Beantwoording Raadsvragen: Plaatsen van statushouders uit Bloemendaan in Velsen

 

G E M E E N T E V E L S E N
Beantwoording vragen van de raad

Onderwerp: huisvesten statushouders uit Bloemendaal

Toelichting bij de vragen:


De fractie van Forza! Haarlemmermeer kreeg een aantal documenten onder ogen van de
gemeente Bloemendaal. Deze documenten doen wij als Forza! Ijmond u in gelijkheid toekomen en
stellen het College van Velsen dezelfde vragen als onze fractie in Haarlemmermeer heeft gedaan
aan haar College. Onze fractie heeft de vragen verder uitgebreid en ook aangepast aan de situatie
in Velsen.


“Op 22 augustus 2019 ontving de gemeente Bloemendaal een brief met kenmerk
116725711264107 van de Provincie Noord-Holland. 
Daarin wijst het college van Gedeputeerde Staten op de wettelijke verplichting voor het behalen van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en wijst de gemeente op de op de oplopende achterstand in deze taakstelling. De gemeente Bloemendaal erkent in een schrijven van het college aan de raad op 19 november  2019 in een brief met het nummer 2019007907 haar verplichting, maar benoemd tevens het probleem dat de gemeente Bloemendaal nauwelijks sociale huurwoningen kent.


De reden voor de oplopende achterstand is dat de statushouders die verbleven op Dennenheuvel
en tot dan toe meetelden voor de taakstelling voor huisvesting van statushouders, uiterlijk voor de
zomer van 2019 uit de woning moesten. Landgoed Dennenheuvel* heeft gedurende drie jaar van april 2016 tot en met april 2019  gefunctioneerd als “wachtkamerlocatie”. Hiermee werden AZC’s ontlast en kregen deze meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen. De statushouders ‘wachtten’ in Dennenheuvel op een permanente woning. De bewoners van Dennenheuvel woonden tijdelijk in Bloemendaal en werden ook meegeteld bij de taakstelling van
Bloemendaal. 

Uiteindelijk hebben de bewoners van Dennenheuvel een permanente woning gevonden volgens
onderstaande tabel:

Aantal statushouders
Haarlemmermeer 51
Velsen 22
Amsterdam 8
Haarlem 3
Vianen 3
Heemstede 3
Heerhugowaard 2
Heemskerk 3
Alphen aan de Rijn 1
Totaal: 96


Vraag 1
Waarom heeft de gemeente Velsen in 2019 – 22 – statushouders die meetelden in de taakstelling
van de gemeente Bloemendaal gehuisvest?
Antwoord vraag 1
De gemeente Velsen heeft in 2019 geen 22 statushouders gehuisvest die meetelden in de
taakstelling van Bloemendaal. Statushouders komen vanuit locaties verspreid over Nederland. Het
maakt voor de gemeente Velsen niet uit waar statushouders vandaan komen zolang er maar aan
de taakstelling wordt voldaan.
In de jaren 2017 en 2018 zijn er statushouders uit Bloemendaal in Velsen gehuisvest zodat wij aan
onze eigen taakstelling konden voldoen. In deze periode is er in goed overleg met het COA en de
regiogemeenten gekeken hoe er aan de gemeentelijke taakstellingen kon worden voldaan. Van de
mensen die vanuit Bloemendaal naar Velsen zijn verhuisd zijn de gezinshoofden bij de taakstelling
van Bloemendaal geteld en de overige gezinsleden bij de taakstelling van Velsen. Er zijn in totaal 7
gezinshoofden en 22 gezinsleden van Bloemendaal naar Velsen verhuisd.


Vraag 2
Zijn deze 22 statushouders “bovenop” de wettelijke verplichte opvang gekomen?
Antwoord vraag 2
Nee. De gezinshoofden telden mee met de taakstelling van Bloemendaal. De overige gezinsleden
telden mee met de taakstelling van Velsen.


Vraag 3
Is het juist dat deze 22 statushouders dus ook allemaal een woning uit onze schaarse
“woningvoorraad” toegewezen hebben gekregen?
Antwoord vraag 3
Alle statushouders die volgens de taakstelling in de gemeente worden gehuisvest krijgen een
woning toegewezen, ongeacht waar deze mensen vandaan komen. Voor de statushouders die
vanuit Bloemendaal naar Velsen zijn verhuisd gaat het om 7 woningen. Het huisvesten van
statushouders vanuit Bloemendaal heeft geen extra woningen gevraagd omdat het gezinshoofd
verplicht is om samen te wonen met de overige gezinsleden (die meetelden bij de taakstelling van
Velsen). De mensen die in 2017 en 2018 vanuit Bloemendaal naar Velsen zijn gekomen hebben
zowel woningen toegewezen gekregen uit de reguliere woningvoorraad als woningen in de panden
die gereed waren gemaakt voor (tijdelijke) opvang van statushouders.


