Bericht inzake coalitievorming in Velsen

10 mei 2017,

Tijdens de openbare raadsvergadering van 26 april jongstleden heeft de informateur van Velsen Lokaal antwoorden gegeven op de gestelde vragen van D66 Velsen, CDA Velsen, Christen Unie en Forza! IJmond. De gestelde vragen hadden betrekking op een ingediend amendement op het raadsvoorstel van Velsen Lokaal betreffende de route om tot een coalitieakkoord te komen of een raadsakkoord. In het kort betekende dit voorstel dat er een coalitie gevormd zou worden door een vijftal college partijen. Deze partijen, zo bleek in de vergadering, hadden een spreekwoordelijke klik of een goed gevoel waarbij de overeenstemming van deze partijen op partijprogramma niet kon worden verteld.

De “klik” was er of een “goed gevoel”

De partijen van D66 Velsen, CDA Velsen, Christen Unie en Forza! IJmond hebben bij het indienen van een amendement diverse wijzigingen aangeboden op het raadsvoorstel. Wijzigingen die betrekking hebben op de inhoud van het te vormen college, de korte periode die de (in)formateur aangeeft, tijdsdruk die het nieuwe college zichzelf oplegt en het reeds aanwijzen van wethouders terwijl er geen inhoudelijk programma is, geen duidelijke overeenkomsten uitgewerkt zijn van de te vormen coalitie en het nieuwe college willens en wetens eind mei geïnstalleerd wordt. Wethouders behoren te worden gekozen door hun kennis en kunde op bepaalde portefeuilles en niet te worden genoemd voordat er inhoudelijk een akkoord is.

De genoemde partijen hebben tegen dit voorstel gestemd en afstand gedaan om aan de “overlegtafel” aan te schuiven. Juist omdat het een proces is dat zorgvuldig hoort te gaan en niet gestuurd wordt door een deadline.

Daags erna (30 april) is er correspondentie geweest vanuit de informateur van Velsen Lokaal waarin men het genomen raadsbesluit wil aanpassen of veranderen, afdoende met een email waarbij het gevraagde akkoord is als de raad geen bezwaar maakt.

Forza! Ijmond en de fracties van D66 Velsen, CDA Velsen & Christen Unie hebben hierop gereageerd. Niet als collectief maar allen met hun eigen standpunten en argumentatie.

In de avond van 7 mei is er een email rondgezonden van de informateur waarbij deze aangeeft het genomen raadsbesluit uit te voeren. Oftewel, de wijziging die men heeft voorgesteld per email waarop constructief is geantwoord door partijen, wordt naast hen neergelegd. Dit juist terwijl de informateur zelf een wijziging heeft voorgesteld per email, wat formeel niet per mail met een akkoord kan worden afgedaan, er is juist bezwaar op gemaakt.

Een coalitieakkoord of raadsakkoord moet op inhoud worden opgesteld en niet op basis van gevoeld en een klik, daarnaast zijn er juridische bepalingen over raadsbesluiten en hoe deze moeten worden uitgevoerd of kunnen worden gewijzigd.

Velsen Lokaal en Forza! Ijmond hecht aan transparantie en duidelijkheid. Gezien het bovenstaande is Forza! van mening dat de inwoners van Velsen niet op de hoogte zijn van de voortgang van het proces, de route die gevolgd wordt en de bezwaren die gemeld zijn.

Daarnaast staan er in het genomen raadsbesluit data genoemd welke niet worden behaald, bijeenkomst(en) die worden geannuleerd en wordt er afgeweken van het genomen besluit.

Wij wensen als collectief de formateur een goede besluitvorming toe en nemen aan dat dit op basis van gedegen inhoud gaat en niet op basis van een “klik en gevoel”

Sander Scholts

Fractievoorzitter Forza! IJmond

“noot: de persoonsgegevens zijn gewijzigd in xxxxxxxx en in de bijgevoegde scan is dit zwart gemaakt”

 

Van: xxxxxx [mailto:xxxxxxxx
Verzonden: maandag 30 april 2018 19:57
Aan: raadslijst <raadslijst@Velsen.nl>
Onderwerp: Bericht van Nathanael Korf betreft voorstel wijziging proces raadsakkoord

Beste collega raadsleden,

Afgelopen vrijdag hebben jullie van mij een mail ontvangen waarin ik een oproep deed om alsnog mee te doen met de bijeenkomst voor het raadsakkoord van vanavond. In het verlengde van die email doe ik jullie nu een gewijzigd procesvoorstel toekomen, waarmee ik de indieners van het amendement nog verder tegemoet wil komen.

Om meer ruimte te bieden aan inspraak door samenleving en stakeholders aan de voorkant (en dit beter te organiseren en eerder aan te kondigen) is de eerste bijeenkomst van de werkgroep van 30 april verplaatst naar 17 mei. De sessie raadsakkoord van 17 mei vervalt. Dit moment kunnen we dan hiervoor benutten. Tevens zou op 17 mei besloten kunnen worden om inwoners een rol te geven via het burgerpanel, een flitspeiling of andere vormen.

