Zorg en Welzijn

 Sociaal Domein

 Forza! staat achter  de transities  en doelstellingen in het  sociaal domein  (jeugdhulp,  participatiewet en onderdelen van de AWBZ). De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Helaas gaan deze decentralisaties gepaard met  bezuinigingen. We moeten meer met minder doen. Forza ! is overtuigd dat bij een effectieve inrichting door de gemeente van het sociale domein, dit ook met minder geld kan. De vraag van de inwoner moet centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk.

Gebiedsgerichte sociale teams

Gebiedsgerichte sociale teams zorgen straks in de gemeente voor een integrale aanpak van de zorg en ondersteuning, zoveel mogelijk in de wijk en buurt. Dit team bestaat uit breed inzetbare hulpverleners (met ieder zijn eigen specialiteit) met eigen handelingsbevoegdheid. Ze krijgen de beschikking over een eigen budget om het kostenbewustzijn te bevorderen en ze worden zo min mogelijk belast met verantwoordingsmechanismes en bureaucratie.

De gemeente maakt afspraken met de sociale teams. Deze afspraken gaan over de te behalen resultaten in termen van kwaliteit van leven van de cliënten.

Problemen moeten sneller gesignaleerd worden zodat kind en gezin eerder worden geholpen. Het aantal kinderen dat specialistische jeugdhulp nodig heeft, zal hierdoor afnemen. Huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zonder enige handelingsverlegenheid van hulpverleners aangepakt worden. Bij multiprobleemgezinnen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het één gezin, één plan, één regisseur principe.

Forza! vindt dat het recht van het kind om opgevoed te mogen worden zwaarder weegt dan het

recht van de ouder om op te mogen voeden. Ondertoezichtstellingen van kinderen zouden daarom in de regel ook niet langer dan twee jaar moeten duren. Voor kinderen en ouders moet er (enige) vrijheid van keuze zijn op het gebied van hulpverlening. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe aanbieders. Forza! wil dat voor verwijzing door de huisarts naar de GGZ eerst afstemming plaatsvindt met het sociale team.

 

Wmo

De gemeente krijgt steeds meer Wmo-taken. Ook hiervoor komen geen extra middelen ter beschikking. De kwaliteit van de Wmo moet met betaalbare en goede Wmo-voorzieningen centraal blijven staan. Om cliënten een adequate en passende ondersteuning te laten behouden is een efficiënteoverheveling van de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf

naar de Wmo nodig. Het indiceren van zorg kan volgens Forza ! beter. Het uitgangspunt van Forza ! is dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook krijgt. Hierbij moet allereerst gekeken worden naar wat mensen zelf nog kunnen en op welke wijze het eigen netwerk kan worden ingeschakeld.

Voor Forza ! staat bij het vormgeven van de nieuwe en bestaande zorgtaken de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voorop. Het gaat om wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Forza! verwacht van mensen dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun familie en omgeving. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet stijgen.

Bij noodzaak tot zorgverlening geldt: hulpverlening licht waar het kan, zwaarder als het nodig is. iedereen krijgt de hulp die hij nodig heeft.

 

Second Opinion, bemiddeling en ombudsman

Forza ! vindt dat elk cliënt recht op een second opinion moet hebben. Naast een goede klachtenregeling, waarvan bemiddeling altijd een onderdeel moet zijn, is Forza! een voorstander van het instellen van een gemeentelijke ombudsman die ervaren is op het gebied van het sociaal domein. Onze inwoners hebben recht op een goede klachtenregeling.

 

Pleegzorg en gezinshuizen

Forza! vindt dat er in onze gemeente actief campagne gevoerd moet worden voor het werven van pleeggezinnen. Niet alleen de zogenaamde perspectiefbiedende pleeggezinnen (lange termijn) zijn nodig, maar ook crisispleeggezinnen of weekendpleeggezinnen. Forza ! vindt dat pleeggezinnen beter gefaciliteerd moeten worden door vergoedingen en in het regelen van zaken bij de gemeente.

 

Mantelzorgers

Mantelzorgers worden steeds belangrijker bij de zorg die mensen nodig hebben. Forza ! vindt dat het eigen netwerk van een cliënt nadrukkelijk moeten worden aangesproken en geactiveerd. Mantelzorg kan volgens Forza! niet verplicht worden, maar het netwerk van een cliënt moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de keukentafelgesprekken. Forza ! heeft veel respect voor mantelzorgers.

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering moeten onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Mantelzorg moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de mogelijkheden voor respijtzorg uitgebreid.

Participatieraad

Forza! wil ter vervanging van de huidige WMO-raad een volwaardige participatieraad, waarin alle domeinen breed zijn vertegenwoordigd.

Kinderopvang

Vanaf 2016 Zijn er nieuwe kwaliteitseisen en wordt de peuterspeelzaal voor  veel lage inkomens  als de modale inkomens onbetaalbaar. Forza! staat voor betaalbare kinderopvang o.a. van peuters zoals in de kindcentra, eveneens een belangrijk punt van Forza! Nederlands spreken daar is verplicht!

Welzijn meerwaarde

 Forza ! vindt dat de dominante rol van meerwaarde binnen het sociaal cultureel werk (jongerenwerk), vrijwilligerswerk en hulpverlening moet worden teruggedrongen om andere aanbieders en zelfs particulieren de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar activiteiten binnen de gemeente.

