Economische zaken

Economische zaken:

 Forza! ontwikkelt een Deltaplan Economie, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren. Het bedrijfsleven en onze ondernemers vervullen daarin een sleutelrol. De gemeente kan als initiator belangrijke voorwaarden scheppen en faciliteren. Door verstandige opdrachten naar voren te halen kan de gemeente de economie een “boost” geven.

Forza! heeft een warm hart voor alle ondernemers. Zij vormen de motor van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente.

Meer ruimte voor ondernemers

Kleine tot zeer grote ondernemingen die wereldwijd actief zijn, zijn o.a. vanuit onze haven de ruggengraat van de economie in de IJmond. Niet alleen in IJmuiden maar ook in Velsen-Noord en Velserbroek vindt daarnaast, net als Santpoort op kleinere schaal niet te onderschatten bedrijvigheid plaats. Velsen werkt en er zijn nog voldoende kansen! Deze bedrijven zorgen immers voor banen

en een levendige gemeente. Forza ! wil zelfstandigen meer ruimte geven hun bedrijf te laten bloeien., te excelleren dus. Forza! staat voor een lagere OZB en niet evenmin belangrijk, faciliteiten die bedrijven in onze mooie gemeenste stimuleren om zich te vestigen maar ook om zo mogelijk te groeien. Van kleine starters tot grote internationale organisaties. In nauwe relatie met deze bedrijven en de werkbedrijven in de regio zal Forza ! staat voor de inzet van werknemers uit deze regio en daarmee dus ook van harte de ‘gilde’opleidingen en expertise centra blijven ondersteunen, zoals de techniekcampus.

Zzp

Forza ! wil dat de gemeente voor het groeiend aanta I zzp’ers naar behoefte goede werk­ en ontmoetingsmogelijkheden stimuleert. Flexibele kinderopvangmogelijkheden verdienen hierbij uiteraard ook aandacht. De ZZP-er moet in een aantrekkelijk, zeer voordelig centrum die ook voor bezoekers interessant is, zich kunnen vestigen tegen een maximaal tarief van bijv. S00euro per maand. In een dergelijke ruimte naar voorbeelden uit o.a. Groningen kan worden gewerkt aan talent. Een zeer belangrijk punt voor Forza! om zo ook de nieuwe ondernemers een kans te gunnen die daarna door kunnen stromen, liefst natuurlijk binnen de gemeentegrenzen. De link met de lokale overheid is immers al gemaakt ivm. de zichtbare participatie en stimulans.

Starters

Startende ondernemers zullen alle ruimte, medewerking en begeleiding aangeboden moeten krijgen. Forza ! gelooft niet in het ondernemersloket voor starters maar dus wel in een ontmoetingsplek zoals beschreven waarbij talent snel en krachtig gebundeld kan worden.

Bureaucratie en regeldruk

Forza ! wil dat vergunningen,  waar mogelijk, afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt zo veel mogelijk verlengd. Elke vier jaar moeten de gemeentelijke regels geschoond worden om overbodige, tegenstrijdige, niet handhaafbare en onnodige regels te schrappen. Forza! vindt dat overbodige bureaucratie zoals te gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage en niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmeren. Alles wat de gemeente  zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te worden.

Lokale aanbestedingen

Forza ! vindt dat de gemeente het bedrijfsleven proactief en eerder moet betrekken bij haar aanbestedingprocedures. Bij gelijkwaardige offertes zal de gemeentekiezen voor een bedrijf uit haar eigen gemeente. Dit is een belangrijk punt, waarbij  de ‘knip’methode  veelal prima kan worden ingezet om zo de lokale ondernemingen meer handel te gunnen.

Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers

De nieuwe Aanbestedingswet geeft kleine en middelgrote bedrijven makkelijker toegang tot de gemeentelijke aanbestedingen. Forza! juicht dit toe en wil dat gemeentelijke inkopers goed worden getraind in het toepassen van deze nieuwe regels. Aanbestedingsprocedures moeten eenvoudig zijn. De gemeente maakt het ondernemers makkelijk en brengt hen op de hoogte en helpt hen wegwijs te worden in de gemeentelijke regelgeving. Forza! wil daarom dat de wethouder economie jaarlijks met ondernemersverenigingen bespreekt hoe de dienstverlening verder kan worden verbeterd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Forza ! stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemers die bij hun omgeving betrokken zijn. Zoals het sponsoren van evenementen, aanbieden van stageplekken en het belangeloos beschikbaar stellen van mensen of goederen voor goede doelen. Bij lokale aanbestedingen kan het feit dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord  onderneemt  een voordeel zijn .