Tijdens deze avond wordt vooral aandacht besteed aan de rol van de raad en samenleving en de wijze waarop raad en college de komende periode samenwerken aan de maatschappelijke opgaven die gezamenlijk benoemd worden.

Op dinsdag 28 mei is dan een volgende vergadering van de werkgroep. Gezamenlijk wordt dan bepaald of er nog meer tijd nodig is en zo ja, hoeveel. Het raadsakkoord wordt dus niet zoals eerder vermeld onder druk gevormd, maar krijgt de tijd en ruimte die nodig is.

Aangezien we hier als raad een besluit over hebben genomen, heb ik toestemming van de raad nodig om deze wijziging door te voeren. Indien iemand bezwaar heeft tegen dit gewijzigde procesvoorstel, dan verneem ik dat graag uiterlijk dinsdag 1 mei om 1700 uur.

Vriendelijke groet,

Nathanael Korf

Fractievoorzitter

06 xxxxxxxxxxxx

 

Van: Sander Scholts [mailto:sander.scholts@forza.nu]
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 12:57
Aan: xxxxxxxxxxx

Onderwerp: antwoord op mail inzake proceswijziging

Beste Ruurd,

Dank voor de onderstaande email, Forza! IJmond heeft gisteren na ontvangst van de mail overleg gevoerd en ook hedenochtend. Zowel binnen als buitens onze fractie.

Vorige week donderdag is een amendement verworpen en een raadsvoorstel van Velsen Lokaal inclusief procesvoorstel aangenomen door de meerderheid van de raad.

Dit is een formeel besluit met een juridische basis.

Een van vier punten uit het amendement betrof de “tijdsplanning” en daarnaast nog drie andere punten. Op het punt van tijdsplanning wordt nu (noodgedwongen) wat ruimte gevonden, echter het proces erna is her en der wat opgeschoven en opgerekt voor zover we uit de mail opmaken. Echter, het is een blijft een formeel besluit wat niet op deze manier behoort te worden gewijzigd. Daarnaast is de wijziging op het gebied van tijd wat aangepast, maar hiervoor zou een ander procesvoorstel of raadsvoorstel moeten worden voorgelegd, waarop dan door alle fracties kan worden gereageerd tijdens een raadsvergadering.

 

Zoals je zelf aangaf aan Bram en Nathaniel in de mail van 30 april 1745 : “het procesvoorstel is een onderdeel van het raadsbesluit”

Wij vragen dan ook om deze geste met aanpassingen op de juiste manier voor te leggen aan de raad en niet door middel van een email, waarbij er toestemming wordt gegeven als er niet gereageerd wordt of bezwaar gemaakt worden. Wat ons betreft is deze manier van toestemming niet de juiste in een democratisch-stelsel of dit moet vallen onder democratische vernieuwing, daarnaast behelst het procesvoorstel meerdere factoren welke niet benoemd zijn in deze email en naar ons idee formeel en in de openheid moeten worden behandeld, aangepast, besproken en eventueel moeten worden bekrachtigd.

Wij houden ons aan de formeel genomen besluiten tijdens de afgelopen vergadering en als een en ander wordt gewijzigd, dan graag op de juiste manier en door middel van de juiste route.

 

Namens Forza! IJmond,

Sander Scholts

 

 

==================================================================================

 

Van:   Namens Nathanael Korf
Verzonden: maandag 7 mei 2018 16:48
Aan: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CC: Raadsfractie Velsen Lokaal;   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: Proces raadsakkoord

Beste collega’s,

Voor de volledigheid en in het kader van transparante communicatie wil ik jullie informeren over het feit dat mijn mail d.d. 30 april jl. met daarin het verzoek om het door de raad vastgestelde procesvoorstel te wijzigen niet op brede steun mocht rekenen. De planning zoals genoemd in het op 26 april vastgestelde raadsbesluit blijft daardoor onverminderd van kracht.

Omdat de vraag voor de proceswijziging nog uit stond is de eerste avond van de werkgroep (gepland op 30 april) wel komen te vervallen.

De rest van het proces gaat ongewijzigd door. Dat betekent dat morgenavond 8 mei een bijeenkomst is van de werkgroep raadsakkoord conform vastgesteld raadsbesluit. Hier hebben zich tot op heden de volgende fracties voor aangemeld: VVD, SP, LGV, Groen Links, PvdA en Velsen Lokaal.

Daags na deze bijeenkomst volgt een korte terugkoppeling en een reflectie op het vervolg van het proces.

Vriendelijke groet,

Nathanael Korf

 

Fractievoorzitter

06 xxxxxxxxxxxx

 

Bovenstaande tekst in PDF formaat: pb raadsakkoord

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.