Vraag 4
Heeft onze gemeente voor de overname van deze statushouders extra kosten moeten maken en
zo ja welke kosten zijn hiermee gemoeid?
Antwoord vraag 4
Nee.


Vraag 5
Wie heeft namens de gemeente afspraken gemaakt met de gemeente Bloemendaal om 22
statushouders uit Dennenheuvel in onze gemeente een woning te geven?
Antwoord vraag 5
Er is op regionaal niveau bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over de te huisvesten
statushouders. Afspraken over wie waar wordt gehuisvest worden ambtelijk met het COA gemaakt.

Vraag 6
Op welke wijze is de Raad van Velen gekend in het permanent huisvesten van 22 statushouders
die meetelden in de taakstelling van de gemeente Bloemendaal?
Antwoord vraag 6
Er zijn geen 22 statushouders gehuisvest die meetelden voor de taakstelling van Bloemendaal. De
raad is in 2017 door middel van een collegebericht (9 mei 2017) geïnformeerd over de mogelijkheid
voor Velsen om gebruik te maken van wachtkamerlocatie Dennenheuvel. Dit was op dat moment
niet nodig omdat wij er vanuit gingen aan de taakstelling te voldoen. De raad wordt periodiek
geïnformeerd over de taakstelling en over hoe Velsen er voor staat. Over de verhuizingen van
statushouders naar de gemeente Velsen is de raad niet afzonderlijk geïnformeerd.


Vraag 7
Welke afspraken zijn er in 2019 met Bloemendaal gemaakt? Kunnen wij daar een afschrift van
ontvangen? Zo nee waarom niet?
Antwoord vraag 7
Tijdens de verhoogde instroom van statushouders in de periode 2015-2018 is er tussen het COA
en de regiogemeenten overleg gevoerd over de huisvestingsopgave. De locatie Dennenheuvel in
Bloemendaal gold als wachtkamer locatie. Om aan de hoge taakstelling te voldoen zijn
statushouders vanuit zowel AZC’s als vanuit Dennenheuvel in Velsen gehuisvest. Er zijn hierover
geen schriftelijke afspraken met Bloemendaal.


Vraag 8
Hoe kan het zijn dat in 2019 de gemeente Bloemendaal slechts 12 statushouders heeft,
Amsterdam 8, Haarlem 3 en Haarlemmermeer de bulk van 51 en Velsen er 22 een woning heeft
gegeven, welke afkomstig zijn van Landgoed Dennenheuvel van de gemeente Bloemendaal.
Antwoord vraag 8
Om de verhoogde instroom statushouders in de periode 2015-2018 te kunnen huisvesten zijn er in
de gemeente Velsen 4 panden omgebouwd tot (tijdelijke) huisvestingslocaties voor statushouders.
Dankzij deze locaties was Velsen in staat de toenmalige achterstand van de taakstelling weg te
werken. Om leegstand van deze locaties te voorkomen en om op tijd aan de taakstelling te voldoen
zijn er mensen vanuit Bloemendaal in Velsen gehuisvest.


Vraag 9
Heeft de gemeente Velsen in andere jaren ook statushouders gehuisvest vanuit een taakstelling
van een andere gemeente? Zo ja welke jaren, welke gemeente(s) en in welke aantallen?
Antwoord vraag 9
Nee.


Vraag 10
Lopen er op dit moment afspraken of gesprekken met buurgemeenten over het overnemen van
huisvesting voor statushouders?
Antwoord vraag 10


Er is op regionaal niveau bestuurlijk en ambtelijk overleg over statushouders en huisvesting. Er
wordt gezamenlijk gekeken hoe gemeenten elkaar kunnen ondersteunen of hoe er gezamenlijk kan
worden opgetrokken in de huisvestingsopgave.


Vraag 11
Heeft de gemeente Velsen in andere jaren ook statushouders gehuisvest in een andere gemeente?
Zo ja welke jaren, welke gemeente(s) en in welke aantallen?
Antwoord vraag 11
Nee.


Vraag 12
Indien vraag 11 met NEE is beantwoord kan het College aangeven of hierover wordt nagedacht, is
nagedacht of over kan worden nagedacht aangezien andere gemeente(s) dit ook doen?
Antwoord vraag 12
Alle gemeenten hebben te maken met een grote opgave te huisvesten statushouders. De provincie
controleert en corrigeert gemeenten die niet aan de taakstelling voldoen. In Bloemendaal wordt
gebruik gemaakt van een wachtkamerlocatie. De gemeente Velsen beschikt niet over een
dergelijke locatie. Het is daarom niet mogelijk om statushouders in een andere gemeente te
huisvesten.

aldus,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.