Antwoord op vragen over zwarte Piet en Sinterklaas intocht aan het college

Als bijlage de antwoorden op de door ons gestelde vragen inzake de intocht van Sinterklaas dit jaar en de mening van het college inzake de Pieten discussie. De antwoorden hieronder en klik hier voor de PDF Antwoord_ intocht en viering Sinterklaas 2020

Vraag 1
Is het college van Velsen bekend of geinformeerd over het standpunt ‘dat scholen Zwarte Piet in de ban moeten doen’ zoals onderwijsorganisaties in Velsen en de IJmond hebben medegedeeld aan de diverse scholen?
a. Zo ja, waarom is de raad niet geinformeerd gezien het maatschappelijk belang en discus-sie?
b. Zo nee, waarom is het college niet op de hoogte van deze grote wijziging van standpunt en advies over onze traditie en het maatschappelijk belang?
Antwoord vraag 1
Het college was hierover niet van tevoren op de hoogte. Onderwijsorganisaties kunnen zelf beslui-ten hoe zij de feestviering rond Sinterklaas vormgeven. Scholen hoeven hier geen verantwoording over af te leggen aan het gemeentebestuur.

Vraag 2
Deelt het college de mening van onze fractie dat de traditie van de intocht van Sinterklaas alsmede de discussie over Zwarte Piet in Velsen nagenoeg niet speelt?
a. Zo ja, wat is de mening van het college inzake het gewijzigde standpunt van de onderwijs-organisaties zoals in het artikel te lezen is?
b. Zo nee, wat is de opvatting van het College hoe Velsen erover denkt?

Antwoord vraag 2
Een aantal onderwijsstichtingen heeft besloten om het uiterlijk van Piet enigszins aan te passen. Voor de burgemeester was er aanleiding om alle Velsense Sinterklaascomités uit te nodigen voor een gesprek. Dat gesprek heeft recent plaatsgevonden. Er is gesproken over de (on)mogelijkheden rondom de intocht in relatie tot de coronamaatregelen, en de landelijke ontwikkelingen rondom het uiterlijk van Piet. De burgemeester heeft aandacht gevraagd voor de maatschappelijke ontwikkelin-gen. Geconcludeerd werd dat alle aanwezig comités willen aansluiten bij de landelijke ontwikkelin-gen.

Vraag 3
Is het college bekend dat er vorig jaar werd opgeroepen tot een demonstratie in Velsen tegen Zwarte Piet en dat er niemand kwam opdagen als demonstrant en dat het betreffende demonstra-tievak met vis is volgegooid?
a. Zo ja, deelt het college de mening dat deze wijziging overbodig is in Velsen?
b. Zo nee, deze ‘actie’ heeft in diverse kranten en media gestaan. Is het college bereid om een eventuele actie / demonstratie tegen de Zwarte Pieten discussie toe te staan in Vel-sen?
Antwoord vraag 3
Het college is bekend met dit incident van vorig jaar. Zie verder het antwoord bij vraag 2.

Vraag 4
Gelet op de landelijke discussie welke naar het idee van onze fractie niet geheel in Velsen gedeeld wordt: wat is de mening van het college of beter gezegd wat is het advies van het college aan de diverse scholen en instanties alsmede de organisaties die de intochten in Velsen organiseren?
Antwoord vraag 4
Het college waardeert alle inspanningen die zijn gericht op een leuk, gezellig en harmonieus kin-derfeest, voor alle kinderen in de gemeente Velsen. Daarom ondersteunt en waardeert het college alle initiatieven die hieraan bijdragen en aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen

Vraag 5
Is het college bereid om een flitspeiling te organiseren of een andere manier van opiniepeiling in Velsen inzake de mening over deze maatschappelijke discussie?
a. Zo ja, op welke manier en termijn?
b. Zo nee, waarom wil het college de inwoners en organisaties niet raadplegen als het college participatie en burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft?
Antwoord vraag 5
Uit de afspraken die we met uw raad hebben gemaakt, onder andere in het raadsakkoord, blijkt dat we graag participatietrajecten willen hanteren rondom zaken waar de gemeente over gaat. Dus over gemeentelijk beleid, zoals bepaalde projecten en besluiten. De gemeente bepaalt niet het uiterlijk van Piet. Daarom vindt het college dit geen geschikt onderwerp voor een flitspeiling.

Vraag 6
Is het college bereid om een adviserende rol in te nemen richting de diverse instanties en belang-hebbenden in Velsen om saamhorigheid en eenduidigheid te bewerkstelligen?
a. Zo ja, welk advies geeft het college dan of wordt de mening uit een peiling dan meegewo-gen zoals genoemd in vraag 5
b. Zo nee, deelt het college de neming van onze fractie dat geen eenduidigheid zal leiden tot nog meer discussie in Velsen, verwarring bij kinderen omdat op de ene plek Piet er wel is en op de andere plek niet?
Antwoord vraag 6
Ja, daarom heeft de burgemeester het initiatief genomen om met de Sinterklaascomités hierover in gesprek te gaan; zie verder het antwoord bij vraag 2.

Vraag 7
Durft het college net als onze fractie en vele inwoners van Velsen uit te spreken dat het een Neder-landse traditie betreft en deze zo zou moeten blijven als kinderfeest in Velsen
Antwoord vraag 7
Het college onderschrijft dat Sinterklaas als kinderfeest een Nederlandse traditie is, die zich aan-past aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.