Programma 2018-2022

Missie

Forza! vindt dat de inwoners van Velsen recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en omschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot haar kerntaken en het aantal regels moet drastisch verminderen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.

Forza! zal zich bij al haar besluiten laten inspireren foor bovenstaande missie en de 9 kernwaarden van Fortuyn.

Deze zijn als volgt:

In Nederland:

 1. Geldt een parlementaire democratie;
 2. Bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat;
 3. Geldt een volledige vrijheid van meningsuiting;
 4. Geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap;
 5. Dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht;
 6. Zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake;
 7. Staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal;
 8. Dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen;
 9. Wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zogenaamde eigen culturen.

 

De samenleving in de hele regio IJmond is constant in beweging. De onstuimige groei van de laatste twintig jaar, een razendsnelle ontwikkeling van de economie en technologie, natuur en milieu vragen extra zorg. De mensen worden echter ook steeds mondiger. Een zodanig beweeglijke samenleving goed besturen stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan haar ambtenaren. Zij moeten zich mee-ontwikkelen met de samenleving. Het uitgangspunt van Forza! is dan ook:

“Wat de Velsenaren zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen”.

Bovenstaande betekent een herbezinning op de rol van de gemeenschappelijke overheid en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Kerntaken

Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar “kerntaken” en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Forza! vindt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat niet alle voorzieningen, behalve die wettelijk uitgevoerd moeten worden, vanzelfsprekend overeind blijven.

De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn onder andere het handhaven van de rechtsorde, zorg voor mensen die aangewezen zijn op verschillende vormen van hulp- en dienstverlening en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen en kernen, het volkshuisvestingsbeleid, het realiseren van bouwlocaties en het beheer van de openbare ruimte, onderwijs, fysieke infrastructuur, etc.

Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij Forza! hoog in het vaandel. Dit betekent herbezinning op de kerntaken en prioriteiten van het betrekken van inwoners.

 • Servicebereidheid gemeente verhogen
 • Actief burgerschap stimuleren
 • Dorps- en wijkraden meer betrokkenheid lokale politiek
 • Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen
 • Gekozen burgemeester
 • Beleidsnota’s en regelgeving verminderen
 • Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken minimaliseren
 • Bestuurlijke integriteit
 • Scheiding Kerk en Staat
 • Onafhankelijke overheid

Veiligheid

Het zorgen voor een veilig dorp of wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners van Velsen moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor daders. De gemeente dient schade altijd te verhalen op de dader(s).

 • Cameratoezicht toepassen
 • Lokmiddelen inzetten tegen criminaliteit
 • Meer “Blauw” op straat
 • Versterking van het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (Team VTH)
 • Woninginbraken verminderen
 • Overlast door jongeren verminderen
 • Burenoverlast en onveiligheid bestrijden
 • Geweld tegen ambtenaren zwaarder bestraffen
 • Brandweer beroepsorganisatie
 • Sociale media toepassen
 • Parkkorps invoeren
 • Streetwise methode toepassen
 • Taakstraffen in eigen wijk laten uitvoeren
 • Veiligheid bedrijventerrein

Economische zaken

Forza! ontwikkelt een Deltaplan Economie, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren. Het bedrijfsleven en onze ondernemers vervullen daarin een sleutelrol. De gemeente kan als initiator belangrijke voorwaarden scheppen en faciliteren. Door verstandige opdrachten naar voren te halen kan de gemeente de economie een “boost” geven.

 • Meer ruimte voor ondernemers
 • Starters meer ruimte geven
 • Bureaucratie en regeldruk verlagen
 • Lokale bedrijven in aanbestedingen laten meedingen
 • Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Wijken en kernen leefbaar houden, mix wonen en detailhandel bevorderen
 • Winkelcentra ontwikkelen en verbeteren
 • Lastenverplichting bedrijven
 • Financiële transparantie
 • OZB verlagen
 • Subsidies verminderen
 • Leges gastouder onderzoek stoppen 

Sociaal Domein

Forza! staat achter de transities en doelstellingen in het sociaal domein (jeugdhulp, participatiewet en onderdelen van de AWBZ). De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Helaas gaan deze decentralisaties gepaard met bezuinigingen. We moeten meer met minder doen.

