Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving

Bestemmingsplannen

Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een ZZP’er van zijn garage geen kantoor mag maken omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

Kantoorgebouwen

Langdurig leegstaande kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden voor kortdurende huisvesting van jongeren of mensen in nood.

Bedrijventerreinen

Forza! vindt dat investeerders gezocht moeten worden die mee willen helpen de bedrijfsterreinen in de gemeente te revitaliseren. Forza ! vindt dit een medeverantwoordelijkheid van de gebruikers. De infrastructuur is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Ruimtelijke ordening

Forza! zegt helder: Weg met de krimpfolieplanologie!

Er moet meer vrijheid komen in bestemmingsplannen. Veel meer multifunctionaliteit.

Ook bijvoorbeeld op een bedrijventerrein waar veelal detailhandel taboe is, terwijl dat juist innovatie remt.

Waterberging en watersport

Gezien de noodzaak tot waterberging in de gemeente is Forza! een voorstander om dit te verenigen met recreatief gebruik, zodat ook de watersport in de gemeente bevorderd kan worden zoals op het strand.

Groenvoorziening

Een groene en natuurlijke omgeving is van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In kernen en wijken dienen meer plekken voor groen te komen, zogenaamde stadsparken. Niet alles volbouwen, maar meer ruimte laten voor recreërende inwoners.

Welstandscommissie

Forza! vindt dat de welstandscommissie afgeschaft kan worden.

Openbare ruimten en pleinen

Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Velsen draagt bij aan een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil Forza! de openbare ruimte zo groen en ecologisch verantwoord mogelijk inrichten.

Velsen moet met nieuwbouw of verbouw van gebieden rekening houden met pleingericht bouwen. Forza! vindt dat een plein of park goed kan bijdragen in de sociale cohesie alwaar ook kleinschalige activiteiten kunnen plaatsvinden. De openbare ruimten dienen dan ook goed bereikbaar te blijven voor jong en oud.

Energie

Velsen kan volgens Forza! meer experimenteren hoe meer Velsen hier zelf voorloper kan worden. Met het aanstaande energieaccoord zou heel serieus gekeken moeten worden naar de (on)mogelijkheden van een Velsens energiebedrijf . Dit eventueel met de bouw zonnepaneel parken.

Laat burgers participeren! Geef het netwerk op een bedrijventerrein uit aan de een

bedrijven collect ief alwaar dat nog niet van toepassing is en daarmee ook actieve bedriven zelf met duurzame oplossingen kom en.

Ook te denken valt volgens Forza! aan groenafval binnen de gemeente, welke is te gebruiken voor een evt. biomassacentrale die stroom levert op dalmomenten. Zie de fluctuerende stroomprijzen als gevolg van o.a. de Duitse energiew ende.

Het energiebedrijf kan ook aan individuele woningen warmtepompen leasen . In Forza! zit de energie voor uw toekomst en leefomgeving van vandaag.