Partijprogramma 2014-2018

Forza! vindt dat de inwoners van Velsen recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn per fiets, auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet in de maatschapij en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving.

Forza! zal bij al haar besluiten zich laten inspireren door bovenstaande missie en de 9 kernwaarden van Fortuyn:                       

In Nederland: geldt een parlementaire democratie.

1. geldt een parlementaire democratie.
2. bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat.
3. geldt een volledige vrijheid van meningsuiting.
4. geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap.
5. dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende,
uitvoerende en rechtsprekende macht.
6. zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.
7. staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal.
8. dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en
samenwerkende individuen.
9. wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.

 

Missie:

Forza ! vindt dat de inwoners van Velsen recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot haar kerntaken en het aantal regels drastisch verminderen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.

 

 

 

Forza ! zal bij al haar besluiten zich laten inspireren door bovenstaande missie en de 9 kernwaarden van Fortuyn:

 

In Nederland:

 

  1. geldt een parlementaire

 

  1. bestaat een volledige scheiding van Kerk en

 

  1. geldt een volledige vrijheid van meningsuit ing .

 

  1. geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij

 

  1. dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

 

  1. zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.

 

  1. staat individuele verantwoordelijkheid van de mens

 

  1. dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende

 

  1. wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen

 

 

 

 

Bestuur:

 

De samenleving in de hele regio IJmond is constant in beweging. De onstuimige groei van de laatste twintig jaar, een razendsnelle ontwikkeling van de economie en technologie, natuur en milieu vragen extra zorg. De mensen worden echter ook steeds mondiger. Een zodanig beweeglijke samenleving goed besturen, stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan haar ambtenaren. Zij moeten zich mee-ontwikkelen met de samenleving. Het uitgangspunt van Forza! is dan ook: wat de Velsenaren zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen.

 

 

 

Kerntaken

 

Bovenstaande betekent een herbezinning op de rol van de gemeentelijke overheid en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.

 

Forza ! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Forza ! vindt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat niet alle voorzieningen, behalve die wettelijk uitgevoerd moeten worden, vanzelfsprekend overeind blijven.

 

De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn o.a. het handhaven van de rechtsorde, zorg voor mensen die aangewezen zijn op verschillende vormen van hulp- en dienstverlening en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen en kernen, het volkshuisvestingsbeleid, het realiseren van bouwlocaties en het beheer van de openbare ruimte, onderwijs, fysieke infrastructuur etc.

 

Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij Forza ! hoog in het vaandel. Dit betekent herbezinning op de kerntaken en prioriteren van het betrekken van inwoners.

Het onderhouden van stedenbanden is dus geen kerntaak van de gemeente!

 

Servicebereidheid

De gemeente is een dienstverleningsorganisatie voor haar inwoners.

De openingstijden van het raadhuis dienen daarom te worden verruimd, meer kan digitaal.

 

Aanvragen en verzoeken

Op een aanvraag voor een vergunning of een verzoek dient snel een besluit te komen. Binnen 14 dagen en bij  omvangrijke  verzoeken binnen twee tot vier weken dient de aanvrager duidelijkheid te hebben.

 

Actief burgerschap

Forza! wil stimuleren dat inwoners zoveel mogelijk maatschappelijk participeren en dat inwoners zich weer beschikbaar stellen voor onder andere besturen van sportverenigingen, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden van scholen, wijkraden. Geef de gemeente terug aan haar inwoners.

 

 

Dit actief burgerschap kan bijv. bereikt worden door meer aandacht en openheid te gunnen aan de betrokken burgers.

 

Dorps- en wijkraden

Forza! is voor een grotere rol van de dorps- en wijkraden. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook alle wijken in onze gemeente zoveel mogelijk haar eigen identiteit behoudt. Forza! wil de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de dorps- en wijkraden. Forza! vindt dat op een aantal terreinen (bijvoorbeeld groen- of parkeerbeheer) de dorps­ en wijkraden een adviesrecht moeten hebben, zoals we deze ook binnen de wet op de ondernemingsraden kennen.

 

Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen

Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza ! een voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten. Dit betreft dus zaken die grote maatschappelijke en/of economische gevolgen kunnen hebben. Om besluitvorming niet onnodig op te houden door bijv. referenda zal tenminste 2/3de van de raad achter het uitschrijven van een referenda moeten komen te staan.

 

Gekozen burgemeester

Forza ! is voor de gekozen burgemeester.

 

Beleidsnota’s en regelgeving

Forza ! wenst geen dikke beleidsnota’s. Bij behoefte aan een beleidsnota, wordt eerst op één A4’tje de doelstelling en het kader in helder Nederlands aan de Raad voorgelegd, voordat een nota wordt geschreven. Forza! wil daarnaast de lokale regelgeving en regeldruk en lokale lasten tot een minimum beperken.

 

Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken.

Forza! vindt dat het aantal geheime en of vertrouwelijke vergaderingen tot het absolute minimum beperkt moet blijven. Openheid en transparantie bij het lokaal bestuur staan voorop.

 

Bestuurlijke integriteit

Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met organisaties  die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza ! dat zij geen zitting moeten nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer (kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van een stembureau in de eigen gemeente.

 

Scheiding kerk en staat

Geloof en levensovertuiging behoren tot het  privédomein  van de inwoners en behoren  op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur  te  beïnvloeden.  Voor godsdiensten of geloofsrichtingen die bevolkingsgroepen achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten, is geen plaats in Velsen.

 

Onafhankelijke overheid

De vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde aan gehecht moet worden. Forza ! vindt echter ook het recht van de inwoner om gevrijwaard te blijven van de

 

 

godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar of de onderwijzer van zijn kinderen . Forza! is niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een ambtenaar in funct ie, zoals een hoofddoek, in strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke ambtenaar.

 

 

 

 

Veiligheid:

 

 

Het zorgen voor een veilig dorp of wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeent e. Inwoners van Velsen moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor  daders. De gemeente  moet schade altijd verhalen op de dader(s).

Cameratoezicht

De politie en het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) kan niet overal tegelijk zijn . Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Forza! pleit voor een samenwerking tussen politie en private veiligheidsdiensten op het gebied van cameratoezicht in de openbare ruimte.

 

Lokmiddelen

Forza ! is een voorstander van effectieve lokmiddelen om criminaliteit te best rijd en. Elders in het land wordt hiermee veel succes geboekt.

 

DNA spray en andere preventiemaatregelen tegen overvallen

Forza ! wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij de aanschaf van DNA spray en/of andere preventieve maatregelen tegen overvallen.

 

Meer “blauw” op straat

De gemeente dient zich in te zetten voor meer agent en. Te weinig politie kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Ook moet de politie vaker zichtbaar en soms onherkenbaar aanwezig zijn. Minder achter het bureau, meer actief op straat, in wijken en in kernen.

 

Versterking van het Team Veiligheid , Toezicht en Handhaving (Team VTH}

Van minder parkeercontroles naar meer prevent ieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts.

 

Woninginbraken

Velsenaren moeten zich veilig voelen in hun eigen huis. Forza! wil daarom met kracht het aantal woninginbraken bestrijden. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook prioriteit krijgen bij gemeent e, politie en Openbaar M ini st erie.

 

Overlast door jongeren

Forza! is voor een harde aanpak . Een lik-op-stuk beleid is nodig als het gaat om ruzie en overlast in kroegen en/of andere uitgaansgelegenheden.

 

 

Dat vereist een forse inspanning van de politie, Team VTH en andere bet rokkenen . Er moet gekeken worden welke maatregelen in preventieve zin genomen moeten worden om overlast te voorkomen. Alle fysieke schade die deze jongeren veroorzaken zal volledig op hen (en/of hun ouders) verhaald worden. De boodschap moet duidelijk zijn: “Wie vernielt, betaalt!”

 

Preventie

In de preventieve sfeer zal gekeken moeten worden in welke mate de toezichthouders ouders kunnen betrekken bij het voorkomen van overlastgevend of crimineel gedrag, zodat ook ouders hun kinderen grenzen kunnen stellen. Zij zijn immers primair verantwoordelijk. Wanneer sprake is van pedagogische onmacht van ouders wordt hulpverlening hiervoor ingeschakeld.

 

Burenoverlast en onveiligheid

Onveiligheid in eigen huis wordt soms veroorzaakt door buren. Forza! wil dat inwoners die ernstige overlast veroorzaken sneller uit hun huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hierin actiever optreden. Mensen die vaak en zeer ernstig overlast veroorzaken, moeten afgezonderd worden gehuisvest op plaatsen waar zij anderen niet meer tot last kunnen zijn, bijvoorbeeld in containerwoningen

 

Geweld tegen ambtenaren

Forza! wil dat altijd aangifte wordt gedaan tegen iedereen, die zich gewelddadig gedraagt binnen gemeentelijke instellingen of tegen ambtenaren en cliënten van de gemeente. Ook worden zij (tijdelijk) uitgesloten van de dienstverlening door de desbetreffende instelling.

 

Brandweer

In het kader van professionalisering van de brandweer zal het korps zo veel mogelijk moeten bestaan uit beroepskrachten. Vrijwilligers kunnen blijven participeren en ingezet worden bij preventieve en informatieve projecten.

 

Sociale media

Forza! is van mening dat de inwoners ook zelf kunnen bijdragen aan een veiligere omgeving. Niet alleen door het actief melden van overlast of verloedering, maar ook door meer gebruik te maken van social media (veel wijkagenten zijn actief op Twitter) en Burgernet.

