aanvullende vragen inzake TOZO & COVID regelingen

Geachte college,

 

Op 26 februari 2021 zijn onze raadsvragen inzake het onderwerp “TOZO & COVID regelingen” door u beantwoord. Deze beantwoording neigt naar vreemdheden voor ons gezien bepaalde informatie en feiten alsook ons gevoel en die van inwoners in Velsen en dan met name ondernemers.  Juist om helderheid te houden in deze en de rol van de Gemeenteraad en onze fractie welke daar actief in is, vragen wij u kort, bondig en meer dan duidelijk de aanvullende vragen te beantwoorden.  Wij vragen u meer dan dringend om deze raadsvragen voor 29 maart 17.00 uur te beantwoorden, dit gezien een mogelijke vervolgstap welke alleen in een raadsvergadering kan plaatsvinden, wat echter niet ons doel is maar afhankelijk is van uw antwoorden.  Voor de relevante informatie verwijzen wij naar de gestelde vragen en onderbouwing van onze kant af en daarbij de door u gegeven antwoorden.  In navolging van uw antwoorden stellen wij u de volgende vragen, waarbij wij voor de volledigheid de oude vraag en uw antwoord toevoegen en eronder onze “verdiepende” vraag.

 

Oorspronkelijke vraag:

TOZO 1

Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Velsen deze aanvragen ook behandeld en beoordeeld?

Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet hoeven?

Zo nee, waarom heeft Velsen een andere methodiek om de aanvragen te beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen?

Antwoord vraag 1

Nee. Gemeenten hebben een zekere mate van vrijheid in de mate en manier waarop zij de rechtmatigheid van Tozo-aanvragen beoordelen. De aanleiding hiervoor is het spoedeisende karakter van de noodregeling en de grote aantallen aanvragen, met name ten tijde van de eerste Tozo-periode (maart tot en met mei 2020). Veel gemeenten hebben ervoor gekozen slechts minimale controle toe te passen en de beoordeling van de aanvraag bijna volledig op de verklaring van de ondernemer te baseren. In Velsen is gekozen om uitgebreider te controleren, waarbij bijvoorbeeld inkomsten, de KvK-inschrijving en de BRP-gegevens geverifieerd zijn bij de meeste aanvragen. Daarnaast zorgen, binnen de doelgroep van gemeente Velsen, individuele verschillen ook voor verschillen in de aanvraagprocedure. Zo kan een onduidelijke woonsituatie, werk naast de onderneming of het type verrichte werkzaamheden aanleiding tot nader onderzoek zijn. .”

 

Aanvullende vraag 1:

U geeft aan dat Velsen een andere methodiek hanteert bij de beoordeling van TOZO aanvragen dan elders. Velsen doet blijkbaar een zwaardere toetsing dan de overheid voorschrijft in de brief van de staatsecretaris en/ of andere gemeentes hanteren bij hun beoordeling. Wat is de reden dat Velsen afwijkt en een zwaardere beoordeling hanteert?

Aanvullende vraag 2:

De zwaardere beoordeling heeft mede ook geleid tot extra inspanningen van de ambtelijke organisatie. Juist in de periode dat de organisatie onder druk stond vanwege het thuiswerken en de minimale bezetting. Wat zijn de gevolgen voor de ambtenaren en de organisatie hierdoor?

Aanvullende vraag 3:

De overheid keert aan de gemeentes die de beoordelingen doen over deze aanvragen een vergoeding per aanvraag uit. Deze vergoeding is gebaseerd op de manier van toetsing zoals de staatsecretaris heeft aangegeven en de gemeentes is aangegeven om uit te voeren. Door de extra controle of het extra aanleveren van informatie is er meer tijd besteed aan de beoordeling van de aanvragen dan door de overheid is berekend. De berekening van “beoordelingstijd of beter gezegd arbeidstijd” is door Velsen dan groter dan gepland door de overheid. De overheid keert per TOZO aanvraag een vergoeding uit van 450 euro, een zogenaamde uitvoeringsvergoeding.  Onze fractie wil graag weten welke extra kosten Velsen heeft gemaakt bij de verzwaarde controles bij de TOZO aanvragen?