Forza! is overtuigd dat bij een effectieve inrichting van het sociale domein door de gemeente, dit ook met minder geld kan. De vraag van de inwoner moet centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk.

 • Gebiedsgerichte sociale wijkteams
 • WMO betaalbaar houden
 • Second Opinion, bemiddeling en ombudsman
 • Pleegzorg en gezinshuizen
 • Mantelzorgers
 • Participatieraad ter vervanging WMO-raad
 • Kinderopvang betaalbaar houden
 • Buurthuizen en jongerencentra multifunctioneel maken
 • Gehandicaptenbeleid knelpunten oplossen
 • Dierenwelzijn ontwikkelen

Seniorenbeleid

Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen. Senioren zijn te onderscheiden in drie groepen:

 • Medioren (55 tot 70 jaar oud)
 • Senioren (boven 70 jaar)
 • Zorg vragende senioren

Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en zeker niet als een kostenpost. Integendeel; veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg, bij educatie en ontspanning.

Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.

 • Senioren tellen en doen mee
 • Coördinerend wethouder is noodzakelijk
 • Gebruik van internet stimuleren
 • Ouderen mobiel, en hun omgeving veilig houden
 • Wonen, zelfstandigheid behouden
 • Zorg; bereikbaar en beschikbaar houden
 • Verpleeg- en verzorgingstehuizen kwaliteit borgen
 • Eenzaamheid; sociale contacten proactief stimuleren
 • Samenwerken met ouderenorganisaties

 

 • Dementerende ouderen; kleinschalige woonvormen ondersteunen
 • Veiligheid; voorlichting en advies
 • Sport; promoten

Integratie en minderhedenbeleid

Allochtonen zijn volwaardige inwoners.

Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig!

Forza! wil dat iedereen meedoet in Velsen, iedere nieuwkomer die zijn handen uit de mouwen wil steken en een bijdrage wil leveren aan de gehele samenleving is meer dan welkom.

Voor Forza! betekent geïntegreerd zijn dat je zelfredzaam bent, meedraait in de samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is volgens Forza! bij uitstek een verantwoordelijkheid van de migrant zelf. Hij of zij moet zelf (en vooral op eigen kosten) de taal leren, zelf een baan zoeken en zelf een plekje zien te krijgen in de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de enige weg naar volwaardig burgerschap.

Forza! vindt de vrijheid van godsdienst een groot goed en stelt deze nimmer ter discussie. Iedereen mag belijden wat hij wil zolang zijn of haar godsdienst een ander niet beperkt of belemmert. In een moderne en democratische samenleving moet kritiek op godsdiensten geleverd kunnen worden.

Forza! heeft een kritische houding ten opzichte van de uitwassen van de Islam. De uitwassen van de Islam druisen in tegen de kernwaarden van onze samenleving zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, acceptatie van homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

 • Kernwaarden samenleving uitdragen
 • Taalachterstand vroegtijdig aanpakken
 • Eerwraak, gedwongen- en schijnhuwelijken zijn gebrekkige integratie
 • Subsidies verminderen om integratie te bevorderen
 • Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers is geen taak voor de gemeente
 • Midden- en Oost-Europeanen; oneigenlijke concurrentie voorkomen
 • Beleid seksuele diversiteit; intolerantie tegen gaan

Werk; inkomen en armoede

Werk is meer dan inkomen.

Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt enkel die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.

 • Integratie en inspanningsverplichting
 • Harde aanpak bijstandsfraude
 • Digitaal meldpunt (bijstand)fraude
 • Agressief gedrag onacceptabel
 • Afschaffen Social Return
 • Beschut werken behouden
 • Armoedebeleid niet richten op inkomensondersteuning
 • Kindpaketten; Gemeentelijke samenwerking met de Voedselbank

Jeugd en onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op deze manier kan Velsen ook in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop.

Forza! vindt het onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase onmisbaar.

