Wonen

Thuiskomen en blijven in Velsen

Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het leefklimaat en de sfeer in de gemeente.

Forza! wil dat mensen met plezier in Velsen wonen en dat zij in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken, naar school gaan en recreëren .

Woningbouw

Forza! vindt dat de gemeente moet toezien op het afstemmen van de bouw van woningen op de doelgroepen van morgen. Dat zijn vooral jongeren, alleenstaanden en senioren die met het oog op de toekomst in de buurt van goede voorzieningen willen en moeten wonen. Zogenaamde levensloopwoningen zijn hier een goed voorbeeld van.

Erfpacht

Forza! wil de aankoop van een huis (met name voor starters) stimuleren door lagere grondprijzen. Ook het inzetten van het middel erfpacht kan leiden tot lagere investeringen bij de aankoop van een huis.

Verkoop huurwoningen

Forza! wil dat zolang er geen nieuwe huurwoningen worden bijgebouwd meteen wordt gestopt met het verkopen van huurwoningen.

Volkshuisvesting

Forza! wil desnoods particulieren sociale huurwoningen bouwen die via woningbouwverenigingen verhuurd en onderhouden worden! en wil vastgelopen woningbouwprojecten hierzien – ook die van woningbouwverenigingen – op hun merites. Taxeer deze op juiste wijze en nodig kleine aannemers cq projectontwikkelaars uit om naar de (on)mogelijkheden te kijken, dit in combinatie met een ruim mogelijk bouwenveloppe. Er is nog steeds ruim t e voor kleinschalige (betaalbare) projecten.

Erfpacht kan hier heel goed bij passen.

Een gemeente hoort niet risicodragend te zijn bij grootschalige projecten vindt Forza!. Voor zover een grondbedrijf bestaat binnen de gemeente dient deze (in principe) geprivatiseerd te worden. Forza ! wil een kostenvoordeel en RO sturing mogelijk via publiekrechtelijke middelen.

Voorrangs- en voorkeursbeleid

Forza ! wil zo snel mogelijk een evaluatie van het voorrangsbeleid. Een gezin met kinderen dat een koophuis moet verlaten, moet te allen tijde met spoed in aanmerking komen voor een huurwoning. In Velsen mogen gezinnen met kinderen niet op straat terechtkomen. De gemeente moet met de woningcorporatie hierover afspraken maken.

Woonruimteverdeling

Forza! vindt dat inwoners sneller aan een sociale huurwoning kunnen komen dan nu het geval is. Daarom moeten meer woningen beschikbaar worden gesteld aan onze eigen inwoners en minder woningen voor woningzoekenden uit andere gemeenten. Dit kan door de beleidsvrije ruimte van de gemeente om eigen beleid (voorrang te verlenen aan specifieke groepen) te voeren, te verhogen van 30% naar minimaal 50% Forza! vindt ook dat vertrekkende partners bij een scheiding en gezinnen die gedwongen hun koopwoning moeten verlaten, voorrang moeten krijgen voor een sociale huurwoning. Met name in IJmuiden moet de voorraad sociale huurwoningen voldoen aan de lokale vraag. Bij Forza! staan de belangen van de eigen inwoners centraal. Forza! wil daarnaast gezinnen en/of inwoners uit de IJmond die vanwege de confrontatie met overlast, geweld en/of criminaliteit hun stad moeten ontvluchten, voorrang geven op een sociale huurwoning in Velsen.

Alleenstaandenpension

Forza! wil dat het  voor de vertrekkende ouder bij een scheiding makkelijker  is om,  al dan niet tijdelijk, nieuwe woonruimte te verkrijgen. Hiermee willen wij voorkomen dat ouders in vechtscheidingen terechtkomen en dat kinderen daar de dupe van worden. Forza ! pleit daarbij voor de mogelijkheid van een speciale voorziening.