Cultuur. sport en recreatie

Cultuur is wie we zijn(geworden)

 In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

Subsidies en cultuur

Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol.

Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij meer wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt.

Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal een constantere factor  krijgen. De beheerders  hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies kunnen verminderen. Forza ! is van mening dat kunst en cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Forza! is voor het jaarlijks organiseren van een beurs waar bedrijfsleven en kunst- en cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.

Verscheidenheid en diversiteit culturele aanbod

Forza! is voor een grotere verscheidenheid en diversiteit aan culturele mogelijkheden en zal, na beoordeling op haalbaarheid, dergelijke initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen, zowel op het gebied van theater, film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten als historisch besef.

Uitgaan

Uitgaan in Velsen moet veel aantrekkelijker worden voor inwoners. Veel inwoners gaan daarvoor naar Amsterdam of Haarlem.

Het aanbod in Velsen sluit nauwelijks aan bij behoeften van de inwoners. De jeugd heeft bijvoorbeeld behoefte aan zogenaamde harde horeca, zoals discotheken en cafés die tot laat open blijven. Ook

de sterk groeiende doelgroep 30+ wil uitgaan en daar elkaar ontmoeten. Ook zij moeten hun vertier binnen de gemeente kunnen vinden. Als het aan Forza ! ligt mogen ook meer horeca-activiteiten in de dorpen en de wijken plaatsvinden.

Clubs

Naast de jeugd tot 18 jaar, is Forza ! bewust van de behoefte in Velsen om blijvend en open te faciliteren naar de (jong-)volwassenen. Forza ! gaat dan ook etische uitdagingen als prostitutie niet uit de weg, maar staat open voor mogelijkheden en kansen die er ook zijn op dit gebied evenals mooie clubs bijv. meer in het havengebied. Nooit mag dit ten  kosten gaan van de veiligheid maar zolang we er open en eerlijk over kunnen blijven meent Forza! dat ook uitbreidingen hiertoe bespreekbaar zijn.

Lokale omroep

Forza! is een voorstander van een lokale omroep die naast de verplichte subsidie van de gemeente zoveel mogelijk financieel onafhankelijk opereert. De lokale omroep moet commercieel denken en verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Onze gemeente verdient een lokale omroep die grote groepen inwoners weet te bereiken met een goede mix van amusement, informatie en uiteraard lokale politiek. Seaport moet veel meer onderdeel worden van onze IJmond gedachtengoed.

Door het breder in beeld brengen (ga naar de mensen/bedrijven vaker toe!) krijgt de lokale omroep ook meer bekendheid en gunnen bedrijven/particulieren ook meer gelden toe.

Het bedrag vanuit de gemeente t.b.v. Seaport moet worden verhoogt zodat de middelen en vergoedingen ook aansluiting kunnen vinden bij de moderne tijd. Meer digitaal, zoals streaming (live) is voor Forza ! een logische opvolging. Denk daarbij ook aan sport- en spelevenementen die live worden uitgezonden.

Sport en recreatie

Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Sporten is voor iedereen, jong en oud, gezond en sport verbroedert mensen. Rangen en standen vervallen. iedereen in Velsen moet kunnen sporten. De gemeente levert een bijdrage aan een vitale samenleving door optimale sportfaciliteiten en ondersteuning aan te bieden. Sport maakt mensen gezonder, actiever en meer betrokken. Forza ! vindt ook dat via school genoeg aan sport gedaan moet worden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan hand in hand. Alle scholen zouden vakdocenten moeten hebben. De gemeente heeft altijd hoge ambities op het gebied van sport en dat moet ook blijven. Forza ! wil daarnaast dat de gemeente zich meer gaat inzetten om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

Bewegen

Inwoners van Velsen sporten relatief veel, maar bewegen te weinig. Forza ! is daarom een voorstander van het voortzetten van de programma lijn ‘Sport en bewegen in de openbare en fysieke ruimt e’. In deze programmalijn zet de gemeente zich in om de niet-gebonden sporten (zoals hardlopers, skaters, fietsers en roeiers) te faciliteren en promoten. Deze sporten passen bij de huidige behoeften, waarbij men zelf wil beslissen waar en wanneer men sport en beweegt.