 

 • Krimp; opvangen door samenwerking te verbeteren
 • Van brede school naar integrale kind centra
 • Verbreding onderwijsaanbod
 • Zwemlessen stimuleren
 • Schooluitval; nauwere samenwerking tussen ouders, school en leerplichtambtenaar
 • Kwaliteit van onderwijs; bevorderen door continue bijscholing leraren
 • Schoolgebouwen; schoon en veilig
 • Vakmanschap is meesterschap; bevorderen leer-werk trajecten
 • Meer mannen voor de klas; evenredige vertegenwoordiging
 • Pesten; scholen moeten een actief beleid voeren om het pesten tegen te gaan
 • Schakelklassen handhaven
 • Extra schoolverlof mogelijkheden buiten schoolvakanties
 • Passend onderwijs; elk kind heeft recht op dezelfde ontwikkelingskansen
 • Jongeren en huisvesting; makkelijker in aanmerking komen voor een woning in de sociale sector
 • Fris-clubs voor de jeugd

Cultuur, sport en recreatie

Cultuur is wie we zijn (geworden).

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

Subsidies en cultuur

Forza! is van mening dat kunst en cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Verscheidenheid en diversiteit van het culturele aanbod op zowel het gebied van theater, film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten als historisch besef.

 • Uitgaan; uitgaan in Velsen moet veel aantrekkelijker worden voor inwoners
 • Clubs, ontmoetingsplaatsen voor jongeren waar 0% alcohol aanwezig is
 • Lokale omroep; Seaport moet veel meer onderdeel worden van onze IJmond gedachtengoed
 • Sport en recreatie; meer inzet om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen
 • Bewegen; inwoners van Velsen sporten relatief veel, maar bewegen te weinig. Voortzetten programmalijn Sport en Bewegen
 • Topsport; faciliterende functie
 • In de wijken; sportfaciliteiten dienen zoveel mogelijk in de wijken te blijven
 • Sportaccommodaties; de binnen- en buitenaccommodaties dienen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt te worden
 • Sport voor iedereen; de gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds
 • Zwembad De Heerenduinen; voldoende bestaansmogelijkheden om activiteiten breder te kunnen faciliteren
 • Recreatiegebieden; Forza! is trots op het multifunctionele aanbod van Spaarnwoude en wil zich hier ook breed voor blijven inzetten
 • Strand; het IJmuiderstrand moet worden omgedoopt tot het DOE-strand van Nederland

Mobiliteit

De portaal naar de metropoolregio.

De bereikbaarheid van Velsen is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van onze havens en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente.

Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Het deltaplan bereikbaarheid geeft onvoldoende invulling hieraan. Forza! werkt het deltaplan gericht op de metropoolregio verder uit in nauwe samenspraak met randgemeente. Denk hierbij ook aan het vervoersplan waar vervoer over water net zo goed een onderdeel van is en blijft.

Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk opstoppingen om op hun bestemming te komen. Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer.

Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Voor Forza! is het belangrijk dat de winkels, openbare gebouwen, kantoren en parkeergarages goed bereikbaar zijn en dat automobilisten zo min mogelijk kilometers moeten rijden. Bus sluizen dienen te worden vervangen door (veilige) verkeer remmende maatregelen.

 • Verkeerslichten en bebording; doorstroming verder bevorderen, verwijdering onnodige borden en aanwijzingen langs de weg
 • Verlichting; oversteekplaatsen veiliger maken door meer gerichte LED-verlichting toe te passen
 • Verkeersveiligheid; gebruikers en omwonenden actief bij betrekken
 • Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt
 • Openbaar vervoer; binnen een straal van 250 meter van een verzorgingstehuis of een seniorenflat dient een bushalte te zijn. Voor deze doelgroep moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen
 • Verlichting van de zebrapaden door middel van bewegingssensoren
 • Verlichting op fietspaden

Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving

 • Bestemmingsplannen; Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden
 • Kantoorgebouwen; langdurig leegstaande kantoorgebouwen moetengeschikt worden gemaakt voor kortdurende huisvesting van jongeren of mensen in nood
 • Bedrijventerreinen; Forza! vindt dat investeerders gezocht moeten worden die mee willen helpen de bedrijfsterreinen in de gemeente Velsen te revitaliseren
 • Ruimtelijke ordening; er moet meer vrijheid komen in bestemmingsplannen en meer multifunctionaliteit
 • watersport; bevordering door vereniging met recreatief gebruik
 • Groenvoorziening; niet alles verbouwen, meer ruimte voor recreërende inwoners
 • Openbare ruimte en pleinen; bijdrage aan sociale cohesie alwaar ook kleinschalige activiteiten kunnen plaatsvinden
 • Energie; met het aanstaande energieakkoord zou heel serieus gekeken moeten worden naar de (on)mogelijkheden van een Velsens energiebedrijf en andere vormen van energie

Wonen

Thuiskomen en blijven in Velsen

Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het leefklimaat en de sfeer in de gemeente.