 

Parkkorps

Forza! is een voorstander van de invoering van het  parkkorps. Deze personen dragen geen uniform en hebben geen opsporingsbevoegdheden. Wel stralen ze gezag uit, zijn daadkrachtig en bevorderen de leefbaarheid en veiligheid in dorpen en wijken. Het Parkkorps heeft daarvoor doorzettings-macht binnen de gemeentelijke organisatie. Hij praat met zowel de inwoners als met de burgemeester en alles daar tussen in.  Het parkkorps is standvastig tot  bereikt wordt wat nodig is. Het  belangrijkste doel is een dorp of wijk veiliger en meer leefbaar te  maken en te  houden. Het parkkorps wijst inwoners en ondernemers op zaken rondom veiligheid en leefbaarheid, van afval tot sociale uitdagingen, geeft tips, adviezen en verwijst door. Het parkkorps weet een sfeer van urgentie op te roepen en handelt daar naar. De inzet van een parkkorps zal al kunnen worden gerealiseerd middels een kleine vergoeding per persoon en is een prima middel om werkzoekenden zonder formele arbeidsparticipatie te kunnen laten deelnemen in de maatschappij. Dit voorkomt ook het ‘aan een persoon hangen’ van een dergelijke verantwoordelijkheid, maar stimuleert door wisseling van de parkkorp sleden. Omdat parkkorpsleden wel uit die buurt komen, stimuleren  zij hiermee ook de sociale cohesie.

 

 

Streetwise

Forza! vindt dat de politie de ‘streetwise’ methode van de Amsterdamse  politie  moet  overnemen. Deze methode is gebaseerd op de ‘braken window’ theorie. Wanneer bij een leegstaand gebouw een ruitje kapot is, wordt deze direct gerepareerd. Gebeurt dit  niet,  sneuvelen  snel  meer  ruiten  en vervalt het gebouw snel tot een bouwval. Kortom: pak ook kleine ongewenste gedragingen of problemen aan om erger te voorkomen.

 

Taakstraffen

Forza ! wil dat iedereen die een taakstraf heeft opgelegd gekregen deze zichtbaar en bij voorkeur in de eigen wijk uitvoert. Forza ! is van mening dat de gemeenschap daarmee kan zien dat taakstraffen daadwerkelijk uitgevoerd worden en dat hier een afschrikkende werking vanuit gaat. Voor bepaalde groepen jongeren is het stoer om een veroordeling te krijgen. Ze verdienen daardoor meer aanzien onder hun vrienden. Forza ! wil dit  tegengaan door de taakstraf in de eigen wijk uit te laten voeren. Dit brengt schaamte met zich mee en jongeren zien dan dat een taakstraf helemaal niet stoer is.

 

 

 

 

 

Economische zaken:

 

 

Forza! ontwikkelt een Deltaplan Economie, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren. Het bedrijfsleven en onze ondernemers vervullen daarin een sleutelrol. De gemeente kan als initiator belangrijke voorwaarden scheppen en faciliteren. Door verstandige opdrachten naar voren te halen kan de gemeente de economie een “boost” geven.

 

Forza! heeft een warm hart voor alle ondernemers. Zij vormen de motor van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente.

 

Meer ruimte voor ondernemers

Kleine tot zeer grote ondernemingen die wereldwijd actief zijn, zijn o.a. vanuit onze haven de ruggengraat van de economie in de IJmond. Niet alleen in IJmuiden maar ook in Velsen-Noord en Velserbroek vindt daarnaast, net als Santpoort op kleinere schaal niet te onderschatten bedrijvigheid plaats. Velsen werkt en er zijn nog voldoende kansen! Deze bedrijven zorgen immers voor banen

en een levendige gemeente. Forza ! wil zelfstandigen meer ruimte geven hun bedrijf te laten bloeien., te excelleren dus. Forza! staat voor een lagere OZB en niet evenmin belangrijk, faciliteiten die bedrijven in onze mooie gemeenste stimuleren om zich te vestigen maar ook om zo mogelijk te groeien. Van kleine starters tot grote internationale organisaties. In nauwe relatie met deze bedrijven en de werkbedrijven in de regio zal Forza ! staat voor de inzet van werknemers uit deze regio en daarmee dus ook van harte de ‘gilde’opleidingen en expertise centra blijven ondersteunen, zoals de techniekcampus.

 

Zzp

Forza ! wil dat de gemeente voor het groeiend aanta I zzp’ers naar behoefte goede werk­ en ontmoetingsmogelijkheden stimuleert. Flexibele kinderopvangmogelijkheden

 

 

verdienen hierbij uiteraard ook aandacht. De ZZP-er moet in een aantrekkelijk, zeer voordelig centrum die ook voor bezoekers interessant is, zich kunnen vestigen tegen een maximaal tarief van bijv. S00euro per maand. In een dergelijke ruimte naar voorbeelden uit o.a. Groningen kan worden gewerkt aan talent. Een zeer belangrijk punt voor Forza! om zo ook de nieuwe ondernemers een kans te gunnen die daarna door kunnen stromen, liefst natuurlijk binnen de gemeentegrenzen. De link met de lokale overheid is immers al gemaakt ivm. de zichtbare participatie en stimulans.

 

Starters

Startende ondernemers zullen alle ruimte, medewerking en begeleiding aangeboden moeten krijgen. Forza ! gelooft niet in het ondernemersloket voor starters maar dus wel in een ontmoetingsplek zoals beschreven waarbij talent snel en krachtig gebundeld kan worden.

 

Bureaucratie en regeldruk

Forza ! wil dat vergunningen,  waar mogelijk, afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt zo veel mogelijk verlengd. Elke vier jaar moeten de gemeentelijke regels geschoond worden om overbodige, tegenstrijdige, niet handhaafbare en onnodige regels te schrappen. Forza! vindt dat overbodige bureaucratie zoals te gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage en niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmeren. Alles wat de gemeente  zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te worden.

 

Lokale aanbestedingen

Forza ! vindt dat de gemeente het bedrijfsleven proactief en eerder moet betrekken bij haar aanbestedingprocedures. Bij gelijkwaardige offertes zal de gemeentekiezen voor een bedrijf uit haar eigen gemeente. Dit is een belangrijk punt, waarbij  de ‘knip’methode  veelal prima kan worden ingezet om zo de lokale ondernemingen meer handel te gunnen.

 

Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers

De nieuwe Aanbestedingswet geeft kleine en middelgrote bedrijven makkelijker toegang tot de gemeentelijke aanbestedingen. Forza! juicht dit toe en wil dat gemeentelijke inkopers goed worden getraind in het toepassen van deze nieuwe regels. Aanbestedingsprocedures moeten eenvoudig zijn. De gemeente maakt het ondernemers makkelijk en brengt hen op de hoogte en helpt hen wegwijs te worden in de gemeentelijke regelgeving. Forza! wil daarom dat de wethouder economie jaarlijks met ondernemersverenigingen bespreekt hoe de dienstverlening verder kan worden verbeterd.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Forza ! stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemers die bij hun omgeving betrokken zijn. Zoals het sponsoren van evenementen, aanbieden van stageplekken en het belangeloos beschikbaar stellen van mensen of goederen voor goede doelen. Bij lokale aanbestedingen kan het feit dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord  onderneemt  een voordeel zijn .

 

Wijken en kernen

Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt wijken levendiger en houdt en krijgt het voorzieningenniveau op pijl. De gemeente kan door een goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de wijken

en kernen. De kennis van lokale wijken (gebieden) kan beter worden benut door in te zetten op beter overleg tussen gemeente en ondernemersverenigingen.

 

 

Winkelcentra

Forza ! vindt dat alle winkelcentra een grote diversiteit aan winkels moeten kennen. Ondanks dat winkelcentra particulier bezit zijn, vindt Forza ! dat winkelcentra een opknapbeurt nodig hebben. De gemeente moet in overleg met de eigenaren van het winkelcentrum een plan ontwikkelen

voor zowel de binnen- als de buitenkant van het betreffende centrum.

Te denken valt daarbij aan de infrastructuur, wat wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Een van de lopende projecten duurt volgens Forza! veel te lang in uitvoering, zoals de opknapbeurt van het winkelcentrum in IJmuiden. Dergelijke procedures zijn te veel voorzien van plannen en nog eens plannen en Forza! wil concreet actie kunnen maken door veel sneller de agenda’s te voeren en niet eindeloos te vergaderen over volgende plannen.

Forza ! is tegen tweezijdig winkelen op de langenieuwstraat en voorstander van het flink opknappen van de bestaande winkelstraat. Daarbij zal ook Forza! zelf met concrete voorstellen moeten uitkomen, want naar ons idee gunt de kiezer niet voor niets juist de daadkracht aan Forza ! Mogelijke opties zullen worden bediscussieerd via bijv. de sociale media en traditionele wegen en natuurlijk onderbouwd door expertise uit de markt, liefst uit de lokale markt.

Een belangrijk punt is het winkelaanbod. Forza! is groot voorstander voor diversiteit en inzet van lokale retail aangevuld door gerichte landelijke ketens die zich kunnen vinden in participatie binnen de ondernemersverenigingen/winkeliersverenigingen. Het kan niet zo zijn, dat ketenbedrijven hier niet in participeren. Forza! zal dan ook deze participatie stimuleren, zodat sneller en daadkrachtiger eenduidig gehandeld kan worden.

Elk winkelcentrum in Velsen dient te worden voorzien van Free Wifi internet.

 

Veiligheid bedrijventerreinen

Forza ! wil daar waar mogelijk cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid. Forza ! is een voorstander om samen met de gebruikers van bedrijventerreinen en beveiligingsbedrijven een plan te ontwikkelen om de veiligheid te bevorderen. Forza! bepleit hier publieke (politie) en private samenwerking. Ditzelfde geldt ook voor de winkelcentra waar gewenst door de winkeliersverenigingen.

