Jeugd en onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op die manier kan Velsen ook in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop. Forza ! vindt onderwijs van hoge kwaliteit  in elke levensfase onmisbaar.

Krimp

De komende jaren zal er mogelijk meer krimp van schoolgaande kinderen in Velsen ontstaan. Deze moet goed worden opgevangen en zo veel mogelijk scholen in de kernen moeten behouden blijven. Daarom moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden een lange termijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is.

Van brede school naar integrale kindcentra

Forza ! is een voorstander van de integrale kindcentra. In deze centra komen naast scholen en andere voorzieningen zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, ook sport en cultuur bij elkaar. Het is daarnaast voor het primaire onderwijs van belang dat voorschoolse voorzieningen worden versterkt en goed aansluiten op de basisschool.

Verbreding onderwijsaanbod

Om de uitstroom van jongeren in het onderwijs tegen te gaan en jonge talenten naar Velsen te halen wil Forza! een verbreding van het onderwijsaanbod. Niet alleen  MBO/HBO-opleidingen of  een faculteit van een universiteit, maar ook speciaal onderwijs of scholen met een bijzonder karakter.

EHBO-, en verkeersles

Forza ! wil dat leerlingen van de lagere school weer verkeersles krijgen en dat EHBO-lessen een onderdeel is van het integrale onderwijsaanbod in groep acht. Dit verhoogt de veiligheid van de kinderen en hun directe omgeving. Ze leren hoe ze in noodsituaties anderen kunnen helpen.

Zwemlessen

Velsen is een gemeente met veel water en Forza! ziet dan ook het belang van goede zwemvoorzieningen en lessen in en wil dit stimuleren door voor schoolgaande kinderen extra kortingen aan te kunnen bieden of terug naar zwemlessen als vast onderdeel van de basisschool.

Schooluitval

Om schooluitval te voorkomen moet een duidelijk beleid gevoerd worden op spijbelen en ongeoorloofd verzuim. Nauwere samenwerking tussen ouders, school, de leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel schoolmaatschappelijk werk is daarbij van groot belang. Een lik-op-stuk-beleid is daarbij onmisbaar. Scholen hebben een meldplicht om elk schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Echter angst voor een slechte naam of concurrentieoverwegingen weerhoudt sommige scholen om dit te doen. Crimineel gedrag van jongeren begint echter vaak met spijbelen. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben en de gemeente handhaaft streng door het opleggen van boetes en een verplichte schoolgang aan spijbelaars.

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Goede leerkrachten leggen duidelijk uit, creëren de goede sfeer, geven het goede voorbeeld en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs. Forza! wil dat de gemeente bij scholen aandringt op het blijven investeren in leraren en docenten door middel van bijscholing, intervisie en coaching. Voldoende aandacht voor leerlingen is ook kwaliteit. Forza! is dus voorstander van kleinere klassen.

Schoolgebouwen

Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande schoolgebouwen. Forza ! vindt dat eventueel gepland groot onderhoud daarvoor moet plaatsvinden of dat reserveringen hiervoor vanuit de gemeente overgedragen moet worden aan de schoolbesturen. De omgeving van de school moet veilig, schoon en toegankelijk zijn.

Vakmanschap is meesterschap

Er is steeds meer behoefte aan jong vakmanschap. Forza ! wil de oude vakscholen (oude ambachtschool/gildescholen), waarin praktijk voorop staat, terug. Jongeren volgen daar leer-werk trajecten en vakmensen krijgen de kans en de mogelijkheid in deeltijd voor de klas te staan om kennis en ervaring te delen. Leraren die zelf ‘in het vak zitten’ zijn bevlogen en stimuleren jongeren tot vakmanschap. De vakschool begeleidt en investeert op deze manier in het ondernemerschap van scholieren. Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hiervoor van belang. Forza ! staat ervoor dat naast theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen in nauwe betrokkenheid met bedrijven.

Meer mannen voor de klas.

