beantwoording raadsvragen Koningsplein inzake basisscholen

GEMEENTE VELSEN Beantwoording vragen van de raad
S. Scholts Forza!      R. Vennik- Portefuillehouder

Toelichting bij de vragen: Omstreeks half februari is de Fractie van Forza! IJmond op bezoek geweest bij basisschool de Vuurtoren. Reden voor dit bezoek en gesprek was de onveilige situatie rondom de veranderingen in oud-IJmuiden en het koningsplein. Men vreest op korte termijn voor ongevallen in verband met woon-werk verkeer en straten die veranderen van woonerf route naar doorgaande wegen.

Hedenochtend heeft de IJmuider Courant een artikel geplaatst en ook de gemeente “gehoord”. Forza! IJmond heeft de volgende vragen aan het College:

Vraag 1 Is de gemeente bekend met de situatie omtrent de veiligheid voor met name de kinderen op en rond het koningsplein?

Antwoord vraag 1: Ja.

Vraag 2 Aan de kant van de Bloemstraat is een zogenaamde “kiss & ride” plek. Is het college op de hoogte dat dit verkapte parkeerplaatsen zijn en hier geen handhaving is, wat de veiligheid en het doel van deze Kiss & Ride plekken niet ten goede komt?

Antwoord vraag 2: Er is geen kiss & ride plek aanwezig op aangegeven locatie. Op het Koningsplein ter hoogte van de Bloemstraat geldt een stopverbod. Deze maatregel is genomen omdat stilstaande auto’s het zicht op langsrijdend verkeer voor kinderen drastisch beperken. Handhaving is uiteraard nodig om erop toe te zien dat het verbod wordt nageleefd. Net als bij andere zaken in de gemeente die aandacht vanuit handhaving behoeven, vindt controle steekproefsgewijs plaats. Overigens kan het ook helpen als mensen ter plaatse elkaar aanspreken om naleving van het verbod te stimuleren.

Vraag 3
In het krantenartikel wordt gesproken om de weg vanaf het Koningsplein naar de Kanaalstraat af te
sluiten. Aangegeven wordt dat dit ten tijde van dit schrijven reeds gebeurd zou zijn. Het artikel geeft
aan dat dit niet zo is. Is dit juist en zo ja, wat gaat de gemeente hieraan doen?

Antwoord vraag 3: Sinds 13-3-2018 is de kruising Kanaalstraat/Koningsplein afgesloten voor doorgaand verkeer. Reden daarvoor is dat dit kruispunt, in afwachting van definitieve herinrichting, een tijdelijke weginrichting heeft. Het is niet wenselijk om verkeer hierop toe te laten.
In de nieuwe situatie wordt het Koningsplein voor autoverkeer definitief aangesloten op de
Kanaalstraat. Voordeel daarvan is dat verkeer niet meer hoeft te keren ter hoogte van het
schoolplein. In de oude situatie was er wel regelmatig kerend verkeer daar omdat het Koningsplein
dood liep nabij de Kanaalstraat.

Vraag 4
Is het college c.q. de gemeente bereid om te kijken naar andere verkeersstromingen rondom dit
schoolplein en ook in Oud-IJmuiden? Vele straten worden afgesloten en/ of eenrichtingsverkeer.
Wat betekend dat rustigere straten ineens doorgaande wegen worden.

Antwoord vraag 4: De gemeente houdt bij het afsluiten van wegen en/of het instellen van eenrichtingverkeer rekening met het wijzigen van verkeersstromen. Gezien de naar verhouding lage verkeersintensiteit op de wegen in oud IJmuiden leiden de genomen maatregelen hier nergens tot onacceptabele verkeersstromen.