 

Lastenverlichting

Forza! vindt dat de gemeente een sober en gedegen financieel beleid moet voeren. Met name in deze tijd van crisis is het van groot belang onze inwoners en onze ondernemers meer financiële ruimte en armslag te geven door gemeentelijke belastingen te verlagen of af te schaffen. De uitgaven van de gemeente moeten omlaag en bezuinigingen mogen niet op de inwoners worden afgewenteld. De gemeente moet eerst en vooral zelf de broekriem aanhalen.

 

Financiële transparantie

Voor inwoners moet zichtbaar zijn waaraan de gemeente haar geld uitgeeft (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website). Dit kan ook per project veel overzichtelijker dan nu het geval. Projecten moeten met statusupdates en faseringen bijv. via sociale media ook gevuld kunnen worden.

 

OZB

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet de komende jaren worden verlaagd, met name voor niet­ woningen, zoals winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen, die relatief zwaar aangeslagen worden voor de OZB. De waarde van het onroerend goed, daalt al sinds eind 2008 en de OZB blijft desondanks stijgen. Forza ! vindt dat dat niet kan.

 

 

Subsidies

Forza ! wil fors snijden in het grote aantal subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een klein deel van de inwoners terug. Velen betalen voor de hobby’s van een enkeling. Door het subsidiebudget sterk terug te brengen kan men de belastingen verlagen en komen tot de noodzakelijke lastenverlichting. Belangrijk ook hierbij is net als het winkelaanbod, de diversiteit in de gaten te houden. Subsidies moeten ook transparant kunnen worden getoond zodat er geen enkele misvatting kan ontstaan over de toegekende subsidies.

 

Leges gastouderonderzoeken

Forza! zal het heffen van leges voor gastouderonderzoeken stoppen. De gemeente krijgt geld van het rijk om kinderopvang in de gemeente te organiseren. Forza ! vindt het daarom niet eerlijk dat gastouders moeten betalen voor de verplichte gastouderonderzoeken. Forza ! juicht de komst van gastouders, als goedkoop alternatief voor evt. dure kinderopvang, toe maar absoluut  vereiste is wel dat de gastouder goed Nederlands spreekt, dus Forza ! is ook voorstander van een mondelinge toets.

 

 

 

Zorg en Welzijn:

 

 

Sociaal Domein

 

Forza! staat achter  de transities  en doelstellingen in het  sociaal domein  (jeugdhulp,  participatiewet en onderdelen van de AWBZ). De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Helaas gaan deze decentralisaties gepaard met  bezuinigingen. We moeten meer met minder doen. Forza ! is overtuigd dat bij een effectieve inrichting door de gemeente van het sociale domein, dit ook met minder geld kan. De vraag van de inwoner moet centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk.

 

Gebiedsgerichte sociale teams

Gebiedsgerichte sociale teams zorgen straks in de gemeente voor een integrale aanpak van de zorg en ondersteuning, zoveel mogelijk in de wijk en buurt. Dit team bestaat uit breed inzetbare hulpverleners (met ieder zijn eigen specialiteit) met eigen handelingsbevoegdheid. Ze krijgen de beschikking over een eigen budget om het kostenbewustzijn te bevorderen en ze worden zo min mogelijk belast met verantwoordingsmechanismes en bureaucratie.

De gemeente maakt afspraken met de sociale teams. Deze afspraken gaan over de te behalen resultaten in termen van kwaliteit van leven van de cliënten.

Problemen moeten sneller gesignaleerd worden zodat kind en gezin eerder worden geholpen. Het aantal kinderen dat specialistische jeugdhulp nodig heeft, zal hierdoor afnemen. Huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zonder enige handelingsverlegenheid van hulpverleners aangepakt worden. Bij multiprobleemgezinnen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het één gezin, één plan, één regisseur principe.

Forza! vindt dat het recht van het kind om opgevoed te mogen worden zwaarder weegt dan het

recht van de ouder om op te mogen voeden. Ondertoezichtstellingen van kinderen zouden daarom in de regel ook niet langer dan twee jaar moeten duren.

 

 

 

Voor kinderen en ouders moet er (enige) vrijheid van keuze zijn op het gebied van hulpverlening. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe aanbieders. Forza! wil dat voor verwijzing door de huisarts naar de GGZ eerst afstemming plaatsvindt met het sociale team.

 

Wmo

De gemeente krijgt steeds meer Wmo-taken. Ook hiervoor komen geen extra middelen ter beschikking. De kwaliteit van de Wmo moet met betaalbare en goede Wmo-voorzieningen centraal blijven staan. Om cliënten een adequate en passende ondersteuning te laten behouden is een efficiënteoverheveling van de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf

naar de Wmo nodig. Het indiceren van zorg kan volgens Forza ! beter. Het uitgangspunt van Forza ! is dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook krijgt. Hierbij moet allereerst gekeken worden naar wat mensen zelf nog kunnen en op welke wijze het eigen netwerk kan worden ingeschakeld.

Voor Forza ! staat bij het vormgeven van de nieuwe en bestaande zorgtaken de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voorop. Het gaat om wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Forza! verwacht van mensen dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun familie en omgeving. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet stijgen.

Bij noodzaak tot zorgverlening geldt: hulpverlening licht waar het kan, zwaarder als het nodig is. iedereen krijgt de hulp die hij nodig heeft.

 

Second Opinion, bemiddeling en ombudsman

Forza ! vindt dat elk cliënt recht op een second opinion moet hebben. Naast een goede klachtenregeling, waarvan bemiddeling altijd een onderdeel moet zijn, is Forza! een voorstander van het instellen van een gemeentelijke ombudsman die ervaren is op het gebied van het sociaal domein. Onze inwoners hebben recht op een goede klachtenregeling.

 

Pleegzorg en gezinshuizen

Forza! vindt dat er in onze gemeente actief campagne gevoerd moet worden voor het werven van pleeggezinnen. Niet alleen de zogenaamde perspectiefbiedende pleeggezinnen (lange termijn) zijn nodig, maar ook crisispleeggezinnen of weekendpleeggezinnen. Forza ! vindt dat pleeggezinnen beter gefaciliteerd moeten worden door vergoedingen en in het regelen van zaken bij de gemeente.

 

Mantelzorgers

Mantelzorgers worden steeds belangrijker bij de zorg die mensen nodig hebben. Forza ! vindt dat het eigen netwerk van een cliënt nadrukkelijk moeten worden aangesproken en geactiveerd. Mantelzorg kan volgens Forza! niet verplicht worden, maar het netwerk van een cliënt moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de keukentafelgesprekken. Forza ! heeft veel respect voor mantelzorgers.

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering moeten onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Mantelzorg moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de mogelijkheden voor respijtzorg uitgebreid.

 

Participatieraad

Forza! wil ter vervanging van de huidige WMO-raad een volwaardige participatieraad, waarin alle domeinen breed zijn vertegenwoordigd.

 

Kinderopvang

Vanaf 2016 Zijn er nieuwe kwaliteitseisen en wordt de peuterspeelzaal voor  veel lage inkomens  als de modale inkomens onbetaalbaar. Forza! staat voor betaalbare kinderopvang o.a. van peuters zoals in de kindcentra, eveneens een belangrijk punt van Forza! Nederlands spreken daar is verplicht!

 

 

Welzijn meerwaarde

 

Forza ! vindt dat de dominante rol van meerwaarde binnen het sociaal cultureel werk (jongerenwerk), vrijwilligerswerk en hulpverlening moet worden teruggedrongen om andere aanbieders en zelfs particulieren de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar activiteiten binnen de gemeente.

 

Buurthuizen en jongerencentra

De jongerencentra, buurt- en dorpshuizen moeten terug naar de inwoners. Jongeren in Velsen hebben veelal andere bezigheden en hebben weinig interesse om naar een jongerencentrum te gaan. Forza ! is van mening dat de jongerencentra die niet goed lopen, gesloten moeten worden. De buurt- en dorpshuizen moeten zoveel mogelijk multifunctioneel wordt gebruikt en de inwoners moeten meer betrokken worden bij de programmering.

 

Gehandicaptenbeleid

Forza vindt dat mensen met een handicap waar mogelijk moeten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gehandicapten moeten gemakkelijk kunnen achterhalen hoe ze toegang kunnen krijgen tot voor hun van belang zijnde voorzieningen. De gemeente gaat jaarlijks

met de belangenvereniging gehandicapten in gesprek om knelpunten in beleid en de openbare ruimte te signaleren en op te lossen.

 

Geen ouders met kinderen op straat

Forza ! vindt dat de gemeente de verplichting heeft om een ouder of ouders met kinderen die, buiten hun schuld, dakloos (dreigen te) raken, zo spoedig mogelijk te herhuisvesten.

 

Dierenwelzijn

Volgens Forza! moet er gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld worden. Hondenbeleid moet hier een integraal onderdeel van zijn. Daarbij is participatie van de hondenbezitters van belang. Het huidige hondenbeleid moet volgens Forza! aangepast worden op het verwijderen van alle gele hondenpoepbakken en bordjes “verboden toegang voor honden” uitgezonderd bij kinderspeelplaatsen. De poepopruim- en aanlijnplicht zal wel worden gehandhaafd.

 

 

 

 

Seniorenbeleid:

 

Bij Forza! tellen senioren mee

 

Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen. Senioren zijn te onderscheiden in drie groepen: medioren (55 tot 70 jaar oud), senioren (boven 70 jaar) en zorgvragende senioren. Elke groep vraagt een ander beleid.

