Veiligheid

Veiligheid: 

Het zorgen voor een veilig dorp of wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeent e. Inwoners van Velsen moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor  daders. De gemeente  moet schade altijd verhalen op de dader(s).

Cameratoezicht

De politie en het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) kan niet overal tegelijk zijn . Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Forza! pleit voor een samenwerking tussen politie en private veiligheidsdiensten op het gebied van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Lokmiddelen

Forza ! is een voorstander van effectieve lokmiddelen om criminaliteit te best rijd en. Elders in het land wordt hiermee veel succes geboekt.

DNA spray en andere preventiemaatregelen tegen overvallen

Forza ! wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij de aanschaf van DNA spray en/of andere preventieve maatregelen tegen overvallen.

Meer “blauw” op straat

De gemeente dient zich in te zetten voor meer agent en. Te weinig politie kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Ook moet de politie vaker zichtbaar en soms onherkenbaar aanwezig zijn. Minder achter het bureau, meer actief op straat, in wijken en in kernen.

Versterking van het Team Veiligheid , Toezicht en Handhaving (Team VTH}

Van minder parkeercontroles naar meer prevent ieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts.

Woninginbraken

Velsenaren moeten zich veilig voelen in hun eigen huis. Forza! wil daarom met kracht het aantal woninginbraken bestrijden. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook prioriteit krijgen bij gemeent e, politie en Openbaar M ini st erie.

 

Overlast door jongeren

Forza! is voor een harde aanpak . Een lik-op-stuk beleid is nodig als het gaat om ruzie en overlast in kroegen en/of andere uitgaansgelegenheden. Dat vereist een forse inspanning van de politie, Team VTH en andere bet rokkenen . Er moet gekeken worden welke maatregelen in preventieve zin genomen moeten worden om overlast te voorkomen. Alle fysieke schade die deze jongeren veroorzaken zal volledig op hen (en/of hun ouders) verhaald worden. De boodschap moet duidelijk zijn: “Wie vernielt, betaalt!”

Preventie

In de preventieve sfeer zal gekeken moeten worden in welke mate de toezichthouders ouders kunnen betrekken bij het voorkomen van overlastgevend of crimineel gedrag, zodat ook ouders hun kinderen grenzen kunnen stellen. Zij zijn immers primair verantwoordelijk. Wanneer sprake is van pedagogische onmacht van ouders wordt hulpverlening hiervoor ingeschakeld.

Burenoverlast en onveiligheid

Onveiligheid in eigen huis wordt soms veroorzaakt door buren. Forza! wil dat inwoners die ernstige overlast veroorzaken sneller uit hun huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hierin actiever optreden. Mensen die vaak en zeer ernstig overlast veroorzaken, moeten afgezonderd worden gehuisvest op plaatsen waar zij anderen niet meer tot last kunnen zijn, bijvoorbeeld in containerwoningen

 

Geweld tegen ambtenaren

Forza! wil dat altijd aangifte wordt gedaan tegen iedereen, die zich gewelddadig gedraagt binnen gemeentelijke instellingen of tegen ambtenaren en cliënten van de gemeente. Ook worden zij (tijdelijk) uitgesloten van de dienstverlening door de desbetreffende instelling.

Brandweer

In het kader van professionalisering van de brandweer zal het korps zo veel mogelijk moeten bestaan uit beroepskrachten. Vrijwilligers kunnen blijven participeren en ingezet worden bij preventieve en informatieve projecten.

Sociale media

Forza! is van mening dat de inwoners ook zelf kunnen bijdragen aan een veiligere omgeving. Niet alleen door het actief melden van overlast of verloedering, maar ook door meer gebruik te maken van social media (veel wijkagenten zijn actief op Twitter) en Burgernet.

Parkkorps

Forza! is een voorstander van de invoering van het  parkkorps. Deze personen dragen geen uniform en hebben geen opsporingsbevoegdheden. Wel stralen ze gezag uit, zijn daadkrachtig en bevorderen de leefbaarheid en veiligheid in dorpen en wijken. Het Parkkorps heeft daarvoor doorzettings-macht binnen de gemeentelijke organisatie. Hij praat met zowel de inwoners als met de burgemeester en alles daar tussen in.  Het parkkorps is standvastig tot  bereikt wordt wat nodig is. Het  belangrijkste doel is een dorp of wijk veiliger en meer leefbaar te  maken en te  houden. Het parkkorps wijst inwoners en ondernemers op zaken rondom veiligheid en leefbaarheid, van afval tot sociale uitdagingen, geeft tips, adviezen en verwijst door. Het parkkorps weet een sfeer van urgentie op te roepen en handelt daar naar. De inzet van een parkkorps zal al kunnen worden gerealiseerd middels een kleine vergoeding per persoon en is een prima middel om werkzoekenden zonder formele arbeidsparticipatie te kunnen laten deelnemen in de maatschappij. Dit voorkomt ook het ‘aan een persoon hangen’ van een dergelijke verantwoordelijkheid, maar stimuleert door wisseling van de parkkorp sleden. Omdat parkkorpsleden wel uit die buurt komen, stimuleren  zij hiermee ook de sociale cohesie.

Streetwise

Forza! vindt dat de politie de ‘streetwise’ methode van de Amsterdamse  politie  moet  overnemen. Deze methode is gebaseerd op de ‘braken window’ theorie. Wanneer bij een leegstaand gebouw een ruitje kapot is, wordt deze direct gerepareerd. Gebeurt dit  niet,  sneuvelen  snel  meer  ruiten  en vervalt het gebouw snel tot een bouwval. Kortom: pak ook kleine ongewenste gedragingen of problemen aan om erger te voorkomen.

Taakstraffen

Forza ! wil dat iedereen die een taakstraf heeft opgelegd gekregen deze zichtbaar en bij voorkeur in de eigen wijk uitvoert. Forza ! is van mening dat de gemeenschap daarmee kan zien dat taakstraffen daadwerkelijk uitgevoerd worden en dat hier een afschrikkende werking vanuit gaat. Voor bepaalde groepen jongeren is het stoer om een veroordeling te krijgen. Ze verdienen daardoor meer aanzien onder hun vrienden. Forza ! wil dit  tegengaan door de taakstraf in de eigen wijk uit te laten voeren. Dit brengt schaamte met zich mee en jongeren zien dan dat een taakstraf helemaal niet stoer is.