Bestuur

De samenleving in de hele regio IJmond is constant in beweging. De onstuimige groei van de laatste twintig jaar, een razendsnelle ontwikkeling van de economie en technologie, natuur en milieu vragen extra zorg. De mensen worden echter ook steeds mondiger. Een zodanig beweeglijke samenleving goed besturen, stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan haar ambtenaren. Zij moeten zich mee-ontwikkelen met de samenleving. Het uitgangspunt van Forza! is dan ook: wat de Velsenaren zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen.

Kerntaken

Bovenstaande betekent een herbezinning op de rol van de gemeentelijke overheid en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Forza ! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Forza ! vindt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat niet alle voorzieningen, behalve die wettelijk uitgevoerd moeten worden, vanzelfsprekend overeind blijven.

De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn o.a. het handhaven van de rechtsorde, zorg voor mensen die aangewezen zijn op verschillende vormen van hulp- en dienstverlening en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen en kernen, het volkshuisvestingsbeleid, het realiseren van bouwlocaties en het beheer van de openbare ruimte, onderwijs, fysieke infrastructuur etc.

Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij Forza ! hoog in het vaandel. Dit betekent herbezinning op de kerntaken en prioriteren van het betrekken van inwoners.

Het onderhouden van stedenbanden is dus geen kerntaak van de gemeente!

 Servicebereidheid

De gemeente is een dienstverleningsorganisatie voor haar inwoners.

De openingstijden van het raadhuis dienen daarom te worden verruimd, meer kan digitaal.

Aanvragen en verzoeken

Op een aanvraag voor een vergunning of een verzoek dient snel een besluit te komen. Binnen 14 dagen en bij  omvangrijke  verzoeken binnen twee tot vier weken dient de aanvrager duidelijkheid te hebben.

Actief burgerschap

Forza! wil stimuleren dat inwoners zoveel mogelijk maatschappelijk participeren en dat inwoners zich weer beschikbaar stellen voor onder andere besturen van sportverenigingen, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden van scholen, wijkraden. Geef de gemeente terug aan haar inwoners. Dit actief burgerschap kan bijv. bereikt worden door meer aandacht en openheid te gunnen aan de betrokken burgers.

Dorps- en wijkraden

Forza! is voor een grotere rol van de dorps- en wijkraden. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook alle wijken in onze gemeente zoveel mogelijk haar eigen identiteit behoudt. Forza! wil de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de dorps- en wijkraden. Forza! vindt dat op een aantal terreinen (bijvoorbeeld groen- of parkeerbeheer) de dorps­ en wijkraden een adviesrecht moeten hebben, zoals we deze ook binnen de wet op de ondernemingsraden kennen.

Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen

Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza ! een voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten. Dit betreft dus zaken die grote maatschappelijke en/of economische gevolgen kunnen hebben. Om besluitvorming niet onnodig op te houden door bijv. referenda zal tenminste 2/3de van de raad achter het uitschrijven van een referenda moeten komen te staan.

Gekozen burgemeester

Forza ! is voor de gekozen burgemeester.

Beleidsnota’s en regelgeving

Forza ! wenst geen dikke beleidsnota’s. Bij behoefte aan een beleidsnota, wordt eerst op één A4’tje de doelstelling en het kader in helder Nederlands aan de Raad voorgelegd, voordat een nota wordt geschreven. Forza! wil daarnaast de lokale regelgeving en regeldruk en lokale lasten tot een minimum beperken.

Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken.

Forza! vindt dat het aantal geheime en of vertrouwelijke vergaderingen tot het absolute minimum beperkt moet blijven. Openheid en transparantie bij het lokaal bestuur staan voorop.

Bestuurlijke integriteit

Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met organisaties  die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza ! dat zij geen zitting moeten nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer (kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van een stembureau in de eigen gemeente.

Scheiding kerk en staat

Geloof en levensovertuiging behoren tot het  privédomein  van de inwoners en behoren  op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur  te  beïnvloeden.  Voor godsdiensten of geloofsrichtingen die bevolkingsgroepen achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten, is geen plaats in Velsen.

Onafhankelijke overheid

De vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde aan gehecht moet worden. Forza ! vindt echter ook het recht van de inwoner om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar of de onderwijzer van zijn kinderen . Forza! is niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een ambtenaar in funct ie, zoals een hoofddoek, in strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke ambtenaar.