Aanvullende vraag 4:

Is het college zich ervan bewust dat de extra kosten die gemaakt zijn bij vraag 3, ten laste komen van onze gemeente en niet bij het rijk verhaald kunnen worden of aanvullend vergoed worden?

Aanvullende vraag 5:

De extra kosten die Velsen maakt bij de verzwarende controle van een aanvraag komen voor rekening van de Gemeente. In antwoord op vraag 3 zal u aangeven hoe hoog deze extra kosten zijn. Op welke manier rechtvaardigen de additioneel gemaakte kosten door Velsen – welke voor rekening komen van Velsen – de andere manier van beoordeling dan het rijk aangeeft of andere gemeentes hanteren?

 

Aanvullende vraag 6:

De additionele kosten die gemaakt zijn, bovenop de kosten die het rijk aan Velsen vergoed komen voor rekening van de inwoners c.q. financiën van Velsen. Op welke manier heeft het college voor deze additionele kosten de spreekwoordelijke “dekking” gevonden?

 

Aanvullende vraag 7:

De regelingen inzake ondernemers en COVID zijn er om ondernemers te ondersteunen in deze bizarre tijden. Gezien de omstandigheden en de persconferenties wordt er telkens aangegeven om ondernemers te ondersteunen, te ontlasten en juist te helpen. Door de verzwaarde manier van controle wat het merendeel van de gemeentes op reguliere en de geadviseerde manier hebben gedaan, hebben veel ondernemers juist veel meer tijd en moeite moeten steken in de aanvraag.

Veel ondernemers hebben additionele informatie moeten aanleveren of bijvoorbeeld moeten opvragen bij hun accountant om een TOZO aanvraag goedgekeurd te krijgen. Deze ondernemers hebben dus extra kosten of tijd moeten investeren terwijl dit niet de bedoeling is en is geweest bij de opzet van het rijk. Dit zou juist eenvoudig en gemakkelijk moeten zijn, juist ook vanwege de diversiteit en persoonlijke omstandigheden.

Is het college het met ons eens dat ondernemers op een bepaalde manier extra getroffen zijn in het investeren van tijd of extra kosten om de juiste informatie aan te leveren, terwijl dit overbodig is gezien de manier van beoordelen zoals het rijk aangeeft?

Aanvullende vraag 8:

U geeft in uw beantwoording aan bij de diverse TOZO vragen, welk aantal aanvragen is gehonoreerd en is afgewezen, daarbij geeft u ook antwoord op de vraag welk aantal er in bezwaar is gegaan alsook in beroep. De afgewezen ondernemers worden door Velsen dan ook niet geholpen, ondanks dat het rijk aangeeft geeft geen ondernemer te laten vallen.

 

Welk aantal van de afgewezen TOZO vragen zou wel zijn goedgekeurd als Velsen de normale manier van beoordeling had gehanteerd en niet de uitgebreidere manier waar Velsen bewust voor heeft gekozen en hierdoor ondernemers heeft afgewezen voor de regeling?

Aanvullende vraag 9:

Is het college het met ons eens dat door de uitgebreidere manier van controle bij de aanvraag, het additioneel opvragen van informatie wat volgens het rijk niet nodig is, dat er meerdere ondernemers afgewezen zijn terwijl dit niet het doel mag zijn in deze COVID tijd?

 Aanvullende vraag 10:

Diverse aanvragen zijn in Velsen afgewezen, waarbij er wel degelijk noodzaak is en was bij ondernemers om de TOZO aan te vragen en toe te kennen. Door de uitgebreidere manier van beoordeling zijn aanvragen afgewezen, welke in andere gemeentes “gewoonweg” gehonoreerd zouden worden.

Is het college bereid om de afgewezen aanvragen te herzien aan de hand van de van de “normale” manier van beoordelen zoals gemeentes dit doen en deden en niet de uitgebreide manier welke Velsen hanteerde?

 

De fractie van Forza! IJmond,

Sander Scholts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.