 

 

Verzilvering

Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en zeker niet als een kostenpost. Integendeel veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg, bij educatie en ontspanning. Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering.

 

 

Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.

 

Coördinerend wethouder

Een coördinerend wethouder voor de senioren in onze gemeente is noodzakelijk. Hij coördineert de zaken die volgen uit de verzilvering zoals wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Forza! vindt ook dat er één gemeentelijk loket/vraagbaak moet zijn voor alle vragen en problemen van senioren.

 

Internet

De gemeente moet het gebruik van internet door senioren stimuleren. Zo blijven ze langer actief en geïnformeerd. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat haar diensten ook beschikbaar zijn voor mensen zonder internet of digitale vaardigheden.

 

Ouderen en hun omgeving

Om ouderen (soms met een hulpmiddel) mobiel te houden is beter onderhoud van wegen en trottoirs noodzakelijk. Bij tijdelijke (verkeers-)maatregelen en wegopbrekingen moet er aandacht zijn voor de ouderen. Bij gladheid door sneeuw en ijzel dienen (ook) trottoirs gestrooid te worden.

 

Wonen

Forza! wil dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vitaliteit en zelfredzaamheid moet daarom gestimuleerd worden, ook bij afnemende zelfredzaamheid. Forza! vindt dat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, moet zorgen voor voldoende kwalitatief goede woon-zorgaccommodaties. Dus voldoende woningaanbod en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor senioren.

Alleenwonende senioren worden, indien gewenst, voorzien van een alarm-mogelijkheid. Ze kunnen dan in geval van nood kinderen, buren,vrienden of omwonenden waarschuwen.

Forza! is een voorstander van kleinschalige woonvormen voor ouderenen mensen met een handicap. Dergelijke woonvormen zijn kwalitatief beter en efficiënter dan de grote zorginstellingen met veel overhead en weinig handen aan het bed of achter de rolstoel.

 

Zorg

Zorg blijft bereikbaar en beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. De regels moeten eenvoudig worden uitgelegd en senioren moeten een beroep kunnen doen op iemand die hen helpt bij de aanvraag van zorgvoorzieningen.

 

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Forza! is van mening dat de gemeente voor haar inwoners een verantwoordelijkheid heeft om te waken over de kwaliteit van dienstverlening in verpleeg- en verzorgingstehuizen, ondanks dat de gemeente hier geen verantwoording voor draagt.

 

Eenzaamheid

Eenzaamheid komt vaak bij senioren voor. Voor deze groep mensen moet het sociaal cultureel werk activiteiten ontwikkelen en deze pro-actief aanbieden. De financiële draagkracht en de mobiliteit is daarbij een factor om rekening mee te houden. Voor senioren is deelname aan val- en weerbaarheidstrainingen in buurtcentra een manier om meer naar buiten te durven gaan en daarmee actief sociale contacten te onderhouden.

 

Samenwerking met ouderenorganisaties

Forza! wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van actieve senioren beter te benutten voor de totale gemeenschap. Forza ! betrekt hierbij de doelgroep en ouderenorganisaties.

 

 

Dementerende ouderen

Door kleinschalige woonvormen en Alzheimer cafés moet meer zorg en ondersteuning komen voor dementerende ouderen en hun familieleden.

 

Veiligheid

Forza! wil dat de inbraakpreventieteams alle senioren bezoeken en adviseren over het veilig(er) maken van hun huis. Senioren zijn namelijk makkelijker slachtoffer voor oplichters aan de deur. Zij moeten daarom ook voorlicht ing krijgen over dit onderwerp en hoe hierop te reageren.

 

Sport

De gemeente moet zich meer inzetten om ouderen in beweging te krijgen. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor de participatie en het verbeteren en onderhouden van sociale netwerken.

 

 

 

Integratie en minderhedenbeleid:

 

Allochtonen zijn volwaardige inwoners.

 

Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig!

Forza! wil dat iedereen meedoet in Velsen. iedere nieuwkomer die zijn handen uit de mouwen wil steken en een bijdrage wil leveren aan de gehele samenleving is meer dan welkom. Voor Forza! betekent geïntegreerd zijn dat je zelfredzaam bent, meedraait in de samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is volgens Forza ! bij uitstek een verantwoordelijkheid van de migrant zelf. Hij/zij moet zelf (en vooral op eigen kosten) de taal leren, zelf een baan zoeken en zelf een plekje zien te krijgen in de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de enige weg naar volwaardig burgerschap.

Forza ! vindt de vrijheid van godsdienst een groot goed en stelt deze nimmer ter discussie. Iedereen mag belijden wat hij wil zolang zijn of haar godsdienst de ander niet beperkt of belemmert. In een moderne en democratische samenleving moet kritiek op godsdiensten geleverd kunnen worden. Forza ! heeft een kritische houding ten opzichte van de uitwassen van de Islam. De uitwassen van de Islam druisen in tegen de kernwaarden van onze samenleving zoals de gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

 

 

De kernwaarden

Forza! vindt dat de gemeente in haar beleid de kernwaarden  van onze samenleving,  zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, emancipatie  en acceptatie van homoseksualiteit dient uit te dragen. Bij de inburgeringcursus moet hiervoor ook veel aandacht zijn. Activiteiten die dit juist tegen gaan, zoals gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, worden niet toegestaan.

Forza ! is tegen de komst van scholen, verenigingen, kerken of andere instituten die zich afzetten tegen de westerse samenleving en haar kernwaarden.

 

Taal

Om de integratie op het gebied van taal te bevorderen moet informatie van de gemeente alleen nog maar in het Nederlands (en Engels voor expats) verstrekt worden.

 

 

Forza ! vindt dat alle ouders van schoolgaande kinderen, mits daar verstandelijk toe in staat, binnen twee jaar Nederlands moeten spreken. Niet de Nederlandse taal beheersen is dus niet ingeburgerd en daardoor niet in aanmerking komen voor gemeentelijke voorzieningen als een  uitkering, subsidie of gesubsidieerde huurwoning. Forza! wil bevorderen dat ouders met hun kinderen Nederlands praten.

 

Taalachterstand vroeg aanpakken

Forza! wil voorkomen dat kinderen al vroeg op achterstand komen doordat zij thuis niet goed Nederlands leren. De gemeente moet daarom in de Centra voor jeugd en gezin jonge kinderen met een risicoprofiel testen op een taalachterstand.

Bij vaststelling van een taalachterstand moeten kinderen verplicht naar de voorschool of krijgen zij extra taalles op de basisschool. Kosten hiervoor zijn uiteraard voor de ouders. Ouders met een uitkering die hier niet aan meewerken, worden op hun uitkering gekort.

 

Eerwraak, gedwongen- en schijnhuwelijken

Forza ! wil eerwraak tegengaan door het belang van slachtoffers voorop te stellen en de dader zoveel mogelijk buitenspel te zetten.  Bij de inburgeringcursus moet veel aandacht  komen voor  de positie van de vrouw in Nederland, de Nederlandse waarden en de gelijkheid van man en vrouw. Er is een duidelijk verband tussen gebrekkige integratie, gedwongen huwelijken en eerwraak. Bij vermoedens van een gedwongen- of een schijnhuwelijk zal de gemeente krachtig moeten optreden. In bijzondere situaties moet een ambtenaar hierover persoonlijk een gesprek kunnen voeren met  de vrouw (of man).

 

Subsidies

Forza ! wil om de integratie te bevorderen dat de gemeente geen subsidies meer verstrekt aan organisaties die zich langs etnische of religieuze lijn hebben georganiseerd. Dit geldt in principe ook voor subsidies die alleen voor vrouwen zijn bestemd en mannen uitsluiten of omgekeerd. Ook integratie bevorderende activiteiten moeten volgens Forza! geen subsidie meer krijgen.

 

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

Forza! vindt dat de gemeente geen taak heeft bij de huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen perspectief in Nederland en dienen zo snel mogelijk het land te verlaten. Tijdelijke opvang dient plaats te vinden in door het Rijk aangewezen centra.

 

Midden- en Oost-Europeanen

Een groot deel van de migranteninstroom komt tegenwoordig uit Polen, Bulgarije en andere Midden en Oost-Europese (MOE-)landen. Een aantal van deze nieuwkomers ontwikkelt criminele activiteiten. Forza! vindt dat dit met kracht bestreden moet worden. Het merendeel van deze nieuwkomers komt echter om te werken. Veelal in sectoren waarin geen Nederlandse werknemers te vinden zijn of deze niet bereid zijn te werken, zoals in de bouw, tuinbouw en wegen- en kabelaanleg. Doordat een grote groep van hen of hun werkgevers zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt, zoals het uitbetalen van cao-lonen en het afdragen van sociale lasten en belastingen, ontstaan problemen.

De overheid schiet tekort in de aanpak van deze problemen. Forza! is voor de aanpak van de oneigenlijke concurrentie die hierdoor ontstaat. Met name zzp-ers, werkers in de bouw, thuiszorg en logistiek zijn hierdoor de dupe. Het kan toch niet zo zijn dat  mensen in Nederland een uitkering hebben en dat voor hun passende arbeid wordt verricht door werkenden uit de MOE-landen.

Forza ! vindt ook dat de gemeente met kracht moet optreden tegen de ongewenste situaties zoals de overlast en de gevaren die ontstaan doordat huisjesmelkers groepen werkers uit de MOE-landen onder gevaarlijke en onwenselijke omstandigheden huisvesten.

