PETITIE: WANSTALTIG KUNSTWERK & RAADSVRAGEN FORZA! IJMOND

PETITIE: WANSTALTIG KUNSTWERK & RAADSVRAGEN FORZA! IJMOND

http://petitie24.nl/s2641

Velsen, 25 juni 2019

De fractie van Forza! IJmond heeft kennis genomen van de beantwoording van het college inake het wanstaltige kunstwerk op ons IJmuider strand. Ondanks de aandacht in de vele media vindt het college in de beantwoording dat dit kunstwerk – Doggy Style – op het strand past en staat achter het besluit tot het verlenen van de vergunning. Daarnaast geeft het college aan het met een antwoord van de wethouder eens te zijn, alsmede dat het verlenen van de vergunning een weloverwogen besluit is. Aldus, heel kort samengevat.

De fractie van Forza! Ijmond vindt dat er moet worden geluisterd naar haar inwoners en de vele honderden reacties van inwoners en belanghebbenden inzake dit kunstwerk. Gezien de beantwoording vinden wij dat er NIET geluisterd wordt naar de inwoners. Juist terwijl het college participatie van haar inwoners centraal stelt.

De fractie van Forza! wil graag uw mening weten en dit in een algemene petitie aanbieden aan het college zodat uw mening serieus genomen wordt.

De petitie is te ondertekenen op http://petitie24.nl/s2641

De vragen aan het college:

In en op diverse media wordt door veel gesproken c.q. worden vele opmerkingen gemaakt over het beeld dat bij Seaport Marina geplaatst is, de Domestikator. De Gemeente Velsen reageert op diverse berichten dat de Gemeente slechts de vergunning tot het plaatsen heeft verleend en dat het plaatsen van het beeld en dergelijke de Velsenaren niets heeft gekost. Forza! heeft kennis genomen van de berichten en vindt de reacties niet positief en steunt het merendeel van de reacties die duiden op “wanstaltig” & “geen visitekaartje voor Velsen” Omdat de sociale media en wirwar van berichten weergeeft, heeft Forza! een zogenaamde Poll uitgezet op haar website. Dit met name om te verifiëren of burgers deze mening ook geven op de site van een politieke partij in plaats van groepen als “je bent IJmuidenaar als…….., je ben Velsenoorder als…….., je bent Driehuizenaar als…….., je bent Santpoorter als…….. & andere forums” . Het reageren op de site van een politieke partij is een extra stap die iemand moet zetten om zijn of haar mening te geven in plaats van een reactie op deze forums.

De uitkomst van onze enquête/ poll is op het moment van schrijven: Vraag 1 van onze poll: Is deze vorm van kunst acceptabel als visitekaartje voor Velsen? 81% geeft het antwoord NEE 19% geeft het antwoord JA

Vraag 2 van onze poll: Worden we als Velsen wel serieus genomen met dit kunstwerk 87% geeft het antwoord NEE 13% geeft het antwoord JA

Vraag 3 van onze poll: Willen we dit kunstwerk tot 2024 laten staan? 81% geeft het antwoord NEE 19% geeft het antwoord JA

De fractie van Forza! heeft geconstateerd dat de reacties op bovenstaande forums overeenkomen met de reactie die Forza! per e-mail heeft gekregen, aanspraak op straat en ook via de website.

BEANTWOORDING GEMEENTE VELSEN inzake vragen Forza!:

Vraag 1

Is het college vooraf bekend geweest met de aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor

dit kunstwerk?

Antwoord vraag 1

Ja, alle initiatieven binnen deze gebiedsontwikkeling worden in overleg tussen gemeente en private

partijen voorbereid. Ook de plaatsing van de Domestikator en de andere kunstwerken zijn in een

vroeg stadium besproken en gewogen.

Vraag 2

Zo ja, is het college op voorhand bekend geweest met de commotie die dit kunstwerk elders heeft

veroorzaakt?

