Volksgezondheid en milieu

Een gezonde leefomgeving moet vanzelfsprekend zijn

Forza! vindt bescherming en verbetering van het  milieu belangrijk.  We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en voor toekomstige generaties. Voor Forza! is daarbij het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt.

EHBO enAED

Forza! wil in het kader van gezondheidsbevordering dat het aantal inwoners met een EHBO-diploma met reanimatie en AED aanzienlijk wordt verhoogd. Ook alle basisscholen in de gemeente moeten een cursus jeugdEHBO in hun lesprogramma opnemen. Op alle publieke plekken en gebouwen moeten AED’s voorhanden zijn. De gemeente zal voor de aanschaf subsidies verlenen .

Obesitas

In onze gemeente zijn veel kinderen te dik en dit kan op den duur leiden tot gezondheidsproblemen. Forza! vindt dit een groot probleem. Forza! is daarom een voorstander van meer campagne voor gezond eten en meer te bewegen.

Duurzaamheid en milieu

Forza! ziet duurzaamheid als een kans voor economische  ontwikkeling, innovatie en het  verhogen van economisch rendement. Forza! wil duurzaamheid st im ul eren. Niet door subsidies, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. Onrendabele milieu-hypes en luchtballonnen steunen wij niet. Het resultaat moet meetbaar en effectief zijn.

Forza ! vindt dat vestiging van bedrijven die duurzaamheids-bevorderende producten en diensten leveren binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Forza ! vindt ook dat de gemeente geen bankier is. Het is dan ook niet haar taak is om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidmaatregelen.

Voor Forza! geldt overigens dat bij overtreding van milieuregels altijd de regel geldt dat de vervuiler betaalt.

Duurzame projecten

Forza ! is geen voorstander van gemeenteparticipatie in duurzame projecten, zoals een Duurzaam Bedrijf. De risico’s daarvan zijn groot, terwijl de gemeente hierover weinig expertise in huis heeft. Ook dit is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente is immers geen ondernemer en moet de markt haar werk laten doen en deze niet verst o ren.

De gemeente als voorbeeldfunctie

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten en zal haar gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk voorzien van de nieuwste energiebesparende en milieuvriendelijke technieken. De gemeente Velsen moet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing stimuleren. De grootste bijdrage aan verbeteren van het milieu vormt zuinigheid met energie en het treffen van maatregelen die helpen energie te besparen en verlies tegen te gaan. De gemeente dient daarin een activerende en stimulerende rol te spelen.

Windturbines

Windturbines draaien op subsidie en vervuilen het landschap. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het  energievraagstuk. Niet voor niets heeft het Centraal Plan Bureau in juni 2013 in een rapport de regering geadviseerd  de bouw van windturbines  op het  land tenminste 5 jaar uit te stellen. Forza! is tegen nieuwe windturbines in onze gemeente. Forza! is voorstander van het faciliteren van beheer en onderhoud en logistiek van windturbines  op zee en ondersteunt  hierin het landelijke beleid.