Topsport

Forza! is er geen voorstander van subsidiering van topsport door de gemeente. Topsport binnen onze gemeentegrenzen is uitstekend, maar middels sponsoring vanuit het bedrijfsleven. De gemeente beperkt zich tot de breedte- en amateursport. De gemeente heeft en houdt volgens Forza ! een faciliterende functie bijv. als het gaan om de ruimte welke nodig is en blijft voor topsport zoals bijv.

Telstar. Ook kan er worden gekeken naar topsporten op het DOE-strand van Velsen.

In de wijken

Sportfaciliteiten dienen zoveel mogelijk in de wijken te blijven. In de wijken moeten zelfs meer sport­ en trapveldjes komen en faciliteiten voor (kleinere) kinderen die dan niet honderden meters moeten lopen voor een lokaal sport- en speeltoestel.

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties dienen zoveel mogelijk te voorzien in de wensen en behoeften van het groeiend aantal inwoners. De binnen- en buitenaccommodaties dienen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt te worden. Gymzalen zullen zoveel mogelijk omgebouwd worden tot sportzalen.

Combifunctionarissen

De gemeente ziet erop toe dat de combinatiefunctionarissen nauw samenwerken met de scholen. Het is aan de gemeente en betrokken partijen om op lokaal niveau de combinatiefunctie op (langere termijn) succesvol te laten zijn. Forza! vindt dat de combifunctionaris ingezet moet worden om de samenwerking tussen de verschillende sectoren/werkvelden in verbinding te brengen.

Sport voor iedereen

Forza! wil dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht de kans krijgen om te sporten. De gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds, die voor deze doelgroep de contributie en benodigde sportattributen betaalt. Ook moeten gezinnen vanuit de bijzondere bijstand ondersteund blijven met een bijdrage voor sportkleding en schoolzwemmen.

Zwembad De Heerenduinen

Forza ! vindt dat er voldoende bestaansmogelijkheden zijn voor zwembad. Dit zwembad moet open blijven en middels gerichte citymarketing mag hier nog wel meer ‘trots’ uit worden gestraald naar buiten de gemeentegrenzen om zo mogelijk ook andere activiteiten breder te kunnen faciliteren.

Recreatiegebieden

De gemeente moet ondernemers stimuleren activiteiten te starten in onze recreatiegebieden. In nauwe samenspraak met andere gemeente zal er continu worden gekeken naar inzet van activiteiten zoals in Spaarnwoude waarbij Velsen de trekker blijft. Er moet een betere link komen met het lokale bedrijfsleven. Ontwikkelingen als funvillage worden dan ook positief ondersteund door Forza!

Voorwaarden zijn wel dat er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie wordt gegenereerd. Naast kansen voor lokale ondernemers en extra werkgelegenheid ziet Forza ! juist in deze samenspraak ook ruimte voor goed continu overleg tussen partijen zoals voor bereikbaarheid en/of overlast.

Forza! is trots op de multifunctionele aanbod van o.a. spaarwoude en wil zich hier ook breed voor blijven inzetten.

Strand

Het IJmuiderstrand moet worden omgedoopt tot het DOE-strand van Nederland, met meer ruimte voor activiteiten en versoepeling van regels aangaande activiteiten rondom IJmuiderslag.

Het strand moet goed bereikbaar blijven en de wegen er naartoe moeten dan ook aantrekkelijker worden gemaakt voor grotere groepen bezoekers van buitenaf. Ook hier ligt een kans voor (lokale) ondernemers en particuliere initiatieven.

Forza! is van mening dat de boulevard af moet van het troosteloze imago en wil een brug slaan tussen de ondernemers, ook van buitenaf en de exploitanten. Een belangrijk punt voor Forza ! is niet om te kijken wat er niet mogelijk is, maar wat wel kan. Opfleuren van de omgeving hoort daarbij zeker tot de mogelijkheden. Sponsoring van bijv. flora is ook een prima optie om de nodige gelden hiervoor te beperken en juist de zichtbaarheid naar buiten te vergroten. ‘mede mogelijk gemaakt door’ ipv. pure controle vanuit exploitanten en/of gemeente. Forza! gaat voor teamplay en wil dat iedere deelnemer hiervan kan mee profiteren. Het IJmuiderstrand is en blijft eentrots onderdeel van onze recreatie en dit kan volgens Forza! veel beter worden benut ook vanuit citymarketing.