Vraag 5
Wat is de mening van het college betreffende de breedte van de wegen in Oud-IJmuiden alsook
het Koningsplein? Dit gedoeld op de dagen dat de zwarte en groene kliko bakken buiten gezet
worden en het ook zonder deze obstakels al nagenoeg niet te doen is om elkaar te passeren en dit
gevaarlijke situaties oplevert, waarbij dit verergert als de vuil ophaaldagen er zijn.

Antwoord vraag 5: De wegen binnen het projectgebied Het Nieuwe Vroeger, zoals het Koningsplein, zijn hoofdzakelijk uitgevoerd met een breedte van 4,6 meter. Deze wegbreedte is voor autoverkeer voldoende om elkaar te kunnen passeren. De groene en zwarte kliko bakken worden opgesteld langs de weg en zouden dus geen obstakel moeten zijn voor de automobilist. Indien het desondanks gevaarlijke
situaties veroorzaakt, wordt gekeken naar een andere opstelplaats voor de kliko bakken.

Vraag 6
In een van de stukken betreffende emailcorrespondentie over de veiligheid van de school richting
de gemeente, antwoord de gemeente dat de school deze onveilige situatie onder de aandacht kan
brengen door vermeldingen in een nieuwsbrief. Daarnaast geeft de gemeente aan in de email van
begin februari bebording te verzorgen om aandacht op deze situatie te verhogen. Kan het college
aangegeven wat er met de bebording is gebeurd, daar deze nog niet geplaatst zijn?

Antwoord vraag 6: De gemeente heeft inderdaad aan de school verzocht de verkeerssituatie onder de aandacht te brengen via de nieuwsbrief. Op deze wijze kan een groot deel van de betrokkenen worden bereikt ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast is de school de suggestie
gedaan om de poort die direct op de rijbaan uitkomt af te sluiten of daarbij waarschuwingsborden te
plaatsen. Vanuit de school was er echter de wens om de poort open te houden en op de optie tot
het plaatsen van borden is (nog) niet gereageerd.GEMEENTE VELSEN

Vraag 7

Er is aangegeven dat de “gele verkeerspoppen” op de onveilige plekken een mogelijke oplossing zijn om het verkeer te attenderen op de situatie. Is de gemeente bekend met het feit dat er omtrent het Koningsplein nagenoeg geen stoepen zijn waar deze geplaatst kunnen worden en dat deze gele verkeerspoppen vaak onderdeel zijn van vernieling en dergelijke? Wat kan de gemeente hierin doen of faciliteren, daar de scholen hier geen mogelijkheden in zien?

Antwoord vraag 7 Het plaatsen van gele verkeerspoppen langs de weg is toegestaan indien dit geen hinder veroorzaakt en daarvoor de ruimte is. De gemeente plaatst deze poppen echter niet. De gemeente kan wel waarschuwingsborden plaatsen (zie antwoord op vraag 6).

Vraag 8

In een van de stukken betreffende emailcorrespondentie over de veiligheid van de school richting de gemeente, antwoord de gemeente dat de school deze onveilige situatie onder de aandacht kan brengen door vermeldingen in een nieuwsbrief. Daarnaast geeft de gemeente aan in de email van begin februari bebording te verzorgen om aandacht op deze situatie te verhogen. Kan het college aangegeven wat er met de bebording is gebeurd, daar deze nog niet geplaatst zijn?

Antwoord vraag 8: Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 9

Is het college bereid om de doorgaande weg vanaf de Bloemstraat richting de Kanaalstraat te herzien en/ of het straatje tussen Koningsplein en Kanaalstraat voorgoed te sluiten?

Antwoord vraag 9:  Nee, zie antwoord op vragen 3 en 4. Daaraan kan worden toegevoegd dat het wegdeel (met een lengte van circa 20 meter) ter hoogte van Koningsplein huisnummer 4 t/m 10 een breedte van ongeveer 3,5 meter krijgt. Daarnaast wordt een plateau gerealiseerd op de kruising Kanaalstraat/Koningsplein. Beide aspecten dragen bij aan het afremmen van het verkeer daar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.