Buurthuizen en jongerencentra

De jongerencentra, buurt- en dorpshuizen moeten terug naar de inwoners. Jongeren in Velsen hebben veelal andere bezigheden en hebben weinig interesse om naar een jongerencentrum te gaan. Forza ! is van mening dat de jongerencentra die niet goed lopen, gesloten moeten worden. De buurt- en dorpshuizen moeten zoveel mogelijk multifunctioneel wordt gebruikt en de inwoners moeten meer betrokken worden bij de programmering.

Gehandicaptenbeleid

Forza vindt dat mensen met een handicap waar mogelijk moeten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gehandicapten moeten gemakkelijk kunnen achterhalen hoe ze toegang kunnen krijgen tot voor hun van belang zijnde voorzieningen. De gemeente gaat jaarlijks

met de belangenvereniging gehandicapten in gesprek om knelpunten in beleid en de openbare ruimte te signaleren en op te lossen.

Geen ouders met kinderen op straat

Forza ! vindt dat de gemeente de verplichting heeft om een ouder of ouders met kinderen die, buiten hun schuld, dakloos (dreigen te) raken, zo spoedig mogelijk te herhuisvesten.

Dierenwelzijn

Volgens Forza! moet er gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld worden. Hondenbeleid moet hier een integraal onderdeel van zijn. Daarbij is participatie van de hondenbezitters van belang. Het huidige hondenbeleid moet volgens Forza! aangepast worden op het verwijderen van alle gele hondenpoepbakken en bordjes “verboden toegang voor honden” uitgezonderd bij kinderspeelplaatsen. De poepopruim- en aanlijnplicht zal wel worden gehandhaafd.

Seniorenbeleid:

 Bij Forza! tellen senioren mee

 Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen. Senioren zijn te onderscheiden in drie groepen: medioren (55 tot 70 jaar oud), senioren (boven 70 jaar) en zorgvragende senioren. Elke groep vraagt een ander beleid.

Verzilvering

Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en zeker niet als een kostenpost. Integendeel veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg, bij educatie en ontspanning. Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.

Coördinerend wethouder

Een coördinerend wethouder voor de senioren in onze gemeente is noodzakelijk. Hij coördineert de zaken die volgen uit de verzilvering zoals wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Forza! vindt ook dat er één gemeentelijk loket/vraagbaak moet zijn voor alle vragen en problemen van senioren.

Internet

De gemeente moet het gebruik van internet door senioren stimuleren. Zo blijven ze langer actief en geïnformeerd. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat haar diensten ook beschikbaar zijn voor mensen zonder internet of digitale vaardigheden.

Ouderen en hun omgeving

Om ouderen (soms met een hulpmiddel) mobiel te houden is beter onderhoud van wegen en trottoirs noodzakelijk. Bij tijdelijke (verkeers-)maatregelen en wegopbrekingen moet er aandacht zijn voor de ouderen. Bij gladheid door sneeuw en ijzel dienen (ook) trottoirs gestrooid te worden.

Wonen

Forza! wil dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vitaliteit en zelfredzaamheid moet daarom gestimuleerd worden, ook bij afnemende zelfredzaamheid. Forza! vindt dat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, moet zorgen voor voldoende kwalitatief goede woon-zorgaccommodaties. Dus voldoende woningaanbod en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor senioren.

Alleenwonende senioren worden, indien gewenst, voorzien van een alarm-mogelijkheid. Ze kunnen dan in geval van nood kinderen, buren,vrienden of omwonenden waarschuwen.

Forza! is een voorstander van kleinschalige woonvormen voor ouderenen mensen met een handicap. Dergelijke woonvormen zijn kwalitatief beter en efficiënter dan de grote zorginstellingen met veel overhead en weinig handen aan het bed of achter de rolstoel.

Zorg

Zorg blijft bereikbaar en beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. De regels moeten eenvoudig worden uitgelegd en senioren moeten een beroep kunnen doen op iemand die hen helpt bij de aanvraag van zorgvoorzieningen.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Forza! is van mening dat de gemeente voor haar inwoners een verantwoordelijkheid heeft om te waken over de kwaliteit van dienstverlening in verpleeg- en verzorgingstehuizen, ondanks dat de gemeente hier geen verantwoording voor draagt.

Eenzaamheid

Eenzaamheid komt vaak bij senioren voor. Voor deze groep mensen moet het sociaal cultureel werk activiteiten ontwikkelen en deze pro-actief aanbieden. De financiële draagkracht en de mobiliteit is daarbij een factor om rekening mee te houden. Voor senioren is deelname aan val- en weerbaarheidstrainingen in buurtcentra een manier om meer naar buiten te durven gaan en daarmee actief sociale contacten te onderhouden.

Samenwerking met ouderenorganisaties

Forza! wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van actieve senioren beter te benutten voor de totale gemeenschap. Forza ! betrekt hierbij de doelgroep en ouderenorganisaties.

Dementerende ouderen

Door kleinschalige woonvormen en Alzheimer cafés moet meer zorg en ondersteuning komen voor dementerende ouderen en hun familieleden.

Veiligheid

Forza! wil dat de inbraakpreventieteams alle senioren bezoeken en adviseren over het veilig(er) maken van hun huis. Senioren zijn namelijk makkelijker slachtoffer voor oplichters aan de deur. Zij moeten daarom ook voorlicht ing krijgen over dit onderwerp en hoe hierop te reageren.

Sport

De gemeente moet zich meer inzetten om ouderen in beweging te krijgen. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor de participatie en het verbeteren en onderhouden van sociale netwerken.