 

 

Beleid seksuele diversiteit

In Velsen moeten homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgenders zich veilig voelen. Forza! wil dat, net als in veel andere gemeentes, specifiek gemeentelijk homobeleid komt. Dit om pesterijen, discriminatie  en geweld tegen deze groep mensen tegen te gaan. Met  name bij allochtonen is er sprake van intolerantie tegen deze groep. Voorlichting op scholen en bij inburgeringcursussen vergroot begrip en sociale acceptatie van mensen met een afwijkende seksuele voorkeur. Forza ! vindt de vrijheid van homoseksualiteit een kernwaarde in onze samenleving.

Mensen uit culturen waar homoseksualiteit minder geaccepteerd is, moeten hier op z’n minst kennis van nemen.

 

 

 

 

Werk. inkomen en armoede:

 

 

Werk en is meer dan inkomen

 

Werken is het beste middel tegen arm oede . Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.

 

 

Integratie en inspanningsverplichting

Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. De betrokkene dient dit dan ook aan te tonen. Forza ! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Velsen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen dit te leren. Of wanneer mensen zich dusdanig kleden of gedragen dat zij daardoor veel moeilijker aan een baan komen.

Forza! is van mening dat wanneer een potentiële werkgever merkt dat iemand de sollicitatieplicht niet serieus neemt, hij dat moet kunnen melden bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vindt ontheffing van de sollicitatieplicht plaats voor mensen met een bijstandsuitkering.

 

Harde aanpak bijstandsfraude

Fraude met uitkeringen is misbruik  maken van een regeling ingericht voor de allerzwaksten  en diefstal van gemeenschapsgeld. Fraude ondermijnt de maatschappelijke solidariteit.  Deze solidariteit is belangrijk en nodig om dergelijke voorzieningen in stand te kunnen houden. Forza! wil dat de gemeente sterk inzet op het bestrijden van deze fraude. Forza ! vindt dat het organiseren van bewijslast van fraude gemakkelijker wordt en dat controleteams qua bemensing worden versterkt.

 

Digitaal meldpunt {bijstands}fraude

Forza! vindt dat het in Velsen mogelijk moet zijn om via de gemeentelijke website vermoedens van (bijstands)fraude anoniem te melden. Deze mogelijkheid bestaat al in veel andere gemeenten en ook het UWV heeft een digitaal meldpunt waar anoniem gemeld kan worden. Onterechte uitkeringen worden te allen tijde teruggevorderd, ook wanneer de betrokkene in een andere gemeente is gaan wonen.

 

 

Agressief gedrag

Geweld tegen loketmedewerkers komt helaas voor. Forza ! vindt dit onacceptabel en voor bestrijding is een lik-op-stukbeleid noodzakelijk. Wie zich verbaal of fysiek misdraagt tegen loketmedewerkers of ambtenaren verliest zijn bijstand of (tijdelijk) recht op gemeentelijke service verlening.

 

Afschaffen Socio/ Return

Social return leek een mooi instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten aannemen door bedrijven die mee willen dingen in gemeentelijke aanbest edingen. Social Return bleek ook negatieve neveneffecten te kennen. Bedrijven ontslaan hun minder presterende, vaak oudere werknemers om plaats te maken voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bleek dat bedrijven niet of nauwelijks investeren in hun nieuwe medewerkers en deze na een paar maanden weer ontslaan. Forza! vindt dat de gemeente niet moet willen gaan over het personeelsbeleid van ondernemingen. Social Return moet dan ook worden afgeschaft.

 

Beschut werken

Ondanks de bezuinigingen van het Rijk is Forza! een voorstander van beschut werken. Dit is een manier om inwoners, die niet zelfstandig kunnen werken, te laten participeren in de samenleving.

 

Armoedebeleid

Forza! vindt dat het gemeentelijke armoedebeleid niet gericht moet zijn op inkomensondersteuning, maar op het kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.

Behoudens de door de wet  voorgeschreven doelgroepen  die in aanmerking komen voor voorzieningen als Bijzondere Bijstand is er volgens Forza! binnen onze gemeente ook nieuwe verborgen armoede. Armoede die vaak voorkomt in gezinnen met middeninkomens met torenhoge vaste lasten. Deze gezinnen zijn niet zichtbaar in de statistieken van de gemeente en kunnen geen beroep doen op bestaande gemeentelijke  voorzieningen. Forza ! vindt daarom een herbezinning op het armoedebeleid noodzakelijk om ook deze doelgroepen te ondersteunen. Daarnaast moet volgens Forza ! een specifiek armoedebeleid ontwikkelt worden dat specifiek gericht is op kinderen .

 

Kindpakketten

Forza! wil dat de gemeente in samenwerking met de Voedselbank en eventueel Stichting Leergeld ‘kindpakketten’ samenstelt met de basisbenodigdheden voor gezinnen die armoede kennen. Het kindpakket bestaat bijvoorbeeld uit bonnen voor winter- en zomerkleding, zwem- en andere sportlessen en bibliotheek- en openbaar vervoerpasjes. Forza ! vindt voor deze zaken het geven van geld niet wenselijk, omdat dit vaak aan andere zaken wordt best eed.

 

 

 

Jeugd en onderwijs:

 

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

 

Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op die manier kan Velsen ook in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop. Forza ! vindt onderwijs van hoge kwaliteit  in elke levensfase onmisbaar.

 

 

Krimp

De komende jaren zal er mogelijk meer krimp van schoolgaande kinderen in Velsen ontstaan. Deze moet goed worden opgevangen en zo veel mogelijk scholen in de kernen moeten behouden blijven. Daarom moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden een lange termijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is.

 

Van brede school naar integrale kindcentra

Forza ! is een voorstander van de integrale kindcentra. In deze centra komen naast scholen en andere voorzieningen zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, ook sport en cultuur bij elkaar. Het is daarnaast voor het primaire onderwijs van belang dat voorschoolse voorzieningen worden versterkt en goed aansluiten op de basisschool.

 

Verbreding onderwijsaanbod

Om de uitstroom van jongeren in het onderwijs tegen te gaan en jonge talenten naar Velsen te halen wil Forza! een verbreding van het onderwijsaanbod. Niet alleen  MBO/HBO-opleidingen of  een faculteit van een universiteit, maar ook speciaal onderwijs of scholen met een bijzonder karakter.

 

EHBO-, en verkeersles

Forza ! wil dat leerlingen van de lagere school weer verkeersles krijgen en dat EHBO-lessen een onderdeel is van het integrale onderwijsaanbod in groep acht. Dit verhoogt de veiligheid van de kinderen en hun directe omgeving. Ze leren hoe ze in noodsituaties anderen kunnen helpen.

 

Zwemlessen

Velsen is een gemeente met veel water en Forza! ziet dan ook het belang van goede zwemvoorzieningen en lessen in en wil dit stimuleren door voor schoolgaande kinderen extra kortingen aan te kunnen bieden of terug naar zwemlessen als vast onderdeel van de basisschool.

 

Schooluitval

Om schooluitval te voorkomen moet een duidelijk beleid gevoerd worden op spijbelen en ongeoorloofd verzuim. Nauwere samenwerking tussen ouders, school, de leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel schoolmaatschappelijk werk is daarbij van groot belang. Een lik-op-stuk-beleid is daarbij onmisbaar. Scholen hebben een meldplicht om elk schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Echter angst voor een slechte naam of concurrentieoverwegingen weerhoudt sommige scholen om dit te doen. Crimineel gedrag van jongeren begint echter vaak met spijbelen. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben en de gemeente handhaaft streng door het opleggen van boetes en een verplichte schoolgang aan spijbelaars.

 

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Goede leerkrachten leggen duidelijk uit, creëren de goede sfeer, geven het goede voorbeeld en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs. Forza! wil dat de gemeente bij scholen aandringt op het blijven investeren in leraren en docenten door middel van bijscholing, intervisie en coaching. Voldoende aandacht voor leerlingen is ook kwaliteit. Forza! is dus voorstander van kleinere klassen.

 

Schoolgebouwen

Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande schoolgebouwen.

 

 

Forza ! vindt dat eventueel gepland groot onderhoud daarvoor moet plaatsvinden of dat reserveringen hiervoor vanuit de gemeente overgedragen moet worden aan de schoolbesturen. De omgeving van de school moet veilig, schoon en toegankelijk zijn.

 

Vakmanschap is meesterschap

Er is steeds meer behoefte aan jong vakmanschap. Forza ! wil de oude vakscholen (oude ambachtschool/gildescholen), waarin praktijk voorop staat, terug. Jongeren volgen daar leer-werk trajecten en vakmensen krijgen de kans en de mogelijkheid in deeltijd voor de klas te staan om kennis en ervaring te delen. Leraren die zelf ‘in het vak zitten’ zijn bevlogen en stimuleren jongeren tot vakmanschap. De vakschool begeleidt en investeert op deze manier in het ondernemerschap van scholieren. Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hiervoor van belang. Forza ! staat ervoor dat naast theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen in nauwe betrokkenheid met bedrijven.

 

Meer mannen voor de klas.

Forza ! wil dat er in het basisonderwijs meer mannen voor de klas staan. Slechts 1 op 10 leerkrachten in het basisonderwijs is man. Forza! vindt dat een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het onderwijs positieve effecten zal hebben op de ontwikkeling en schoolcarrière van jongens (en meisjes) en dat dit leidt tot meer belangstelling voor technische en exacte vakken. In het bedrijfsleven is tenslotte grote behoefte aan mensen met een technische opleiding. De gemeente moet samenwerken met scholen en lerarenopleidingen om hoogopgeleide werkloze mannen te benaderen, om te scholen en te laten instromen als leerkracht in het basisonderwijs.

