Mobiliteit

De portaal naar de metropoolregio

De bereikbaarheid van Velsen is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van onze haven en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Het deltaplan bereikbaarheid geeft onvoldoende invulling hieraan. Forza! werkt het deltaplan gericht op de metropoolregio verder uit in nauwe samenspraak met randgemeente. Denk daarbij ook aan het vervoersplan waar vervoer over water net zo goed een onderdeel van is en blijft .

Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk  opstoppingen  om  op hun bestemming te  komen . Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Voor Forza ! is het daarom belangrijk dat de winkels, openbare gebouwen, kantoren en parkeergarages goed bereikbaar zijn en dat automobilisten zo min mogelijk kilometers moeten rijden. Bussluizen dienen te worden vervangen door (veilige) verkeersremmende maatregelen.

Verkeerslichten en bebording

Forza ! vindt dat verkeerslichten zoveel als mogelijk vervangen moeten worden door rotondes. Om de doorstroming in de hele IJmond, zeker in Velsen ,te bevorderen wil Forza! daarnaast de verkeerslichten in de nachtelijke uren uitzetten op plekken waar de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt. Om de doorstroming verder te bevorderen wil Forza! ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde groene golven. Ook moet het woud aan borden en aanwijzingen langs de wegen gekapt worden. Alleen werkelijk noodzakelijke borden en verkeerstekens blijven bestaan.

Meer parkeerplaatsen

Forza! vindt dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in bijvoorbeeld winkel- en woongebieden. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de realiteit in Velsen: 2 parkeerplaatsen per woning. In de wijken waar dit nu niet het geval is, moet indien mogelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. De auto is een vervoersmiddel en geen betaalmiddel.

Parkeergeld is dus maximaal kostendekkend en wordt niet verhoogd. De invoering moet beperkt worden en niet worden ingevoerd in de winkelgebieden.

Verlichting

Een belangrijk punt voor Forza! is niet alleen het gevoel van veiligheid maar ook de daadwerkelijke oplossing. Een van de mogelijkheden is extra verlichting op plekken waar het gewenst is maar dan wel echt energiezuinig. Forza! is dan ook groot voorstander om de oversteekplaatsen veiliger te maken door meer gerichte LED-verlichting toe te passen en waar gewenst ook te kijken naar voordelige LED-verlichting op de plekken waar niet alleen de formele veiligheid geldt, maar ook het gevoel telt. Forza ! wil minder energie en meer effect en waar mogelijk ook bestaande verlichting stapsgewijs vervangen door LED-

Verkeersveiligheid

Forza ! vindt dat de gemeente moet streven naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Met name rondom plekken waar veel voetgangersverkeer is, moet de situatie verkeersveilig zijn. Belangrijk is om gebruikers en omwonenden hier actief bij te betrekken. Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt. Verkeerscontroles door de politie moeten zo veel mogelijk met staandehouding van de overtreder plaatsvinden. Zo worden zij gewezen op de reden van controle en wat zij fout deden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto.

Forza! wil dat de gemeente haar inwoners goed openbaar vervoer aanbiedt. De rendabiliteit van een buslijn moet niet het doorslaggevende argument zijn. Herstructurering van het openbaar vervoersaanbod naar de regio in nauwe samenspraak met aangrenzende gemeenten is van groot belang.

Forza! is voor een snelle lightrail/tram of Rnet-verbinding. Een HOV-traject mag dan ook niet evt. later worden ingezet voor autoverkeer, maar wel kan er voor stiller (sneller) vervoer in de toekomst gaan dienen. Forza! is voor doorgang van het HOV-traject maar wil dit onderdeel gaan maken van een groter vervoersplan welke nader wordt uitgewerkt in nauwere samenwerking met provincie en marktpartijen. Onderdeel hiervan is eveneens vervoer over water.

Forza ! wil een einde aan de (huidige) handelswijze vanuit gemeente en transparantie naar de burgers en betrokkenen. Forza ! wil een keihard einde maken aan de juridische machtzucht door net als alle projecten vooraf bekende informatie met duidelijk tijdspad bekend te maken en zo nodig veelvuldig naar de burgers toe te gaan. Een belangrijk punt voor Forza! is dan ook de samenwerking met provincie en randgemeenten. Dit moet veel zichtbaarder gebeuren zodat de burger weet wat er concreet aan wordt gedaan om de belangen te verdedigen en/of de alternatieven te bespreken.

Forza! loopt niet weg voor een discussie maar gaat de dialoog aan. Het belang blijft goed en snel openbaar vervoer over de weg, het water en dit op een zo’n duurzaam mogelijke manier.

Bushaltes

Forza! vindt dat binnen een straal van 250 meter van een verzorgingstehuis of een seniorenflat een bushalte moet zijn. Voor deze doelgroep moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen.