Werk. inkomen en armoede

Werken is meer dan inkomen

Werken is het beste middel tegen arm oede . Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.

Integratie en inspanningsverplichting

Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. De betrokkene dient dit dan ook aan te tonen. Forza ! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Velsen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen dit te leren. Of wanneer mensen zich dusdanig kleden of gedragen dat zij daardoor veel moeilijker aan een baan komen.

Forza! is van mening dat wanneer een potentiële werkgever merkt dat iemand de sollicitatieplicht niet serieus neemt, hij dat moet kunnen melden bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vindt ontheffing van de sollicitatieplicht plaats voor mensen met een bijstandsuitkering.

Harde aanpak bijstandsfraude

Fraude met uitkeringen is misbruik  maken van een regeling ingericht voor de allerzwaksten  en diefstal van gemeenschapsgeld. Fraude ondermijnt de maatschappelijke solidariteit.  Deze solidariteit is belangrijk en nodig om dergelijke voorzieningen in stand te kunnen houden. Forza! wil dat de gemeente sterk inzet op het bestrijden van deze fraude. Forza ! vindt dat het organiseren van bewijslast van fraude gemakkelijker wordt en dat controleteams qua bemensing worden versterkt.

Digitaal meldpunt {bijstands}fraude

Forza! vindt dat het in Velsen mogelijk moet zijn om via de gemeentelijke website vermoedens van (bijstands)fraude anoniem te melden. Deze mogelijkheid bestaat al in veel andere gemeenten en ook het UWV heeft een digitaal meldpunt waar anoniem gemeld kan worden. Onterechte uitkeringen worden te allen tijde teruggevorderd, ook wanneer de betrokkene in een andere gemeente is gaan wonen.

Agressief gedrag

Geweld tegen loketmedewerkers komt helaas voor. Forza ! vindt dit onacceptabel en voor bestrijding is een lik-op-stukbeleid noodzakelijk. Wie zich verbaal of fysiek misdraagt tegen loketmedewerkers of ambtenaren verliest zijn bijstand of (tijdelijk) recht op gemeentelijke service verlening.

Afschaffen Socio/ Return

Social return leek een mooi instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten aannemen door bedrijven die mee willen dingen in gemeentelijke aanbest edingen. Social Return bleek ook negatieve neveneffecten te kennen. Bedrijven ontslaan hun minder presterende, vaak oudere werknemers om plaats te maken voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bleek dat bedrijven niet of nauwelijks investeren in hun nieuwe medewerkers en deze na een paar maanden weer ontslaan. Forza! vindt dat de gemeente niet moet willen gaan over het personeelsbeleid van ondernemingen. Social Return moet dan ook worden afgeschaft.

Beschut werken

Ondanks de bezuinigingen van het Rijk is Forza! een voorstander van beschut werken. Dit is een manier om inwoners, die niet zelfstandig kunnen werken, te laten participeren in de samenleving.

Armoedebeleid

Forza! vindt dat het gemeentelijke armoedebeleid niet gericht moet zijn op inkomensondersteuning, maar op het kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.

Behoudens de door de wet  voorgeschreven doelgroepen  die in aanmerking komen voor voorzieningen als Bijzondere Bijstand is er volgens Forza! binnen onze gemeente ook nieuwe verborgen armoede. Armoede die vaak voorkomt in gezinnen met middeninkomens met torenhoge vaste lasten. Deze gezinnen zijn niet zichtbaar in de statistieken van de gemeente en kunnen geen beroep doen op bestaande gemeentelijke  voorzieningen. Forza ! vindt daarom een herbezinning op het armoedebeleid noodzakelijk om ook deze doelgroepen te ondersteunen. Daarnaast moet volgens Forza ! een specifiek armoedebeleid ontwikkelt worden dat specifiek gericht is op kinderen .

Kindpakketten

Forza! wil dat de gemeente in samenwerking met de Voedselbank en eventueel Stichting Leergeld ‘kindpakketten’ samenstelt met de basisbenodigdheden voor gezinnen die armoede kennen. Het kindpakket bestaat bijvoorbeeld uit bonnen voor winter- en zomerkleding, zwem- en andere sportlessen en bibliotheek- en openbaar vervoerpasjes. Forza ! vindt voor deze zaken het geven van geld niet wenselijk, omdat dit vaak aan andere zaken wordt best eed.