Antwoord vraag 2

De geplaatste kunstwerken in IJmuiden aan Zee blijken, zoals verwacht, spraakmakend. De

kunstwerken van Van Lieshout trekken de aandacht en roepen emoties op: dit was ook het doel

van de kunstenaar. Door de eeuwen heen is kunst altijd onderwerp van gesprek geweest, zelfs de

werken van Van Gogh en Rembrandt waren in hun tijd controversieel. De een vindt het mooi of

bijzonder, en de ander niet. De werken van Atelier Van Lieshout symboliseren het spanningsveld tussen mens en natuur. Juist om die reden zijn wij van mening dat deze tijdelijke kunstwerken passen binnen de experimentele voorloopfase, voorafgaand aan de definitieve gebiedsontwikkeling. De tijdelijke locatie van de kunstwerken is op zichzelf ook een spanningsveld. Velsen wil daar een duurzame en klimaatbestendige wijk realiseren, omringd door zee, natuur en industrie. In het kader van ‘placemaking’ wordt, voorafgaand aan de definitieve ontwikkeling van het gebied, de locatie

geactiveerd en onder de aandacht gebracht. De tijdelijke kunstwerken worden vergezeld door een

campsite, en zijn bedoeld om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van het gebied. De

kunstwerken bieden ruimte voor filmavonden, tentoonstellingen en bijeenkomsten. De campsite is

een plek waar een aantal tiny houses gerealiseerd wordt waarin mensen kunnen overnachten.

De werken nodigen dus uit tot debat én bieden fysieke ruimte voor het noodzakelijke

maatschappelijke gesprek over bouwen, wonen en werken in de toekomst.

Vraag 3

Is het college bereid om alles in het werk te stellen om dit kunstwerk weg te laten halen en hiervoor

de mogelijkheden op korte termijn te onderzoeken?

Antwoord vraag 3

Nee, wij zien de tijdelijke kunstwerken als een belangrijk onderdeel van de voorfase. Zie de

beantwoording van vraag 2.

Vraag 4

Deelt het college de mening dat het een kunstwerk is maar niet in Velsen thuis hoort, zeker gezien

de reacties van de inwoners van Velsen?

Antwoord vraag 4

Zoals bij vraag 2 is geantwoord, begrijpen wij dat dit tijdelijke kunstwerk – net zoals veel andere

kunst – zorgt voor debat en voor- en tegenstanders kent. Het is niet aan ons een uitspraak te doen over mooi of lelijk. Om Thorbecke te citeren: „De kunst is geene regeringszaak, in zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst.”

Wij zijn van mening dat de plaatsing van dit kunstwerk op deze plek, als onderdeel van diverse

tijdelijke initiatieven ter plaatse, bijdraagt aan de activering van dit gebied.

Vraag 5

Is het college bereid om bij dit soort vergunningsaanvragen mee te laten wegen wat voor commotie

het kan veroorzaken, afgezien van juistheid om de vergunning te verlenen?

Antwoord vraag 5

Wij hebben bij de verlening van de tijdelijke vergunning vanzelfsprekend eerder debat en discussie

over deze kunstwerken meegewogen. Juist om die reden hebben wij in april (bij de

vergunningaanvraag) een toelichtend artikel op de gemeentelijke infopagina geplaatst en bij de

vergunningverlening een toelichtend persbericht uitgedaan.

Vraag 6

In een van de reacties van de Gemeente staat op Facebook te lezen dat het maken van bezwaar

achteraf mogelijk is. Is er bij het verlenen van de vergunning ook op voorhand mogelijk geweest om

bezwaar aan te tekenen en zo ja op welke manier is dit kenbaar gemaakt?

Antwoord vraag 6

Alle ingekomen aanvragen van omgevingsvergunningen worden gepubliceerd op de gemeentelijke

infopagina van de huis-aan-huisbladen (Jutter/Hofgeest) en via de officiële bekendmakingen op de

website overheid.nl. Op deze aanvraag is de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht van toepassing, waardoor er geen aparte zienswijzeprocedure van toepassing is.