Forza ! wil dat er in het basisonderwijs meer mannen voor de klas staan. Slechts 1 op 10 leerkrachten in het basisonderwijs is man. Forza! vindt dat een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het onderwijs positieve effecten zal hebben op de ontwikkeling en schoolcarrière van jongens (en meisjes) en dat dit leidt tot meer belangstelling voor technische en exacte vakken. In het bedrijfsleven is tenslotte grote behoefte aan mensen met een technische opleiding. De gemeente moet samenwerken met scholen en lerarenopleidingen om hoogopgeleide werkloze mannen te benaderen, om te scholen en te laten instromen als leerkracht in het basisonderwijs.

Pesten

Een op de acht kinderen wordt gepest. Kinderen die gepest worden komen op de korte en op de lange termijn zowel emotioneel als sociaal vaak in de problemen. Het schaadt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind en het vertrouwen in anderen. Daarnaast kan het leiden tot slechte leerprestaties en depressieve gevoelens en kan een kind zelf ook andere kinderen gaan pesten. Pesterijen op school zijn voor kinderen niet alleen afschuwelijk, maar ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kortom redenen genoeg om fors in te zetten om ‘pesten’ in de kiem te smoren. Forza! wil dat alle scholen actief beleid voeren om het pesten tegen te gaan en niet alleen een anti-pestprotocol hebben. Scholen moeten anti-pestprogramma’s uitvoeren. Ook moet er een anti-pesttelefoon als onderdeel van Jeugdhulp worden opgericht. Notoire pesters moeten uit de klas worden gezet om andere kinderen te beschermen. Voor de pester moet dan direct hulpverlening worden ingeschakeld.

Schakelklassen

Kinderen in de leeftijd van 6 jaar en ouder die korter dan een jaar in Nederland zijn, gaan van maandag tot en met vrijdag naar de basisschool voor een compleet onderwijsaanbod. In verband met de mogelijke toename van kinderen uit oost Europa is het van belang om de huidige schakelklassen te handhaven en zo nodig uit te breiden.

Extra schoolverlof

Forza! vindt dat kinderen van ondernemers of anderen die vanwege hun werkzaamheden geen of moeilijk vakantie kunnen nemen in de grote schoolvakantie, maximaal 10 schooldagen extra vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties. Voor ondernemers is het  soms namelijk  erg moeilijk om in de schoolvakanties op vakantie te kunnen. Voorwaarde  daarbij is dat  dit  niet aan het  begin van een schooljaar plaatsvindt.

Passend onderwijs

Forza ! staat achter de principes van passend onderwijs. leder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past en elk kind heeft recht op dezelfde ont wikkeling skansen. Forza ! vindt wel dat de aanwezigheid van een kind met een beperking of gedragsproblemen niet moet leiden tot negatieve effecten voor de ontwikkeling van andere kinderen in een klas. Passend onderwijs schiet dan zijn doel voorbij .

Jongeren en huisvesting

Forza ! vindt dat jongeren makkelijker in aanmerking moeten komen voor een woning in de sociale sector. Veel jongeren zien leuke woningen aan zich voorbijgaan doordat andere kandidaten uit de regio vaak eerder in aanmerking komen voor een woning. Forza! wil meer woningen voor jongeren. Ook moeten zij hun inschrijfduur kunnen behouden als zij een van deze woningen accepteren.

Hierdoor komen zij sneller in aanmerking voor een ‘gewone’ huurwoning. Dit verhoogt de doorstroming in de sociale woningenmarkt.

Fris-clubs voor de jeugd

Meegaan met de tijd, maar ook een oplossing voor de grote behoeften vanuit de jeugd die geen alcohol meer mag drinken betekent ook faciliteren in die behoefte. Forza ! gaat daarom voor zogeheten Fris-clubs, waar de jeugd 12-18 ook lekker kan samenkomen, zich veilig voelt en waar onze ‘pubers’ lekker kunnen genieten. Samen met marktpartijen zoekt Forza ! actief naar oplossingen, ook dus voor deze doelgroep.