 

Pesten

Een op de acht kinderen wordt gepest. Kinderen die gepest worden komen op de korte en op de lange termijn zowel emotioneel als sociaal vaak in de problemen. Het schaadt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind en het vertrouwen in anderen. Daarnaast kan het leiden tot slechte leerprestaties en depressieve gevoelens en kan een kind zelf ook andere kinderen gaan pesten. Pesterijen op school zijn voor kinderen niet alleen afschuwelijk, maar ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kortom redenen genoeg om fors in te zetten om ‘pesten’ in de kiem te smoren. Forza! wil dat alle scholen actief beleid voeren om het pesten tegen te gaan en niet alleen een anti-pestprotocol hebben. Scholen moeten anti-pestprogramma’s uitvoeren. Ook moet er een anti-pesttelefoon als onderdeel van Jeugdhulp worden opgericht. Notoire pesters moeten uit de klas worden gezet om andere kinderen te beschermen. Voor de pester moet dan direct hulpverlening worden ingeschakeld.

 

Schakelklassen

Kinderen in de leeftijd van 6 jaar en ouder die korter dan een jaar in Nederland zijn, gaan van maandag tot en met vrijdag naar de basisschool voor een compleet onderwijsaanbod. In verband met de mogelijke toename van kinderen uit oost Europa is het van belang om de huidige schakelklassen te handhaven en zo nodig uit te breiden.

 

Extra schoolverlof

Forza! vindt dat kinderen van ondernemers of anderen die vanwege hun werkzaamheden geen of moeilijk vakantie kunnen nemen in de grote schoolvakantie, maximaal 10 schooldagen extra vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties. Voor ondernemers is het  soms namelijk  erg moeilijk om in de schoolvakanties op vakantie te kunnen. Voorwaarde  daarbij is dat  dit  niet aan het  begin van een schooljaar plaatsvindt.

 

 

Passend onderwijs

Forza ! staat achter de principes van passend onderwijs. leder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past en elk kind heeft recht op dezelfde ont wikkeling skansen. Forza ! vindt wel dat de aanwezigheid van een kind met een beperking of gedragsproblemen niet moet leiden tot negatieve effecten voor de ontwikkeling van andere kinderen in een klas. Passend onderwijs schiet dan zijn doel voorbij .

 

Jongeren en huisvesting

Forza ! vindt dat jongeren makkelijker in aanmerking moeten komen voor een woning in de sociale sector. Veel jongeren zien leuke woningen aan zich voorbijgaan doordat andere kandidaten uit de regio vaak eerder in aanmerking komen voor een woning. Forza! wil meer woningen voor jongeren. Ook moeten zij hun inschrijfduur kunnen behouden als zij een van deze woningen accepteren.

Hierdoor komen zij sneller in aanmerking voor een ‘gewone’ huurwoning. Dit verhoogt de doorstroming in de sociale woningenmarkt.

 

Fris-clubs voor de jeugd

Meegaan met de tijd, maar ook een oplossing voor de grote behoeften vanuit de jeugd die geen alcohol meer mag drinken betekent ook faciliteren in die behoefte. Forza ! gaat daarom voor zogeheten Fris-clubs, waar de jeugd 12-18 ook lekker kan samenkomen, zich veilig voelt en waar onze ‘pubers’ lekker kunnen genieten. Samen met marktpartijen zoekt Forza ! actief naar oplossingen, ook dus voor deze doelgroep.

 

 

 

Cultuur. sport en recreatie:

 

 

Cultuur is wie we zijn(geworden)

 

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

 

Subsidies en cultuur

Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol.

Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij meer wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt.

Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal een constantere factor  krijgen. De beheerders  hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies kunnen verminderen. Forza ! is van mening dat kunst en cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Forza! is voor het jaarlijks organiseren van een beurs waar bedrijfsleven en kunst- en cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.

 

Verscheidenheid en diversiteit culturele aanbod

Forza! is voor een grotere verscheidenheid en diversiteit aan culturele mogelijkheden en zal,

 

 

na beoordeling op haalbaarheid, dergelijke initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen, zowel op het gebied van theater, film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten als historisch besef.

 

Uitgaan

Uitgaan in Velsen moet veel aantrekkelijker worden voor inwoners. Veel inwoners gaan daarvoor naar Amsterdam of Haarlem.

Het aanbod in Velsen sluit nauwelijks aan bij behoeften van de inwoners. De jeugd heeft bijvoorbeeld behoefte aan zogenaamde harde horeca, zoals discotheken en cafés die tot laat open blijven. Ook

de sterk groeiende doelgroep 30+ wil uitgaan en daar elkaar ontmoeten. Ook zij moeten hun vertier binnen de gemeente kunnen vinden. Als het aan Forza ! ligt mogen ook meer horeca-activiteiten in de dorpen en de wijken plaatsvinden.

 

Clubs

Naast de jeugd tot 18 jaar, is Forza ! bewust van de behoefte in Velsen om blijvend en open te faciliteren naar de (jong-)volwassenen. Forza ! gaat dan ook etische uitdagingen als prostitutie niet uit de weg, maar staat open voor mogelijkheden en kansen die er ook zijn op dit gebied evenals mooie clubs bijv. meer in het havengebied. Nooit mag dit ten  kosten gaan van de veiligheid maar zolang we er open en eerlijk over kunnen blijven meent Forza! dat ook uitbreidingen hiertoe bespreekbaar zijn.

 

Lokale omroep

Forza! is een voorstander van een lokale omroep die naast de verplichte subsidie van de gemeente zoveel mogelijk financieel onafhankelijk opereert. De lokale omroep moet commercieel denken en verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Onze gemeente verdient een lokale omroep die grote groepen inwoners weet te bereiken met een goede mix van amusement, informatie en uiteraard lokale politiek. Seaport moet veel meer onderdeel worden van onze IJmond gedachtengoed.

Door het breder in beeld brengen (ga naar de mensen/bedrijven vaker toe!) krijgt de lokale omroep ook meer bekendheid en gunnen bedrijven/particulieren ook meer gelden toe.

Het bedrag vanuit de gemeente t.b.v. Seaport moet worden verhoogt zodat de middelen en vergoedingen ook aansluiting kunnen vinden bij de moderne tijd. Meer digitaal, zoals streaming (live) is voor Forza ! een logische opvolging. Denk daarbij ook aan sport- en spelevenementen die live worden uitgezonden.

 

Sport en recreatie

Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Sporten is voor iedereen, jong en oud, gezond en sport verbroedert mensen. Rangen en standen vervallen. iedereen in Velsen moet kunnen sporten. De gemeente levert een bijdrage aan een vitale samenleving door optimale sportfaciliteiten en ondersteuning aan te bieden. Sport maakt mensen gezonder, actiever en meer betrokken. Forza ! vindt ook dat via school genoeg aan sport gedaan moet worden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan hand in hand. Alle scholen zouden vakdocenten moeten hebben. De gemeente heeft altijd hoge ambities op het gebied van sport en dat moet ook blijven. Forza ! wil daarnaast dat de gemeente zich meer gaat inzetten om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

 

Bewegen

Inwoners van Velsen sporten relatief veel, maar bewegen te weinig. Forza ! is daarom een voorstander van het voortzetten van de programma lijn ‘Sport en bewegen in de openbare en fysieke ruimt e’. In deze programmalijn zet de gemeente zich in om de niet-gebonden sporten (zoals hardlopers, skaters, fietsers en roeiers) te faciliteren en promoten. Deze sporten passen bij de huidige behoeften, waarbij men zelf wil beslissen waar en wanneer men sport en beweegt.

 

 

Topsport

Forza! is er geen voorstander van subsidiering van topsport door de gemeente. Topsport binnen onze gemeentegrenzen is uitstekend, maar middels sponsoring vanuit het bedrijfsleven. De gemeente beperkt zich tot de breedte- en amateursport. De gemeente heeft en houdt volgens Forza ! een faciliterende functie bijv. als het gaan om de ruimte welke nodig is en blijft voor topsport zoals bijv.

Telstar. Ook kan er worden gekeken naar topsporten op het DOE-strand van Velsen.

 

In de wijken

Sportfaciliteiten dienen zoveel mogelijk in de wijken te blijven. In de wijken moeten zelfs meer sport­ en trapveldjes komen en faciliteiten voor (kleinere) kinderen die dan niet honderden meters moeten lopen voor een lokaal sport- en speeltoestel.

 

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties dienen zoveel mogelijk te voorzien in de wensen en behoeften van het groeiend aantal inwoners. De binnen- en buitenaccommodaties dienen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt te worden. Gymzalen zullen zoveel mogelijk omgebouwd worden tot sportzalen.

 

Combifunctionarissen

De gemeente ziet erop toe dat de combinatiefunctionarissen nauw samenwerken met de scholen. Het is aan de gemeente en betrokken partijen om op lokaal niveau de combinatiefunctie op (langere termijn) succesvol te laten zijn. Forza! vindt dat de combifunctionaris ingezet moet worden om de samenwerking tussen de verschillende sectoren/werkvelden in verbinding te brengen.

 

Sport voor iedereen

Forza! wil dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht de kans krijgen om te sporten. De gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds, die voor deze doelgroep de contributie en benodigde sportattributen betaalt. Ook moeten gezinnen vanuit de bijzondere bijstand ondersteund blijven met een bijdrage voor sportkleding en schoolzwemmen.

 

Zwembad De Heerenduinen

Forza ! vindt dat er voldoende bestaansmogelijkheden zijn voor zwembad

het Spectrum. Dit zwembad moet open blijven en middels gerichte citymarketing mag hier nog wel meer ‘trots’ uit worden gestraald naar buiten de gemeentegrenzen om zo mogelijk ook andere activiteiten breder te kunnen faciliteren.

 

Recreatiegebieden

De gemeente moet ondernemers stimuleren activiteiten te starten in onze recreatiegebieden. In nauwe samenspraak met andere gemeente zal er continu worden gekeken naar inzet van activiteiten zoals in Spaarnwoude waarbij Velsen de trekker blijft. Er moet een betere link komen met het lokale bedrijfsleven. Ontwikkelingen als funvillage worden dan ook positief ondersteund door Forza!

Voorwaarden zijn wel dat er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie wordt gegenereerd. Naast kansen voor lokale ondernemers en extra werkgelegenheid ziet Forza ! juist in deze samenspraak ook ruimte voor goed continu overleg tussen partijen zoals voor bereikbaarheid en/of overlast.

Forza! is trots op de multifunctionele aanbod van o.a. spaarwoude en wil zich hier ook breed voor blijven inzetten.

 

 

 

Strand

Het IJmuiderstrand moet worden omgedoopt tot het DOE-strand van Nederland, met meer ruimte voor activiteiten en versoepeling van regels aangaande activiteiten rondom IJmuiderslag.

Het strand moet goed bereikbaar blijven en de wegen er naartoe moeten dan ook aantrekkelijker worden gemaakt voor grotere groepen bezoekers van buitenaf. Ook hier ligt een kans voor (lokale) ondernemers en particuliere initiatieven.

Forza! is van mening dat de boulevard af moet van het troosteloze imago en wil een brug slaan tussen de ondernemers, ook van buitenaf en de exploitanten. Een belangrijk punt voor Forza ! is niet om te kijken wat er niet mogelijk is, maar wat wel kan. Opfleuren van de omgeving hoort daarbij zeker tot de mogelijkheden. Sponsoring van bijv. flora is ook een prima optie om de nodige gelden hiervoor te beperken en juist de zichtbaarheid naar buiten te vergroten. ‘mede mogelijk gemaakt door’ ipv. pure controle vanuit exploitanten en/of gemeente. Forza! gaat voor teamplay en wil dat iedere deelnemer hiervan kan mee profiteren. Het IJmuiderstrand is en blijft eentrots onderdeel van onze recreatie en dit kan volgens Forza! veel beter worden benut ook vanuit citymarketing.

 

 

 

Mobiliteit:

 

De portaal naar de metropoolregio

 

De bereikbaarheid van Velsen is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van onze haven en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Het deltaplan bereikbaarheid geeft onvoldoende invulling hieraan. Forza! werkt het deltaplan gericht op de metropoolregio verder uit in nauwe samenspraak met randgemeente. Denk daarbij ook aan het vervoersplan waar vervoer over water net zo goed een onderdeel van is en blijft .

Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk  opstoppingen  om  op hun bestemming te  komen . Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Voor Forza ! is het daarom belangrijk dat de winkels, openbare gebouwen, kantoren en parkeergarages goed bereikbaar zijn en dat automobilisten zo min mogelijk kilometers moeten rijden. Bussluizen dienen te worden vervangen door (veilige) verkeersremmende maatregelen.

 

Verkeerslichten en bebording

Forza ! vindt dat verkeerslichten zoveel als mogelijk vervangen moeten worden door rotondes. Om de doorstroming in de hele IJmond, zeker in Velsen ,te bevorderen wil Forza! daarnaast de verkeerslichten in de nachtelijke uren uitzetten op plekken waar de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt. Om de doorstroming verder te bevorderen wil Forza! ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde groene golven. Ook moet het woud aan borden en aanwijzingen langs de wegen gekapt worden. Alleen werkelijk noodzakelijke borden en verkeerstekens blijven bestaan.

 

 

Meer parkeerplaatsen

Forza! vindt dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in bijvoorbeeld winkel- en woongebieden. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de realiteit in Velsen: 2 parkeerplaatsen per woning. In de wijken waar dit nu niet het geval is, moet indien mogelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. De auto is een vervoersmiddel en geen betaalmiddel.

Parkeergeld is dus maximaal kostendekkend en wordt niet verhoogd. De invoering moet beperkt worden en niet worden ingevoerd in de winkelgebieden.

 

Verlichting

Een belangrijk punt voor Forza! is niet alleen het gevoel van veiligheid maar ook de daadwerkelijke oplossing. Een van de mogelijkheden is extra verlichting op plekken waar het gewenst is maar dan wel echt energiezuinig. Forza! is dan ook groot voorstander om de oversteekplaatsen veiliger te maken door meer gerichte LED-verlichting toe te passen en waar gewenst ook te kijken naar voordelige LED-verlichting op de plekken waar niet alleen de formele veiligheid geldt, maar ook het gevoel telt. Forza ! wil minder energie en meer effect en waar mogelijk ook bestaande verlichting stapsgewijs vervangen door LED-verlichting.

 

Verkeersveiligheid

Forza ! vindt dat de gemeente moet streven naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Met name rondom plekken waar veel voetgangersverkeer is, moet de situatie verkeersveilig zijn. Belangrijk is om gebruikers en omwonenden hier actief bij te betrekken. Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt. Verkeerscontroles door de politie moeten zo veel mogelijk met staandehouding van de overtreder plaatsvinden. Zo worden zij gewezen op de reden van controle en wat zij fout deden.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto.

Forza! wil dat de gemeente haar inwoners goed openbaar vervoer aanbiedt. De rendabiliteit van een buslijn moet niet het doorslaggevende argument zijn. Herstructurering van het openbaar vervoersaanbod naar de regio in nauwe samenspraak met aangrenzende gemeenten is van groot belang.

Forza! is voor een snelle lightrail/tram of Rnet-verbinding. Een HOV-traject mag dan ook niet evt. later worden ingezet voor autoverkeer, maar wel kan er voor stiller (sneller) vervoer in de toekomst gaan dienen. Forza! is voor doorgang van het HOV-traject maar wil dit onderdeel gaan maken van een groter vervoersplan welke nader wordt uitgewerkt in nauwere samenwerking met provincie en marktpartijen. Onderdeel hiervan is eveneens vervoer over water.

 

Forza ! wil een einde aan de (huidige) handelswijze vanuit gemeente en transparantie naar de burgers en betrokkenen. Forza ! wil een keihard einde maken aan de juridische machtzucht door net als alle projecten vooraf bekende informatie met duidelijk tijdspad bekend te maken en zo nodig veelvuldig naar de burgers toe te gaan. Een belangrijk punt voor Forza! is dan ook de samenwerking met provincie en randgemeenten. Dit moet veel zichtbaarder gebeuren zodat de burger weet wat er concreet aan wordt gedaan om de belangen te verdedigen en/of de alternatieven te bespreken.

Forza! loopt niet weg voor een discussie maar gaat de dialoog aan. Het belang blijft goed en snel openbaar vervoer over de weg, het water en dit op een zo’n duurzaam mogelijke manier.

 

Bushaltes

Forza! vindt dat binnen een straal van 250 meter van een verzorgingstehuis of een seniorenflat een bushalte moet zijn. Voor deze doelgroep moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen.

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving:

 

 

Bestemmingsplannen

Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een ZZP’er van zijn garage geen kantoor mag maken omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

 

Kantoorgebouwen

Langdurig leegstaande kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden voor kortdurende huisvesting van jongeren of mensen in nood.

 

Bedrijventerreinen

Forza! vindt dat investeerders gezocht moeten worden die mee willen helpen de bedrijfsterreinen in de gemeente te revitaliseren. Forza ! vindt dit een medeverantwoordelijkheid van de gebruikers. De infrastructuur is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

Ruimtelijke ordening

Forza! zegt helder: Weg met de krimpfolieplanologie!

Er moet meer vrijheid komen in bestemmingsplannen. Veel meer multifunctionaliteit.

Ook bijvoorbeeld op een bedrijventerrein waar veelal detailhandel taboe is, terwijl dat juist innovatie remt.

 

Waterberging en watersport

Gezien de noodzaak tot waterberging in de gemeente is Forza! een voorstander om dit te verenigen met recreatief gebruik, zodat ook de watersport in de gemeente bevorderd kan worden zoals op het strand.

 

Groenvoorziening

Een groene en natuurlijke omgeving is van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In kernen en wijken dienen meer plekken voor groen te komen, zogenaamde stadsparken. Niet alles volbouwen, maar meer ruimte laten voor recreërende inwoners.

 

Welstandscommissie

Forza! vindt dat de welstandscommissie afgeschaft kan worden.

 

Openbare ruimten en pleinen

Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Velsen draagt bij aan een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil Forza! de openbare ruimte zo groen en ecologisch verantwoord mogelijk inrichten.

Velsen moet met nieuwbouw of verbouw van gebieden rekening houden met pleingericht bouwen. Forza! vindt dat een plein of park goed kan bijdragen in de sociale cohesie alwaar ook kleinschalige activiteiten kunnen plaatsvinden. De openbare ruimten dienen dan ook goed bereikbaar te blijven voor jong en oud.

 

Energie

Velsen kan volgens Forza! meer experimenteren hoe meer Velsen hier zelf voorloper kan worden.

 

 

Met het aanstaande energieaccoord zou heel serieus gekeken moeten worden naar de (on)mogelijkheden van een Velsens energiebedrijf . Dit eventueel met de bouw zonnepaneel parken.

Laat burgers participeren! Geef het netwerk op een bedrijventerrein uit aan de een

bedrijven collect ief alwaar dat nog niet van toepassing is en daarmee ook actieve bedriven zelf met duurzame oplossingen kom en.