Voor de kunstwerken is een vergunning voor 5 jaar verleend, waartegen bezwaar en vervolgens

beroep mogelijk is. Op basis van de Wabo kan met een omgevingsvergunning tijdelijk worden

afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. In dit geval hebben we ervoor gekozen om tijdelijk

van de bestemming parkeren af te wijken om de plek te gebruiken voor de activering van deze

bijzondere locatie. De verlening van de omgevingsvergunning is op 13 juni gepubliceerd op onze

gemeentelijke infopagina en via de officiële bekendmakingen op de website www.overheid.nl.

Vraag 7

Deelt het college de mening die Forza! heeft welke gesteund wordt dat dit kunstwerk niet in Velsen

thuis hoort en zo snel mogelijk moet worden verwijderd c.q. de vergunning intrekken?

Antwoord vraag 7

Nee, zie de bovenstaande antwoorden.

Vraag 8

Kan het college bevestigen dat dit kunstwerk Velsen niets heeft gekost zoals er door de Gemeente/

persvoorlichting is gemeld op sociale media?

Antwoord vraag 8

Dit is correct, de kunstwerken en plaatsing van deze kunstwerken is door de private ontwikkelende

partijen gefinancierd.

Vraag 9

Indien de Gemeente wel kosten heeft gemaakt, wat zijn de kosten en hoe hoog zijn de kosten die

de Gemeente heeft gemaakt om dit wanstaltige Kunstwerk te plaatsen?GEMEENTE VELSEN

Antwoord vraag 9 De gemeente heeft geen kosten gemaakt.

Vraag 10

Indien de Gemeente Velsen geen kosten heeft gemaakt, deelt het college de mening van diverse reacties dat dit wel zo kan overkomen bij inwoners van Velsen gezien de reacties?

Antwoord vraag 10

De gemeente heeft geen kosten gemaakt. Het college constateert dat dit bij diverse inwoners anders is overgekomen, maar heeft hier geen verklaring voor.

Vraag 11

Wethouder verwoord reageert op een van de berichten: “……. Hiervoor stond het beeld trouwens onder meer bij het Centre Pompidou en in Amsterdam bij de NDSM-werf, dus het IJmuiderstrand completeert een mooi rijtje. Dat dan weer wel. #omdenken” Deelt het college deze reactie op de negatieve berichtgeving dat dit kunstwerk Velsen laat completeren in een mooi rijtje?

Antwoord vraag 11 Ja, het college deelt de reactie van wethouder Verwoort.

Vraag 12

In het weekblad “de Jutter” is in april melding gemaakt van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning tot het plaatsen van vier kunstwerken. Deze aanvraag is gedaan door de projectontwikkelaar “kustplaats IJmuiden aan zee” welke horeca en woningen en winkels wil bouwen. Deelt het college de mening dat deze berichtgeving duidelijker had gemoeten gezien de ontstane commotie en de honderden reacties inmiddels?

Antwoord vraag 12

Deze mening delen wij niet, er heeft bewust extra berichtgeving plaatsgevonden. Zie de beantwoording van vraag 5. Bij de gepubliceerde vergunningaanvraag in april is op de gemeentelijke infopagina een toelichtend artikel geplaatst. Hierover is op 20 april eveneens een bericht verschenen op NH Nieuws.

Vraag 13

De projectontwikkelaar “kustplaats IJmuiden aan zee” heeft een vergunning gekregen voor vier beelden. Een beeld staat er reeds. Is het college bereid om de aanvraag te her-overwegen gezien het feit dat er toestemming is verleent voor nog drie kunstwerken van dezelfde kunstenaar?

Antwoord vraag 13

Er is nu voor ons geen aanleiding om de vergunningverlening voor deze tijdelijke kunstwerken te heroverwegen. Zoals in bovenstaande antwoorden is toegelicht, zijn wij van mening dat deze tijdelijke kunstwerken een bijdrage leveren aan de activering van dit gebied.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

2 thoughts on “PETITIE: WANSTALTIG KUNSTWERK & RAADSVRAGEN FORZA! IJMOND

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.