Forza! wil dat mensen met plezier in Velsen wonen en dat zij in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken, naar school gaan en recreëren.

 • Woningbouw; Forza! vindt dat de gemeente moet toezien op het afstemmen van de bouw van woningen op de doelgroepen van morgen
 • Verkoop huurwoningen; Forza! wil dat, zolang er geen nieuwe huurwoningen worden bijgebouwd, meteen wordt gestopt met het verkopen van huurwoningen
 • Voorrangs- en voorkeursbeleid; Forza! wil zo snel mogelijk een evaluatie van het voorrangsbeleid
 • Woonruimteverdeling; Forza! vindt dat inwoners sneller aan een sociale huurwoning moeten kunnen komen dan nu het geval is. Daarom moeten meer woningen beschikbaar worden gesteld aan onze eigen inwoners en minder woningen voor woningzoekenden uit andere gemeenten. Dit kan door de beleidsvrije ruimte van de gemeente om eigen beleid (voorrang te verlenen aan specifieke groepen) te voeren, te verhogen van 30% naar minimaal 50%. Forza! vindt ook dat vertrekkende partners bij een scheiding en gezinnen die gedwongen hun koopwoning moeten verlaten, voorrang moeten krijgen voor een sociale huurwoning. Met name in IJmuiden moet de voorraad sociale huurwoningen voldoen aan de lokale vraag. Bij Forza! staan de belangen van de eigen inwoners centraal. Forza! wil daarnaast gezinnen en/of inwoners uit de IJmond die vanwege de confrontatie met overlast, geweld en/of criminaliteit hun stad moeten ontvluchten, voorrang geven op een sociale huurwoning in Velsen
 • Alleenstaandenpension; Forza! wil dat het voor de vertrekkende ouder bij een scheiding makkelijker wordt om, al dan niet tijdelijk, nieuwe woonruimte te verkrijgen

Volksgezondheid en milieu

Een gezonde leefomgeving moet vanzelfsprekend zijn.

Forza! vindt bescherming en verbetering van het milieu belangrijk. We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en voor toekomstige relaties. Voor Forza! is het daarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” het uitgangspunt.

 • Obesitas; Forza! is een voorstander van meer campagne voor gezond eten en meer bewegen
 • Duurzaamheid en milieu; Forza! wil duurzaamheid stimuleren door minder regels en eenvoudigere procedures
 • Duurzame projecten; Forza! is geen voorstander van gemeente participatie in duurzame projecten
 • De gemeente als voorbeeldfunctie; stimuleren ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten
 • Windturbines; Forza! is voorstander van het faciliteren van beheer en onderhoud en logistiek van windturbines op zee

Regionale samenwerking en kernen

Velsen is geen eiland. Op dit moment (18/1/’18) is er een onderzoek gaande naar de voor en tegens van een fusie binnen de Ijmond gemeentes. Forza! Ijmond neemt op dit moment geen standpunt in en wacht de uitkomsten van het onderzoek af.

Kernen

Het aantal buurtcentra in de kernen mag ter discussie komen te staan, zeker binnen IJmuiden. Clustering van uitgaan en ontwikkelen op centrale plekken, zoals bijvoorbeeld het Witte Theater. Hierbij dient meer op zoek te worden gegaan naar multifunctionele ruimtes in plaats van deze te versnipperen en hierdoor dubbele kosten te maken.

Vervolg Kernen

Het behoud van de kernen en hun functies is voor Forza! een belangrijk goed en een van de belangrijkste kenmerken van een veelzijdig Velsen.

Centrale horeca en groot winkelactiviteiten kunnen worden aangeboden vanuit het havengebied. Te denken valt aan een shoppingmall met horeca. Volgens Forza! kan er veel meer gecombineerd worden met onder andere de cruisevaarten, winkelactiviteiten en horeca.

Open houding

Velsen dient een open transparante gemeente te zijn en te blijven waar we wonen, werken en welzijn heel goed in harmonie blijft samengaan. Forza! blijft daar voor gaan.

 

Ons partijprogramma kunt u ook in PDF formaat vinden. Partijprogramma 2018-2022