Veerpont Velsen – Antwoord op de raadsvragen

Beantwoording vragen van de raad Veerpont Velsen

 Toelichting bij de vragen:

In het artikel van de IJmuider Courant d.d. 17 mei staat dat onze veerpont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid niet vaart in verband met de OV staking op 28 mei. Overige artikelen met betrekking tot de staking staan in diverse andere media. Quote uit de IJmuider Courant: “ De pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid vaart 24 uur lang”niet tijdens de staking van het openbaar vervoer op 28 mei.”

Vraag 1

Is het college bekend met dit krantenartikel en is het juist dat de pont niet vaart op 28 mei aanstaande?

Antwoord vraag 1

Ja, de gemeente is bekend met het krantenartikel. Het FNV heeft aangekondigd dat ook de pontveren mee doen met de landelijke ov-staking.

 

Vraag 2

In het artikel staat dat de gemeente “grote aandacht heeft voor deze casus”

Wat verstaat het college hieronder?

Antwoord vraag 2

Afgelopen woensdag hebben we u al geïnformeerd over de stappen die op dat moment waren gezet. Er was op dat moment al contact opgenomen met de VRK, RWS, het GVB, de gemeente Amsterdam, de IJmondgemeenten Beverwijk en Heemskerk en de ODIJ. Daarnaast had de wethouder op dat moment al persoonlijk contact gehad met het platform IJmond Bereikbaar en met een vertegenwoordiger van de vakbond. Deze laatste is meegedeeld dat de gemeente Velsen per brief aan de bonden zou verzoeken de veerponten tijdens de staking te ontzien waarbij tevens werd gemeld dat Velsen het stakingsrecht eerbiedigt, maar eventueel zou overwegen de gevolgen van de staking voor Velsen te laten toetsen bij de rechter in kort geding. De vakbond heeft de brief woensdag ontvangen. Na woensdag is telefonisch met de vakbond overleg gevoerd door de wethouder. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van het standpunt van de vakbond. De wethouder mobiliteit heeft telefonisch contact gehad met de vakbond en er op aangedrongen in ieder geval het veer Velsen te ontzien bij de staking. Tevens heeft het college een brief gestuurd naar de vakbond met ditzelfde verzoek. Omdat het overleg niet tot resultaat heeft geleid heeft het college besloten een kort geding aan te gaan.

 

Vraag 3

Is het college in overleg met de provincie of Rijkswaterstaat om een oplossing hiervoor te zoeken?

Antwoord vraag 3

De gemeente heeft overleg gehad over de mogelijkheid om de sluizenroute voor één dag open te

stellen, of één tunnelbuis van de Velsertunnel open te stellen voor fietsers. Het openstellen van de route over de sluizen kost RWS veel voorbereidingstijd en daarna dient de route weer te worden afgesloten. Dit is praktisch niet realiseerbaar heeft RWS aangegeven. Een tunnelbuis openstellen voor fietsers is volgens RWS ondoenlijk omdat de tunnel normaal al tegen de grens van de capaciteit wordt benut.

 

Vraag 4

Als de provincie of Rijkswaterstaat geen oplossing kan bieden, is het college bereid om zelf actie te ondernemen en een oplossing te vinden?

Antwoord vraag 4

Zie antwoord op vraag 2.

 

Vraag 5

Uitgaande dat de provincie en Rijkswaterstaat geen oplossing kan bieden, welke oplossing kan de gemeente bieden?

Antwoord vraag 5

Zie antwoord op vraag 2.

 

Vraag 6

De aankomende staking treft vele inwoners van Nederland, zo ook de inwoners van Velsen. Vanuit Velsen-Noord gaan vele scholieren met de pont naar scholen in Velsen. Welke oplossing kan hiervoor geboden worden om toch naar school te kunnen gaan, examens of herexamens te kunnen maken en te voldoen aan de leerplicht.

Antwoord vraag 6

Zie antwoord op vraag 2.

Op 28 mei zijn er op de middelbare scholen geen (her)examens ingepland.

Een staking is overmacht. De scholen hebben zelf passende maatregelen genomen.

 

Vraag 7

Uitgaande dat de staking door gaat en er geen oplossing is voor de veerpont. Wat is de escalatie

planning als er een calamiteit plaatsvindt in een van de tunnels.

Antwoord vraag 7

Dit zal op normale wijze plaatsvinden. Wij hebben contact gehad met de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK heeft aangegeven dat er een dekkingsplan is waarbij voorzien wordt in dekking bij calamiteiten. Dit geldt zowel voor het gebied ten noorden als ten zuiden van het kanaal. Voor calamiteiten op het kanaal als onderdeel van de calamiteitenplannen afspraken gemaakt met rederijen. Ook kunnen sleepboten als blusboot worden ingezet. De pont wordt alleen optioneel ingezet en is geen onderdeel van de calamiteitenplannen.

 

Vraag 8

Bepaald vrachtverkeer (bv chemisch) moet zich verplaatsen via de pont. Wij achten het niet

wenselijk dat dit soort verkeer zich ophoudt bij de pont en wacht tot deze weer vaart. Dit

veroorzaakt gevaarlijke situaties en mogelijke opstoppingen. Wat is de oplossing voor dit soort

verkeer als de pont niet vaart.

Antwoord vraag 8

De staking is ruim van te voren aangekondigd. Bovendien is, zeker in deze regio, het uitvallen van de Noordzeekanaalveren volop in de media geweest. Daarnaast heeft het GVB haar abonnementhouders ingelicht over de staking. Ook is Transport en Logistiek Nederland (TLN) op de hoogte gesteld, zij informeren hun leden. Wij verwachten dan ook dat de meeste chauffeurs op de hoogte zijn van de staking en voor een alternatieve route kiezen (bijvoorbeeld Schellingwouderbrug) of het transport op een andere dag uitvoeren. Daarnaast staat de staking ook aangekondigd bij de ponten. Wij verwachten dan ook niet dat er in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen er gevaarlijke situaties en/of mogelijke opstoppingen zullen ontstaan.

 

Vraag 9

Als de provincie, Rijkswaterstaat en het college geen oplossing kan bieden voor vervoer tijdens

deze staking, welke verdere stappen is het college bereid om te nemen.

Antwoord vraag 9

Zie antwoord op vraag 2

 

Datum collegevergadering 27-5-2019

Registratienummer Rs19.00524

Naam raadslid S.Scholts

Fractie Forza!

Portefeuillehouder(s) B. Diepstraten

Onderwerp: Staking veerpont Velsen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.