Ook te denken valt volgens Forza! aan groenafval binnen de gemeente, welke is te gebruiken voor een evt. biomassacentrale die stroom levert op dalmomenten. Zie de fluctuerende stroomprijzen als gevolg van o.a. de Duitse energiew ende.

Het energiebedrijf kan ook aan individuele woningen warmtepompen leasen . In Forza! zit de energie voor uw toekomst en leefomgeving van vandaag.

 

 

 

Wonen:

 

 

Thuiskomen en blijven in Velsen

 

Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het leefklimaat en de sfeer in de gemeente.

Forza! wil dat mensen met plezier in Velsen wonen en dat zij in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken, naar school gaan en recreëren .

 

Woningbouw

Forza! vindt dat de gemeente moet toezien op het afstemmen van de bouw van woningen op de doelgroepen van morgen. Dat zijn vooral jongeren, alleenstaanden en senioren die met het oog op de toekomst in de buurt van goede voorzieningen willen en moeten wonen. Zogenaamde levensloopwoningen zijn hier een goed voorbeeld van.

 

Erfpacht

Forza! wil de aankoop van een huis (met name voor starters) stimuleren door lagere grondprijzen. Ook het inzetten van het middel erfpacht kan leiden tot lagere investeringen bij de aankoop van een huis.

 

Verkoop huurwoningen

Forza! wil dat zolang er geen nieuwe huurwoningen worden bijgebouwd meteen wordt gestopt met het verkopen van huurwoningen.

 

Volkshuisvesting

Forza! wil desnoods particulieren sociale huurwoningen bouwen die via woningbouwverenigingen verhuurd en onderhouden worden! en wil vastgelopen woningbouwprojecten hierzien – ook die van woningbouwverenigingen – op hun merites. Taxeer deze op juiste wijze en nodig kleine aannemers cq projectontwikkelaars uit om naar de (on)mogelijkheden te kijken, dit in combinatie met een ruim mogelijk bouwenveloppe. Er is nog steeds ruim t e voor kleinschalige (betaalbare) projecten.

Erfpacht kan hier heel goed bij passen.

Een gemeente hoort niet risicodragend te zijn bij grootschalige projecten vindt Forza!. Voor zover een grondbedrijf bestaat binnen de gemeente dient deze (in principe) geprivatiseerd te worden. Forza ! wil een kostenvoordeel en RO sturing mogelijk via publiekrechtelijke middelen.

 

 

Voorrangs- en voorkeursbeleid

Forza ! wil zo snel mogelijk een evaluatie van het voorrangsbeleid. Een gezin met kinderen dat een koophuis moet verlaten, moet te allen tijde met spoed in aanmerking komen voor een huurwoning. In Velsen mogen gezinnen met kinderen niet op straat terechtkomen. De gemeente moet met de woningcorporatie hierover afspraken maken.

 

Woonruimteverdeling

Forza! vindt dat inwoners sneller aan een sociale huurwoning kunnen komen dan nu het geval is. Daarom moeten meer woningen beschikbaar worden gesteld aan onze eigen inwoners en minder woningen voor woningzoekenden uit andere gemeenten. Dit kan door de beleidsvrije ruimte van de gemeente om eigen beleid (voorrang te verlenen aan specifieke groepen) te voeren, te verhogen van 30% naar minimaal 50% Forza! vindt ook dat vertrekkende partners bij een scheiding en gezinnen die gedwongen hun koopwoning moeten verlaten, voorrang moeten krijgen voor een sociale huurwoning. Met name in IJmuiden moet de voorraad sociale huurwoningen voldoen aan de lokale vraag. Bij Forza! staan de belangen van de eigen inwoners centraal. Forza! wil daarnaast gezinnen en/of inwoners uit de IJmond die vanwege de confrontatie met overlast, geweld en/of criminaliteit hun stad moeten ontvluchten, voorrang geven op een sociale huurwoning in Velsen.

 

Alleenstaandenpension

Forza! wil dat het  voor de vertrekkende ouder bij een scheiding makkelijker  is om,  al dan niet tijdelijk, nieuwe woonruimte te verkrijgen. Hiermee willen wij voorkomen dat ouders in vechtscheidingen terechtkomen en dat kinderen daar de dupe van worden. Forza ! pleit daarbij voor de mogelijkheid van een speciale voorziening.

 

 

 

Volksgezondheid en milieu:

 

Een gezonde leefomgeving moet vanzelfsprekend zijn

 

Forza! vindt bescherming en verbetering van het  milieu belangrijk.  We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en voor toekomstige generaties. Voor Forza! is daarbij het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt.

 

 

EHBO enAED

Forza! wil in het kader van gezondheidsbevordering dat het aantal inwoners met een EHBO-diploma met reanimatie en AED aanzienlijk wordt verhoogd. Ook alle basisscholen in de gemeente moeten een cursus jeugdEHBO in hun lesprogramma opnemen. Op alle publieke plekken en gebouwen moeten AED’s voorhanden zijn. De gemeente zal voor de aanschaf subsidies verlenen .

 

Obesitas

In onze gemeente zijn veel kinderen te dik en dit kan op den duur leiden tot gezondheidsproblemen. Forza! vindt dit een groot probleem. Forza! is daarom een voorstander van meer campagne voor gezond eten en meer te bewegen.

 

 

Duurzaamheid en milieu

Forza! ziet duurzaamheid als een kans voor economische  ontwikkeling, innovatie en het  verhogen van economisch rendement. Forza! wil duurzaamheid st im ul eren. Niet door subsidies, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. Onrendabele milieu-hypes en luchtballonnen steunen wij niet. Het resultaat moet meetbaar en effectief zijn.

Forza ! vindt dat vestiging van bedrijven die duurzaamheids-bevorderende producten en diensten leveren binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Forza ! vindt ook dat de gemeente geen bankier is. Het is dan ook niet haar taak is om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidmaatregelen.

Voor Forza! geldt overigens dat bij overtreding van milieuregels altijd de regel geldt dat de vervuiler betaalt.

 

Duurzame projecten

Forza ! is geen voorstander van gemeenteparticipatie in duurzame projecten, zoals een Duurzaam Bedrijf. De risico’s daarvan zijn groot, terwijl de gemeente hierover weinig expertise in huis heeft. Ook dit is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente is immers geen ondernemer en moet de markt haar werk laten doen en deze niet verst o ren.

 

De gemeente als voorbeeldfunctie

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten en zal haar gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk voorzien van de nieuwste energiebesparende en milieuvriendelijke technieken. De gemeente Velsen moet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing stimuleren. De grootste bijdrage aan verbeteren van het milieu vormt zuinigheid met energie en het treffen van maatregelen die helpen energie te besparen en verlies tegen te gaan. De gemeente dient daarin een activerende en stimulerende rol te spelen.

 

Windturbines

Windturbines draaien op subsidie en vervuilen het landschap. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het  energievraagstuk. Niet voor niets heeft het Centraal Plan Bureau in juni 2013 in een rapport de regering geadviseerd  de bouw van windturbines  op het  land tenminste 5 jaar uit te stellen. Forza! is tegen nieuwe windturbines in onze gemeente. Forza! is voorstander van het faciliteren van beheer en onderhoud en logistiek van windturbines  op zee en ondersteunt  hierin het landelijke beleid.

 

 

 

Regionale samenwerking en kernen:

 

 

Velsen is geen eiland

 

Metropool en regio

Een regionale strategische samenwerking  heeft duidelijk  de voorkeur t.o.v. een fusie. De intensivering van samenwerking op het gebied van economie, onderwijs en milieu, maar ook toerisme/recreatie, ict/bedrijfsvoering en bereikbaarheid geniet de voorkeur met  de  Kennemerregio en dus niet alleen met de IJmond gemeenten zoals bijv. Beverwijk of Heemskerk. Denk ook aan Halfweg, Haarlem en dus feitelijk alle aangrenzende gemeent es.

 

 

 

De gezamenlijke lobby naar Den Haag zal daardoor serieuzer worden genomen en dus kan Velsen zich niet beperken tot de eigen woonkernen. Zeker als de samenwerking eerst op ‘technisch’ gebied meer en beter wordt uitgebuit kunnen we de hele regio beter ‘verkopen’.

Forza! spreekt zich duidelijk uit over het tegengaan van een fusie, maar gaat dus voor intensivering van contacten en technische zaken ook buiten de IJmond. Ook staat Forza ! voor een betere samenwerking met Amsterdam en een intensivering van deze relatie denk aan vervoersplannen waarin Velsen een belangrijke rol in dient te krijgen.

 

Kernen

Het aantal buurtcentra in de kernen mag ter discussie komen te staan, zeker binnen IJmuiden. Clustering van uitgaan en ontwikkelen bijv. op centrale plekken als het Witte Theater. Meer op zoek gaan naar multifunctionele ruimtes ipv. versnippering en dubbele kosten.

Het behoud van de kernen en hun functies zoals Santpoort en het groen, Velsen-Noord en het samen doen, etc. is voor Forza ! een belangrijk goed en een van de belangrijkste kenmerken van een veelzijdig Velsen.

Centrale horeca en grootwinkelactiviteiten kunnen worden aangeboden vanuit het havengebied. Te denken valt aan een shoppingmall met horeca. Volgens Forza! kan er veel meer gecombineerd worden na de aanwezigheid van o.a. de cruisevaarten en de winkelactiviteiten.

Het behoud van de kernen en hun lokale functie is een groot goed wat terug moet komen volgens Forza ! in de citymarketing buiten de regio.

 

Open houding

Velsen dient een open transparante gemeente te zijn en te blijven waar Wonen, Werken en Welzijn heel goed in harmonie blijft samengaan. Forza! blijft daar voor gaan.