Wijken en kernen

Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt wijken levendiger en houdt en krijgt het voorzieningenniveau op pijl. De gemeente kan door een goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de wijken

en kernen. De kennis van lokale wijken (gebieden) kan beter worden benut door in te zetten op beter overleg tussen gemeente en ondernemersverenigingen.

Winkelcentra

Forza ! vindt dat alle winkelcentra een grote diversiteit aan winkels moeten kennen. Ondanks dat winkelcentra particulier bezit zijn, vindt Forza ! dat winkelcentra een opknapbeurt nodig hebben. De gemeente moet in overleg met de eigenaren van het winkelcentrum een plan ontwikkelen

voor zowel de binnen- als de buitenkant van het betreffende centrum.

Te denken valt daarbij aan de infrastructuur, wat wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Een van de lopende projecten duurt volgens Forza! veel te lang in uitvoering, zoals de opknapbeurt van het winkelcentrum in IJmuiden. Dergelijke procedures zijn te veel voorzien van plannen en nog eens plannen en Forza! wil concreet actie kunnen maken door veel sneller de agenda’s te voeren en niet eindeloos te vergaderen over volgende plannen.

Forza ! is tegen tweezijdig winkelen op de langenieuwstraat en voorstander van het flink opknappen van de bestaande winkelstraat. Daarbij zal ook Forza! zelf met concrete voorstellen moeten uitkomen, want naar ons idee gunt de kiezer niet voor niets juist de daadkracht aan Forza ! Mogelijke opties zullen worden bediscussieerd via bijv. de sociale media en traditionele wegen en natuurlijk onderbouwd door expertise uit de markt, liefst uit de lokale markt.

Een belangrijk punt is het winkelaanbod. Forza! is groot voorstander voor diversiteit en inzet van lokale retail aangevuld door gerichte landelijke ketens die zich kunnen vinden in participatie binnen de ondernemersverenigingen/winkeliersverenigingen. Het kan niet zo zijn, dat ketenbedrijven hier niet in participeren. Forza! zal dan ook deze participatie stimuleren, zodat sneller en daadkrachtiger eenduidig gehandeld kan worden.

Elk winkelcentrum in Velsen dient te worden voorzien van Free Wifi internet.

 

Veiligheid bedrijventerreinen

Forza ! wil daar waar mogelijk cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid. Forza ! is een voorstander om samen met de gebruikers van bedrijventerreinen en beveiligingsbedrijven een plan te ontwikkelen om de veiligheid te bevorderen. Forza! bepleit hier publieke (politie) en private samenwerking. Ditzelfde geldt ook voor de winkelcentra waar gewenst door de winkeliersverenigingen.

Lastenverlichting

Forza! vindt dat de gemeente een sober en gedegen financieel beleid moet voeren. Met name in deze tijd van crisis is het van groot belang onze inwoners en onze ondernemers meer financiële ruimte en armslag te geven door gemeentelijke belastingen te verlagen of af te schaffen. De uitgaven van de gemeente moeten omlaag en bezuinigingen mogen niet op de inwoners worden afgewenteld. De gemeente moet eerst en vooral zelf de broekriem aanhalen.

 

Financiële transparantie

Voor inwoners moet zichtbaar zijn waaraan de gemeente haar geld uitgeeft (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website). Dit kan ook per project veel overzichtelijker dan nu het geval. Projecten moeten met statusupdates en faseringen bijv. via sociale media ook gevuld kunnen worden.

 

OZB

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet de komende jaren worden verlaagd, met name voor niet­ woningen, zoals winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen, die relatief zwaar aangeslagen worden voor de OZB. De waarde van het onroerend goed, daalt al sinds eind 2008 en de OZB blijft desondanks stijgen. Forza ! vindt dat dat niet kan.

Subsidies

Forza ! wil fors snijden in het grote aantal subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een klein deel van de inwoners terug. Velen betalen voor de hobby’s van een enkeling. Door het subsidiebudget sterk terug te brengen kan men de belastingen verlagen en komen tot de noodzakelijke lastenverlichting. Belangrijk ook hierbij is net als het winkelaanbod, de diversiteit in de gaten te houden. Subsidies moeten ook transparant kunnen worden getoond zodat er geen enkele misvatting kan ontstaan over de toegekende subsidies.

Leges gastouderonderzoeken

Forza! zal het heffen van leges voor gastouderonderzoeken stoppen. De gemeente krijgt geld van het rijk om kinderopvang in de gemeente te organiseren. Forza ! vindt het daarom niet eerlijk dat gastouders moeten betalen voor de verplichte gastouderonderzoeken. Forza ! juicht de komst van gastouders, als goedkoop alternatief voor evt. dure kinderopvang, toe maar absoluut  vereiste is wel dat de gastouder goed Nederlands spreekt, dus Forza ! is ook voorstander van een mondelinge toets.